Balansräkning

Klicka på noterna i kolumnen Not nedan för att komma till den aktuella noten. Vill du läsa alla noter så hittar du dem även samlade under rubriken Noter.

Balansräkning, mnkr

 Not201620152014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter och liknande rättigheter141132
Summa immateriella anläggningstillgångar1132
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar156 6516 4355 896
Maskiner och inventarier16202206211
Pågående nyanläggningar17654260286
Summa materiella anläggningstillgångar7 5076 9016 393
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar186 1656 1506 148
Långfristiga fordringar196 3255 8355 088
Summa finansiella anläggningstillgångar12 49011 98511 236
Summa anläggningstillgångar20 00818 88917 631
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsmark2023615592
Kortfristiga fordringar21764793567
Kortfristiga placeringar221 167--
Kassa och bank42588637
Summa omsättningstillgångar2 5921 834696
SUMMA TILLGÅNGAR22 60020 72318 327
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital238 6208 2998 111
- varav årets resultat321187242
Summa eget kapital8 6208 2998 111
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser242 6832 8062 905
Övriga avsättningar25587666
Summa avsättningar2 7422 8822 971
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande lån263 4282 6772 222
Övriga långfristiga skulder27819787772
Summa långfristiga skulder4 2473 4642 994
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande lån264 6163 9802 471
Övriga kortfristiga skulder282 3752 0981 779
Summa kortfristiga skulder6 9916 0784 250
Summa skulder11 2389 5427 244
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 22 60020 72318 327
Ställda säkerheter---
Ansvarsförbindelser
Pensioner och liknande förpliktelser29242425
Borgensåtagande30524494639
Derivatinstrument3113911389
Leasing (operationell)32412920
Övriga ansvarsförbindelser33---