Noter

Index
1. Verksamhetens intäkter
2. Verksamhetens kostnader
3. Arvoden och ersättningar till stadens ledning
4. Av- och nedskrivningar
5. Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad
6. Skatteintäkter
7. Generella stadsbidrag och kommunalekonomisk utjämning
8. Kommunal fastighetsavgift
9. LSS-utjämning
10. Finansiella intäkter
11. Finansiella kostnader
12. Skatt på årets resultat
13. Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998
14. Goodwill
15. Nyttjanderätter och liknande rättigheter
16. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
17. Maskiner och inventarier
18. Pågående nyanläggningar
19. Aktier och andelar
20. Lager, förråd och exploateringsmark
21. Kortfristiga fordringar
22. Kortfristiga placeringar
23. Eget kapital
24. Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
25. Uppskjuten skatt
26. Övriga avsättningar
27. Finansiella räntebärande lån
28. Övriga långfristiga skulder
29. Övriga kortfristiga skulder
30. Pensioner och liknande förpliktelser
31. Borgensåtagande
32. Derivatinstrument
33. Leasing
34. Övriga ansvarsförbindelser
35. Justering för ej likviditetspåverkande poster
36. Ökning/minskning kortfristiga skulder
37. Investering i anläggningstillgångar
38. Försäljning anläggningstillgångar
39. Likvida medel, nettolikviditet och deras förändring

1. Verksamhetens intäkter, mnkr

  201620152014
Summa verksamhetens intäkter6 0435 3905 327
Försäljningsintäkter3 100
2 9202 997
Taxor och avgifter604
609624
Hyror och arrenden1 3391 2551 204
Försäljning av verksamhet262223178
Bidrag771529454
Exploateringsintäkter32105103
Realisationsvinster103510
Övriga intäkter355138206
Avgår koncerninterna intäkter-430-424-449

Tillbaka >


2. Verksamhetens kostnader, mnkr

  201620152014
Löner, arvoden och ersättningar 1)3 5743 2133 003
Sociala avgifter enligt lag och avtal1 1901 061992
Pensioner och liknande förpliktelser227228216
Övriga personalkostnader576953
Köp av huvudverksamhet2 0012 1581 973
Lokal- och markhyror301253243
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader3 7233 3993 507
Lämnade bidrag samt försörjningsstöd476404392
Markförvärv med mera exploateringsverksamhet15311596
Avgår koncerninterna kostnader-502-413-454
Summa verksamhetens kostnader11 20010 48710 021
1) Medeltalet årsanställda (antal)10 1569 5358 961

Vid beräkning av medeltalet anställda har Nordvästra Skånes Renhållnings AB medräknats till 52 procents andel för att återspegla den proportionellt konsoliderade personalkostnaden i bolaget.

Extern verksamhet
Med extern verksamhet avses verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än staden eller bolag inom kommunkoncernen och till vilken staden har överlämnat driften av en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som till exempel städning. Tabellen nedan visar extern verksamhet för respektive nämnd.

Kostnad för extern verksamhet per nämnd, mnkr 201620152014
Barn- och utbildningsnämnden979941893
Vård- och omsorgsnämnden217224315
Stadsbyggnadsnämnden277307263
VA-verket158150148
Socialnämnden 186199197
Arbetsmarknadsnämnden848897
Idrotts- och fritidsnämnden525454

Extern verksamhets andel av kostnadsomslutningen, procent 201620152014
Barn- och utbildningsnämnden283629
Vård- och omsorgsnämnden111417
Stadsbyggnadsnämnden404954
VA-verket707267
Socialnämnden 1)274740
Arbetsmarknadsnämnden131415
Idrotts- och fritidsnämnden202823

1) Andelen extern verksamhet har minskat markant mellan åren 2015 och 2016 med anledning av att socialnämnden har hanterat mottagandet av ensamkommande i egen regi. Under år 2016 startades elva nya boenden för ensamkommande.

