Resultaträkning

Klicka på noterna i kolumnen Not nedan för att komma till den aktuella noten. Vill du läsa alla noter så hittar du dem även samlade under rubriken Noter.

Resultaträkning, mnkr

 Not201620152014
Verksamhetens intäkter16 0435 3905 327
Verksamhetens kostnader2, 3-11 200-10 487-10 021
Av- och nedskrivningar4-861-835-784
Jämförelsestörande poster 5-1163191
Verksamhetens nettokostnad-6 029-5 869-5 287
Skatteintäkter65 5985 3585 100
Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning71 2551 0671 054
Kommunal fastighetsavgift8206201197
LSS-utjämning9-192-192-190
Skattenetto6 8686 4336 161
Resultat före finansiella poster838564874
Finansiella intäkter10363269
Finansiella kostnader11-164-101-222
Finansnetto-128-68-154
Resultat efter finansiella poster710496720
Skatt på årets resultat12-87-86-92
Årets resultat623409628
Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 199813501309512