Balansräkning

Klicka på noterna i kolumnen Not nedan för att komma till den aktuella noten. Vill du läsa alla noter så hittar du dem även samlade under rubriken Noter.

Balansräkning, mnkr

 Not201620152014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill, nyttjanderätter och liknande rättigheter14, 15312538
Summa immateriella anläggningstillgångar312538
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar1613 24512 50711 228
Maskiner och inventarier174 0383 9803 885
Pågående nyanläggningar181 437916956
Summa materiella anläggningstillgångar18 72017 40316 069
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar19194186182
Långfristiga fordringar833822801
Summa finansiella anläggningstillgångar1 0271 008983
Summa anläggningstillgångar19 77818 43717 090
Omsättningstillgångar
Lager, förråd och exploateringsmark20317234182
Kortfristiga fordringar211 4031 2821 080
Kortfristiga placeringar221 362--
Kassa och bank42789241
Summa omsättningstillgångar3 5092 4081 303
SUMMA TILLGÅNGAR23 28720 84418 393
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital237 0186 3955 919
- varav årets resultat623409628
Summa eget kapital7 0186 3955 919
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser242 7352 8562 952
Uppskjuten skatt25586533523
Övriga avsättningar26103123114
Summa avsättningar3 4243 5123 589
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande lån274 1423 4243 143
Övriga långfristiga skulder28855873833
Summa långfristiga skulder4 9974 2973 976
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande lån274 6123 7012 286
Övriga kortfristiga skulder293 2362 9382 624
Summa kortfristiga skulder7 8486 6404 910
Summa skulder12 84510 9378 885
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 23 28720 84418 393
Ställda säkerheter---
Ansvarsförbindelser
Pensioner och liknande förpliktelser30252526
Borgensåtagande31370321296
Derivatinstrument3213911389
Leasing (operationell)33678246
Övriga ansvarsförbindelser34656727793