Tillbaka >


3. Arvoden och ersättningar till stadens ledning, tkr

  201620152014
Kommunstyrelsens ordförande856836773
Övriga kommunal- och oppositionsråd samt politiska sekreterare41 - 770122 - 762360 - 706
Stadsdirektören1 5251 4691 487

Tillbaka >


4. Av- och nedskrivningar, mnkr

  201620152014
Summa av- och nedskrivningar861835784
Avskrivningar goodwill11313
Avskrivningar nyttjanderätter och liknande rättigheter348
Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar487469421
Avskrivningar maskiner och inventarier370348338
Nedskrivningar-14

Tillbaka >


5. Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad, mnkr

  201620152014
Summa jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad-1163191
Boverket - bidrag för ökat bostadsbyggande 1)62--
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2)-73--
Återbetalning premier AFA-45-
Realisationsvinst försäljning fastigheter AB Helsingborgshem-18191

1) Våren 2016 beslutade regeringen att införa ett statsbidrag till kommuner med syfte att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige. Det bidrag som Helsingborgs stad har fått baseras på inlämnad redovisning till Boverket, en redovisning som motsvarar nybyggnation av 1 893 bostäder.
2) Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar avser dels nedskrivning av tankstation med funktion att tanka fordon med gas (LNG), dels nedskrivningar av bostadsmoduler och byggnader. Nedskrivna tillgångar är inte redovisade i den skattefinansierade verksamheten.

Tillbaka >


6. Skatteintäkter, mnkr

  201620152014
Summa skatteintäkter5 5985 3585 100
Preliminär skatteintäkt innevarande år5 6205 3625 113
Preliminär slutavräkning innevarande år-2861
Slutavräkningsdifferens föregående år6-10-14

Preliminär skatteintäkt innevarande år motsvaras av de preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen till godo under räkenskapsåret. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras i enlighet med RKR 4:2 på Sveriges Kommuner och Landstings publicerade prognos i december månad respektive år.

Tillbaka >


7. Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, mnkr

  201620152014
Summa generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning1 2551 0671 054
Inkomstutjämningsbidrag1 1521 000931
Kostnadsutjämningsbidrag354334
Strukturbidrag-1414
Regleringsbidrag/-avgift-5-544
Tillfälligt konjunkturstöd--31
Flyktingbidrag736-
Kompensation för höjning av arbetsgivaravgifter för unga-10-

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomster mellan kommuner. Inkomstutjämningen beräknas utifrån skillnaden mellan den egna skattekraften och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i landet. Stadens egen skattekraft för året efter beskattningsåret var 95,0 procent av medelskattekraften i riket. Genom kostnadsutjämningsbidrag jämnas de kostnader ut som styrs av faktorer som kommunerna inte själva kan påverka. Dessa faktorer är åldersstruktur, etnicitet, socioekonomi och geografi. Med strukturbidraget sker en kostnadsutjämning av regionalpolitisk karaktär. I regleringsavgiften sker en reglering mellan kommunerna och staten av de medel staten tillskjuter och de som betalas ut i inkomstutjämningen. Avslutningsvis kan nämnas att det flyktingbidrag som redovisas hänför sig till det statsbidrag som beslutades om år 2015, med syfte att ge ett tillfälligt stöd åt kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Helsingborgs stad har med stöd av RKR:s yttrande periodiserat denna intäkt under perioden december 2015 till december 2016.

Tillbaka >


8. Kommunal fastighetsavgift
Införandet av kommunal fastighetsavgift år 2008 var neutralt för varje enskild kommun. Intäkterna av den kommunala fastighetsavgiften fördelades då lika mellan kommunerna med 1 314,52 kronor per invånare. Avgiften indexuppräknas utifrån taxeringsvärdena löpande varje år och den faktiska förändringen av ökningen i respektive kommun läggs till beloppet från år 2008.

Tillbaka >


9. LSS-utjämning
Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är obligatorisk för kommuner. För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner för denna typ av verksamhet finns ett utjämningssystem, vilket utjämnar kostnaderna för stöd och service till vissa funktionshindrade. Utjämningssystemet är reglerat genom lag och baseras bland annat på antalet verkställda beslut/insatser samt strukturella skillnader.

Tillbaka >


10. Finansiella intäkter, mnkr

  201620152014
Summa finansiella intäkter363269
Ränteintäkter27858
Borgensavgifter100
Övriga finansiella intäkter82411

Borgensavgifterna avser Sydvatten AB.

