Kassaflödesanalys

Klicka på noterna i kolumnen Not nedan för att komma till den aktuella noten. Vill du läsa alla noter så hittar du dem även samlade under rubriken Noter.

Kassaflödesanalys, mnkr

 Not201620152014
Den löpande verksamheten
Årets resultat321187242
Återföring av av- och nedskrivningar346337308
Förändring av avsättningar-141-89-104
Justering för ej likviditetspåverkande poster34-7-13-7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital519422439
Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och exploateringsmark-81-631
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar29-22632
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder359131 828-7
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital8611 53926
Kassaflöde från den löpande verksamheten1 3801 962465
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar-5-2-1
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar---
Investering i materiella anläggningstillgångar-1 016-981-720
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar102172101
Försäljning av materiella anläggningstillgångar3605212
Investering i finansiella anläggningstillgångar-15-2-6
Försäljning av/utdelning från finansiella anläggningstillgångar115
Kassaflöde från investeringsverksamheten-933-760-609
Kassaflöde efter investeringsverksamheten4471 201-144
Finansieringsverksamheten
Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga räntebärande lån752450500
Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfristiga skulder-2-56-5
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar-490-745-397
Kassaflöde från finansieringsverksamheten259-35398
Årets kassaflöde706849-46
Likvida medel vid årets början (inklusive kortfristiga placeringar)378863783
Likvida medel vid årets slut (inklusive kortfristiga placeringar)371 59288637
Nettolikviditet vid årets början37303675646
Nettolikviditet vid årets slut37131303675