Kassaflödesanalys

Klicka på noterna i kolumnen Not nedan för att komma till den aktuella noten. Vill du läsa alla noter så hittar du dem även samlade under rubriken Noter.

Kassaflödesanalys, mnkr

 Not201620152014
Den löpande verksamheten
Årets resultat623409628
Återföring av av- och nedskrivningar934835784
Förändring av avsättningar-141-77-56
Justering för ej likviditetspåverkande poster355-40-343
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital1 4211 1271 013
Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av lager, förråd och exploateringsmark-83-51-4
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar-121-203122
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder361 2091 730-276
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital1 0051 476-159
Kassaflöde från den löpande verksamheten2 4262 603855
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar37-5-27-1
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar---
Investering i materiella anläggningstillgångar37-2 322-2 301-1 844
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar102171101
Försäljning av materiella anläggningstillgångar3819103146
Investering i finansiella anläggningstillgångar37-16-26-29
Försäljning av/utdelning från finansiella anläggningstillgångar41220
Kassaflöde från investeringsverksamheten-2 218-2 068-1 607
Kassaflöde efter investeringsverksamheten208535-752
Finansieringsverksamheten
Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga räntebärande lån718281461
Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfristiga skulder-1840300
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar-11-6-63
Kassaflöde från finansieringsverksamheten689315699
Årets kassaflöde897850-53
Likvida medel vid årets början (inklusive kortfristiga placeringar)398924194
Likvida medel vid årets slut (inklusive kortfristiga placeringar)391 78989241
Nettolikviditet vid årets början - tillgång (+) / skuld (-)39-6 207-5 366-4 605
Nettolikviditet vid årets slut - tillgång (+) / skuld (-)39-6 965-6 207-5 366