Tillbaka >


11. Finansiella kostnader, mnkr

  201620152014
Summa finansiella kostnader164101222
Räntekostnader12495212
- varav kostnad för ränteswappar i den löpande verksamheten807071
Räntekostnader på pensionsavsättningar232
Övriga finansiella kostnader3838

Redovisad räntekostnad är totala räntekostnaden för underliggande ränta och tillämpade räntederivat. För mer information om räntor och räntederivat, se not 27.

Tillbaka >


12. Skatt på årets resultat, mnkr

  201620152014
Summa skatt på årets resultat878692
Aktuell skatt313348
Uppskjuten skatt565444

Uppskjutna skatter är huvudsakligen hänförliga till skillnader mellan tillgångars bokförda och skattemässiga värden. Den uppskjutna skatten har beräknats med en nominell skattesats om 22 procent för samtliga tre år presenterade ovan.

Tillbaka >


13. Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998
Denna post visar årets resultat justerat för effekten av förändring av pensionsavsättning som avser tiden före år 1998. För mer information om hur denna är hanterad, se avsnittet Redovisningsprinciper.

Tillbaka >


14. Goodwill, mnkr

  201620152014
Summa goodwill0114
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående redovisat värde312315315
Nyanskaffningar---
Avyttringar/utrangeringar--3-
Summa312312315
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående redovisat värde-91-81-68
Avskrivningar enligt plan-1-13-13
Avyttringar/utrangeringar-3-
Summa-92-91-81
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående redovisat värde-220-220-220
Avyttringar/utrangeringar---
Summa-220-220-220

Tillbaka >


15. Nyttjanderätter och liknande rättigheter, mnkr

  201620152014
Summa nyttjanderätter och liknande rättigheter312423
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående redovisat värde817990
Nyanskaffningar5271
Avyttringar/utrangeringar-3-25-12
Omklassificeringar10--
Summa938179
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående redovisat värde-54-53-53
Avskrivningar enligt plan -3-4-8
Avyttringar/utrangering-38
Omklassificeringar-5--
Summa-62-54-53
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående redovisat värde-3-3-3
Avyttringar/utrangering3--
Summa--3-3

Tillbaka >


16. Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr

  201620152014
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar13 24512 50711 228
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående redovisat värde18 42816 93616 146
Nyanskaffningar473476454
Avyttringar/utrangeringar-91-317-245
Omklassificeringar7781 333581
Förändring i koncernstruktur24--
Summa19 61218 42816 936
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående redovisat värde-5 773-5 610-5 297
Avskrivningar enligt plan-487-469-421
Avyttringar/utrangeringar75306108
Omklassificeringar1--
Förändring i koncernstruktur-1--
Summa-6 185-5 773-5 610
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående redovisat värde-148-98-94
Nedskrivningar-35-1-35
Återförda nedskrivningar1-31
Avyttringar/utrangeringar---
Omklassificeringar--49-
Summa-182-148-98

För nedskrivning, se not 5 Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad.

Allmän fastighetsinformation, mnkr 201620152014
Summa13 24512 50711 228
Försäkringsvärde på stadens fastigheter (november)15 59214 93214 778
Försäkrad fastighetsyta stadens fastigheter (m2)866 726848 134862 868
Fastigheter per användningsområde
Markreserv223213216
Allmännytta5 675 5 1374 423
Verksamhetsfastigheter3 9774 0013 643
Affärsfastigheter1 4141 4061 269
Gator, vägar och parker1 8431 7051 628
Hyresfastigheter, parkeringshus med mera1104345
Övriga fastigheter324

Tillbaka >


17. Maskiner och inventarier, mnkr

  201620152014
Summa774806966
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående redovisat värde7 5757 4887 231
Nyanskaffningar316379305
Avyttringar/utrangeringar-121-394-102
Omklassificeringar13710254
Summa7 9077 5757 488
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående redovisat värde-3 431-3 363-3 120
Avskrivningar enligt plan-370-348-338
Avyttringar/utrangeringar10028095
Omklassificeringar4--
Summa-3 697-3 431-3 363
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående redovisat värde-164-240-240
Nedskrivningar-9--
Återförda nedskrivningar---
Avyttringar/utrangeringar176-
Summa-172-164-240
Summa maskiner och inventarier4 0383 9803 885
- varav tillgångar hänförliga till finansiell leasing774806966
Finansiell leasing - redovisat värde vid årets slut
Ackumulerade anskaffningsvärden9419331 104
Ackumulerade avskrivningar enligt plan-167-127-138

För nedskrivning, se not 5 Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad.

