Driftsredovisning

Driftsredovisning 2016, mnkr

 Ingående
redovisat
resultat 1)
Disposition av
resultat

Kommunbidrag 2)


Intäkter


Kostnader


Årets resultat


Utgående
redovisat
resultat
Summa skatte- och avgiftsfinansierat362,9-77,96 953,5
3 414,5
-10 176,7
269,0553,9
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden149,4-32,72 903,2536,1-3 503,2
-31,285,4
Vård- och omsorgsnämnden39,8-24,91 619,5251,1
-1 898,5
-3,011,9
Stadsbyggnadsnämnden24,6-8,0523,2304,0
-795,6
39,556,1
Arbetsmarknadsnämnden56,2-5,5460,2195,7
-653,3
8,158,8
Socialnämnden11,80,0470,1248,6
-697,0
21,633,4
Idrotts- och fritidsnämnden5,60,0226,324,1
-249,2
1,16,7
Kulturnämnden10,7-3,5175,935,6
-210,8
4,211,4
Fastighetsnämnden29,50,0-110,2
800,3
-670,5
19,649,1
Miljönämnden3,1-0,324,214,3
-37,2
1,64,4
Överförmyndarnämnden-0,10,011,313,9
-23,51,61,5
Valnämnden2,90,00,30,0-0,30,13,0
Kommunstyrelsen27,2-3,1343,1487,9
-802,2
31,956,0
Kommunstyrelsen - stadsgemensamt0,00,0300,2277,7-404,0
173,9173,9
Stadsrevisionen2,20,06,30,0-6,20,12,3
Summa skattefinansierat362,9-77,96 953,5
3 189,3
-9 951,5
269,0553,9
Vatten- och avloppsverk0,00,00,0225,2-225,20,00,0
Summa avgiftsfinansierat0,00,00,0225,2-225,20,00,0

1) Det ingående redovisade resultatet består av ackumulerade över- och underskott från tidigare år. 
2) Kommunbidrag utgörs av nettot av kommunbidrag och utdelningskrav. Kommunbidraget är den del med vilken nämnderna är anslagsfinansierade, det vill säga med skatteintäkter och generella bidrag från staten. Negativt kommunbidrag (utdelningskrav) innebär att nämnden lämnar överskott till övrig anslagsfinansierad verksamhet.

I driftsredovisningen ingår även interna poster, dock efter eliminering av intäkter och kostnader inom den egna förvaltningen.