Det nettomässiga värdet av finansiella leasingtillgångar avser till 96 procent (97) Öresundskrafts kontrakt avseende leasebara delar av Filbornaverket. Leasingavtalet löper fram till och med december år 2032, men med möjlighet till förtida lösen år 2027 alternativt år 2030. I beloppet för år 2014 ingick även finansiell leasing av två fastbränslepannor med tillbehör. Dessa leasingkontrakt löstes år 2015. Resterande 4 procent (3) av finansiella leasingtillgångars nettomässiga värde per balansdagen avser i huvudsak fordon.

Tillbaka >


18. Pågående nyanläggningar, mnkr

  201620152014
Summa pågående nyanläggningar1 437916956
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående redovisat värde9161 005620
Nyanskaffningar1 4761 3601 067
Omklassificeringar-925-1 449-682
Summa1 4679161 005
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående redovisat värde--49-49
Nedskrivningar-30--
Omklassificeringar-49-
Summa-30--49

För nedskrivning, se not 5 Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad.

Tillbaka >


19. Aktier och andelar, mnkr

 Org nummerSäteÄgarandel procentBokfört värde
Summa aktier och andelar194
Aktier och andelar
Sydvatten AB556100-9837Malmö1568
Kuriren 6 AB 1)556738-0760Helsingborg10012
Sjökrona Exploatering AB556790-5624Helsingborg257
Tegskiftet 2 AB 1)556680-1501Helsingborg1006
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (kommunalförbund) 2)222000-3087Helsingborg756
Sobeln 28 AB 1)556930-0279Helsingborg1005
Kuriren 2 AB 1)556748-8431Helsingborg1004
Svenska Kommun Försäkrings AB516406-0039Gävle62
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB556765-3786Helsingborg171
Nöjesparken Sundspärlan AB556215-2297Helsingborg400
AB Busspunkten556653-6487Helsingborg260
Bostadsrätter41
Övriga aktier och andelar41

1) Bolag som ägs till 100 procent, men som undantas från konsolideringen i enlighet med RKR 8:2.
2) Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund som samägs av kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.

Aktier och andelar, mnkr 201620152014
Summa aktier och andelar194186182
Ingående redovisat värde186182179
Bildande av Räddningstjänsten Skåne Nordväst--6
Andelar bostadsrätter1520
Förändring övriga aktier och andelar-72-3

Tillbaka >


20. Lager, förråd och exploateringsmark, mnkr

  201620152014
Summa lager, förråd och exploateringsmark317234182
Lager och förråd828192
Exploateringsmark23515390

Tillbaka >


21. Kortfristiga fordringar, mnkr

  201620152014
Summa kortfristiga fordringar1 4031 2821 080
Kundfordringar502443489
Fordringar staten133019
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader627553455
Övriga kortfristiga fordringar261256117

Tillbaka >


22. Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar utgörs till sin helhet av medel som vid årsskiftet var insatta på skattekonton i Helsingborgs stad respektive Helsingborgs Hamn AB. Redovisat värde motsvarar marknadsvärdet på placeringarna.

Tillbaka >


23. Eget kapital, mnkr

  201620152014
Summa eget kapital7 0186 3955 919
Ingående redovisat värde6 3955 9195 672
Överfört kapital från Renhållningsverket---6
Omräkning valuta052
Effekt av ändrade redovisningsprinciper--13
Retroaktiv justering av redovisat värde tidigare år 1)---127
Övriga förändringar-62-263
Årets resultat 1)623409628

1) Retroaktiv justering av redovisat värde tidigare år består av följande tre delposter:
– År 2015 skedde rättelse för förluster som skett i Öresundskrafts helägda dotterbolag Helia Energisalg A/S. Rättelse skedde dels retoraktivt mot eget kapital med 101 mnkr till följd av negativa resultat som avsåg år 2014 och tidigare, dels belastades 2015 års resultat med 92 mnkr. Detta sistnämnda belopp avsåg både förluster för år 2015 samt reservationer för kommande års förluster i Helia Energisalg A/S.
– Vidare skedde år 2015 även en retroaktiv justering mot eget kapital för år 2014 om 32 mnkr. Denna avsåg korrigering av tidigare felaktig återläggning av koncernmässig goodwill.
– År 2016 gjordes en rättelse av tidigare fel för uppskrivning om 58 mnkr, vilken inte hade återlagts i den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen. Med hänsyn till uppskrivningens värde gjordes rättelse mot tidigare period.

Nettoeffekten för samtliga retroaktiva justeringar mot år 2014 uppgick till ett negativt värde om 127 mnkr.

För specifikation av stadens eget kapital inklusive uppdelning på skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet hänvisas till not 23 i noterna för Helsingborgs stad.

Tillbaka >


24. Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

  201620152014
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser2 7352 8562 952
Pensionsförpliktelser intjänade före år 19982 0542 1522 233
Pensionsförpliktelser (ålderspension) intjänade sedan år 19981019795
Övriga förmånsbestämda pensionsplaner524947
Särskild avtalspension446
Övriga förpliktelser-75
Summa pensioner och liknande förpliktelser2 2112 3092 386
Särskild löneskatt524547566

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr 201620152014
Ingående redovisat värde2 8562 9523 051
Förändring av pensioner och liknande förpliktelser under året-98-77-80
- varav intjänad pension15921
- varav ränte- och beloppsuppräkningar294226
- varav ändringar av försäkringstekniska grunder0--
- varav övrigt-26-12-12
- varav utbetalningar-116-116-115
Förändring av särskild löneskatt-23-19-19
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser2 7352 8562 952
Aktualiseringsgrad (procent)969695
Antal visstidsförordnade (personer)---
Försäkrat pensionskapital hos KPA för förmåns- och efterlevandepensioner (mnkr)369343324
Överskottsmedel i försäkring på balansdagen (mnkr)17130

Tillbaka >


25. Uppskjuten skatt, mnkr

  201620152014
Summa uppskjuten skatt586533523
Obeskattade reserver540508475
Materiella anläggningstillgångar856793
Skattemässigt underskottsavdrag-35-39-42
Övriga uppskjutna skatter-4-3-3

Tillbaka >


26. Övriga avsättningar, mnkr

  201620152014
Summa avsättningar103123114
Ingående redovisat värde123114115
Avsättningar2212
Ianspråkstagna avsättningar-22-12-3
Outnyttjade belopp som återförts---
Förändring av nuvärde000

Specifikation övriga avsättningar, mnkr 201620152014
Summa övriga avsättningar103123114
Återställningsfond deponi Nordvästra Skånes Rehållnings AB 1)
Ingående redovisat värde474848
Avsättning231
Ianspråktagen avsättning-4-4-1
Förändring av nuvärde---
Summa454748
Garanti för miljösanering, Castor & Pollux 2)
Ingående redovisat värde101010
Avsättning---
Ianspråktagen avsättning0--
Förändring av nuvärde000
Summa101010
Återställning äldre soptippar 3)
Ingående redovisat värde222223
Avsättning---
Ianspråktagen avsättning-1--1
Förändring av nuvärde---
Summa212222
Miljösanering fastigheten Ångfärjestationen (del av Gamla Staden 1:1) 4)
Ingående redovisat värde263030
Avsättning---
Ianspråktagen avsättning-10-4-
Förändring av nuvärde-00
Summa162630
Outnyttjade lokaler Bredgatan (Mindpark)
Ingående redovisat värde-45
Avsättning---
Ianspråktagen avsättning--4-1
Förändring av nuvärde---
Summa--4
Oceanhamnen 5)
Ingående redovisat värde15--
Avsättning-15-
Ianspråktagen avsättning-4--
Förändring av nuvärde---
Summa1115-
Lokaler Ship
Ingående redovisat värde2--
Avsättning-2-
Ianspråktagen avsättning-2--
Förändring av nuvärde---
Summa-2-

1) Återställningsfond deponi Nordvästra Skånes Rehållnings AB består av avsättningarna för att återställa deponierna vid anläggningarna Filborna 1, Filborna 2, Svenstad, Nyvång, Tjörröd respektive Rökille. 26 procent av värdet hänför sig till deponier som har en återstående tid till återställande på 1 år, för 51 procent är motsvarande tidsintervall ungefär 5 år, 17 procent ryms i ett tidsintervall om cirka 10 år och resterande 6 procent har 19 år kvar till återställande.
2) Garanti för miljösanering, Castor & Pollux avser en avsättning för framtida åtagande att sanera en avyttrad tomt på Bredgatan i Helsingborg. I samband med försäljningen lämnade staden en garanti för eventuellt tillkommande behov av sanering av förorenad mark. Årligen genomförs provtagningar i marken enligt särskild kontrollplan. Redovisad avsättning bedöms vara tillräcklig för att täcka lämnad garanti vid försäljningen av fastigheten. Slutdatum för åtagandet är år 2035.
3) Återställning av äldre soptippar avser Rögle deponi och en övertäckning pågår i samråd med Länsstyrelsen och Ängelholms kommun. Redovisad avsättning bedöms utifrån känd information vara tillräcklig och beräknat slutdatum för övertäckningen är år 2026.
4) Miljösanering av fastigheten Ångfärjestationen är ett pågående saneringsprojekt av hinder och förorenad mark i området. Redovisad avsättning bedöms utifrån känd information vara tillräcklig och beräknat slutdatum för saneringsprojektet är utgången av år 2019.
5) Oceanhamnen avser pågående saneringsarbete av föroreningar och hinder i mark i samband med exploatering av hamnområde. Redovisad avsättning bedöms utifrån känd information vara tillräcklig för etapp 1, men inför etapp 2 som planläggs till år 2017 behöver en komplettering ske. Det pågående saneringsprojektet har ett beräknat slutdatum till slutet av år 2020.

Tillbaka >


27. Finansiella räntebärande lån, mnkr

  201620152014
Summa finansiella räntebärande lån8 7547 1255 429
Långfristiga räntebärande lån4 1423 4243 143
- varav svenska obligationslån3 4002 6502 200
- varav finansiell leasing742774943
Kortfristiga räntebärande lån4 6123 7012 286
- varav svenska obligationslån6001 200800
- varav certifikatsupplåning3 6002 0551 394
- varav utnyttjad checkräkningskredit 1)37739652
- varav finansiell leasing333339
- varav övriga kortfristiga räntebärande lån2171

Förfallostruktur obligationslån och certifikatsupplåning, mnkr 201620152014
Förfallotid inom tre månader2 8001 7552 094
Förfallotid senare än tre månader men inom ett år1 4001 500100
Förfallotid senare än ett år men inom tre år1 8001 4001 800
Förfallotid senare än tre år men inom fem år8501 250400
Förfallotid senare än fem år750--
Summa skuld obligationslån och certifikatsupplåning7 6005 9054 394
Övrig information för obligationslån och certifikatupplåning
Genomsnittlig kapitalbindningstid på balansdagen exklusive kreditlöften (år)1,91,41,1
Genomsnittlig kapitalbindningstid på balansdagen inklusive kreditlöften (år)3,12,82,5
Genomsnittlig räntebindningstid på balansdagen
- med derivat (dagar)1 1261 0921 421
- utan derivat (dagar)51716146
Genomsnittlig upplåningsränta under året
- med derivat (procent)1,211,622,30
- utan derivat (procent)-0,080,030,80
Övrig information om checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit (mnkr)826824820
Utnyttjad checkräkningskredit netto (mnkr) 1)111120

1) Stadens koncernkontostruktur innehåller konton med såväl positiva som negativa saldon per bokslutsdagen. Likvidmässiga koncernkonton med negativa saldon redovisas som utnyttjad checkräkningskredit i kategorin kortfristiga räntebärande lån i balansräkningen. På total nivå är utnyttjad checkräkningskredit mot extern part 0 mnkr inom koncernkontostrukturen vid utgången av år 2016.

Tillbaka >


28. Övriga långfristiga skulder, mnkr

  201620152014
Summa övriga långfristiga skulder855873833
Trafikverket - bidrag till infrastrukturell investering Maria Station303299333
Investeringsfond VA-verket205207209
Förutbetalda anläggningsavgifter VA203176150
Investeringsbidrag skattefinansierad verksamhet999965
Övriga långfristiga skulder459276

Redovisad skuld till Trafikverket avser medfinansiering för den planerade infrastrukturella investeringen av Maria Station. Tidplanen för detta projekt är inte helt färdigställd, men projektet förväntas vara slutfört senast år 2024 och då förväntas också stadens skuld vara helt reglerad.

Investeringsfonden i VA-verket, interimsbokade anläggningsavgifter inom VA och redovisade investeringsbidrag i den skattefinansierade verksamheten periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång. Flertalet anläggningar relaterade till investeringsfonden i VA har en nyttjandetid på 50 år, en förutbetald anläggningsavgift periodiseras i huvudsak över 50 år, medan investeringsbidrag till den skattefinansierade verksamheten vanligen avser investeringar med en bedömd nyttjandeperiod om 33 år.

Tillbaka >


29. Övriga kortfristiga skulder, mnkr

  201620152014
Summa övriga kortfristiga skulder3 2362 9382 624
Leverantörsskulder823813752
Övriga kortfristiga skulder1 328976921
Upplupna kostnader för semester, löner, sociala avgifter och löneskatter646476454
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter439674497

Tillbaka >


30. Pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

  201620152014
Visstidspension förtroendevalda322
Visstidspension inkomstsamordnad456
Avgångsersättning till förtroendevalda121211
Särskild löneskatt och sociala avgifter556
Garantiförpliktelse PRI111
Summa pensioner och liknande förpliktelser252526
Antal visstidsförordnade (personer)91011

I posten ingår pensionsförpliktelser för förtroendevalda som regleras i pensionsbestämmelserna enligt PRF-KL/PBF. Storleken på förpliktelsen utgår ifrån att nuvarande förtroendeuppdrag fullföljs mandatperioden ut och för den anställde att anställningen upphör vid lägsta möjliga ålder.

Stadens pensionsåtagande för inkomstsamordnade visstidspensioner skulle öka med 4,8 mnkr inklusive löneskatt om reducering av inkomstsamordning helt skulle upphöra.

Tillbaka >


31. Borgensåtagande, mnkr

  201620152014
Summa borgensåtagande370321296
Sydvatten AB259205176
Föreningar101105109
Bostadsrättsföreningar101010
Kommunalt förlustansvar egna hem011

Tillbaka >


32. Derivatinstrument, mnkr

  201620152014
Ränteswappar
- Nominellt belopp/säkrad volym brutto (mnkr)2 3001 100900
- Nominellt belopp/säkrad volym netto (mnkr)1 1001 100900
- Ränterisk (mnkr)515541
- Differens marknadsränta (procent)2,152,052,28
- Marknadsvärde på balansdagen (mnkr)-139-113-89

Kommunkoncernen använder ränteswappar för att säkra sig mot ogynnsamma ränteförändringar, i detta fall ränteuppgång.

Tillbaka >


33. Leasing, mnkr

  201620152014
Finansiella leasingavtal
Redovisat värde 1)775806966
Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter:
- med förfallotid inom ett år414138
- med förfallotid senare än ett år men inom fem år144139132
- med förfallotid senare än fem år280302322
Variabla leasingavgifter som ingår i årets resultat---
Operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter:
- med förfallotid inom ett år302516
- med förfallotid senare än ett år men inom fem år365225
- med förfallotid senare än fem år155
Operationella leasingavgifter som ingår i årets resultat342418

1) I redovisat värde för finansiellt leasade tillgångar ingår år 2014 två fastbränslepannor med tillbehör (leasingkontrakt som löstes år 2015). Däremot ingår inte dessa tillgångar i den nuvärdesberäknade minimileaseavgiften, till följd av dess fullständiga reglering påföljande år genom förtida inlösen.

De finansiella leasingobjekten består i huvudsak av Filbornaverket samt fordon. Öresundskraft har option på att förvärva Filbornaverket efter leasingperiodens utgång och om hela leasingavtalet löper till utgången av år 2032 uppgår lösenpriset till 25 procent av anskaffningsvärdet, vilket motsvarar cirka 220 mnkr. Om Öresundskraft inte väljer att nyttja denna option har bolaget en skyldighet att för leasinggivarens räkning sälja Filbornaverket till ett garanterat pris motsvarande restvärdet.

Tillbaka >


34. Övriga ansvarsförbindelser, mnkr

  201620152014
Summa övriga ansvarsförbindelser656727793
Borgensförbindelse till förmån för Modity Energy Trading AB 1)640714779
Kapitalvärde av ännu ej skuldförd del av framtida beräknade återställningskostnader för deponier11911
Garantiförbindelse Fastigo221
Garantiförbindelse Svensk Scenkonst322

1) I kommunkoncernen ingår Modity Energy Trading AB, vilken ägs till 50 procent av Öresundskraft AB. Öresundskraft AB har nedanstående ansvarsförbindelser till Modity Energy Trading AB.

  • Borgen utställd till förmån för Modity Energy Trading AB motsvande 50 procent av 1 194 mnkr (1 168). Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 630 mnkr (709). 
  • Obegränsad borgen avseende handel med valutaderivat är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 0 mnkr (4). 
  • Övriga garantier utställda för Modity Energy Trading AB:s räkning uppgår till 0 mnkr (46). 
  • Det finns en kapitaltäckningsgaranti, vilken tecknats med Kraftringen Energi AB för Modity Energy Trading AB intill utgången av 2016 med en limit för Öresundskraft AB om 30 mnkr (30). 
  • Enligt aktieägaravtal för Modity Energy Trading AB ansvarar ägarna (Öresundskraft AB och Kraftringen AB) korsvis för 50 procent av eventuellt utfall av den andra partens ingångna garantier och borgensförbindelser för Modity Energy Trading AB:s räkning. Per balansdagen uppgick 50 procent av Kraftringen Energi AB:s ingångna garantier och borgensförbindelser till 33 mnkr (75).

Tillbaka >


35. Justering för ej likviditetspåverkande poster, mnkr

  201620152014
Summa justering för ej likviditetspåverkande poster5-40-343
Realisationsvinster/-förluster5-53-204
Övriga ej likviditetspåverkande poster013-139

Posten realisationsvinster/-förluster består av ett nettomässigt värde, vilket avser vinster vid avyttringar av anläggningstillgångar motsvarande 10 mnkr och förluster för motsvarande om 5 mnkr. Realisationsvinsterna hänför sig i huvudsak till de större verksamhetsdrivande bolagen i koncernen.

Tillbaka >


36. Ökning/minskning kortfristiga skulder, mnkr

  201620152014
Summa ökning/minskning kortfristiga skulder1 2091 730-276
Kortfristiga räntebärande lån och certifikat9111 416-355
Övriga kortfristiga skulder29831579

Tillbaka >


37. Investering i anläggningstillgångar, mnkr

  201620152014
Summa investeringar i anläggningstillgångar2 3432 3541 874
Helsingborgs stad1 036985735
AB Helsingborgshem747896716
Öresundskraft AB med underkoncern424415309
Helsingborgs Hamn AB1002084
Helsingborg Arena och Scen AB35-
Nordvästra Skånes Renhållnings AB333314
Övriga kommunala koncernföretag0016

Tillbaka >


38. Försäljning anläggningstillgångar
Under året har inga enskilda större försäljningar skett av anläggningstillgångar. De likvidmässiga kassaflöden som redovisas från avyttringar hänför sig i huvudsak till de större verksamhetsdrivande bolagen i koncernen.

Tillbaka >


39. Likvida medel, nettolikviditet och deras förändring
Stadens internbank optimerar kapitalflödena i kommunkoncernen genom att matcha de kommunala koncernföretagens likviditetsbehov. Internbanken lånar även upp externt kapital för vidareutlåning inom kommunkoncernen. De kommunala koncernföretagens kapitalbehov initieras av företagen själva och avser så väl rörelselikviditet som långfristigt kapitalbehov. Skillnaden mellan in- och utlåningen i internbanken utgör i allt väsentligt stadens räntebärande nettolikviditet.

Tillbaka >