Noter

1. Verksamhetens intäkter
2. Verksamhetens kostnader
3. Arvode och ersättning till stadens ledning
4. Av- och nedskrivningar
5. Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad
6. Skatteintäkter
7. Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning
8. Kommunal fastighetsavgift
9. LSS-utjämning
10. Finansiella intäkter
11. Finansiella kostnader
12. Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998
13. Årets balanskravsresultat
14. Nyttjanderätter och liknande rättigheter
15. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
16. Maskiner och inventarier
17. Pågående nyanläggningar
18. Aktier och andelar
19. Långfristiga fordringar
20. Förråd och exploateringsmark
21. Kortfristiga fordringar
22. Kortfristiga placeringar
23. Eget kapital
24. Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
25. Övriga avsättningar
26. Finansiella räntebärande lån
27. Övriga långfristiga skulder
28. Övriga kortfristiga skulder
29. Pensioner och liknande förpliktelser
30. Borgensåtagande
31. Derivatinstrument
32. Leasing
33. Övriga ansvarsförbindelser
34. Justering för ej likviditetspåverkande poster
35. Ökning/minskning kortfristiga skulder
36. Försäljning anläggningstillgångar
37. Likvida medel, nettolikviditet och deras förändring


1. Verksamhetens intäkter, mnkr

  201620152014
Konsumtionsavgifter216
214216
Barnomsorgsavgifter97
9087
Äldreomsorgsavgifter787573
Övriga avgifter105116140
Hyror och arrenden324311298
Gymnasieutbildning, ersättning från andra kommuner och friskolor124128133
Övrig försäljning av verksamhet1389545
Stats- och EU-bidrag695430361
Övriga bidrag406657
Exploateringsintäkter32105103
Realisationsvinster0259
Övriga intäkter28849130
Summa verksamhetens intäkter2 1371 7061 652

Tillbaka >


2. Verksamhetens kostnader, mnkr

  201620152014
Löner, arvoden och ersättningar 1)3 0652 7252 527
Sociala avgifter enligt lag och avtal1 022902843
Pensioner och liknande förpliktelser175178165
Övriga personalkostnader323429
Barnomsorg, entreprenad347337320
Undervisning, entreprenad595564610
Äldre- och handikappomsorg, entreprenad317439500
Övriga entreprenader och köp av verksamhet742818543
Lokal- och markhyror224177166
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader1 2289751 052
Försörjningsstöd226218219
Övriga bidrag250186173
Markförvärv med mera exploateringsverksamhet15311596
Summa verksamhetens kostnader8 3767 6687 243
1) Medeltalet årsanställda (antal)9 0938 4887 943

Extern verksamhet
Med extern verksamhet avses verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än staden eller bolag inom kommunkoncernen och till vilken staden har överlämnat driften av en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som till exempel städning. Tabellen nedan visar extern verksamhet för respektive nämnd.

Kostnad för extern verksamhet per nämnd, mnkr 201620152014
Barn- och utbildningsnämnden979941893
Vård- och omsorgsnämnden217224315
Stadsbyggnadsnämnden277307263
VA-verket158150148
Socialnämnden 186199197
Arbetsmarknadsnämnden848897
Idrotts- och fritidsnämnden525454

Extern verksamhets andel av kostnadsomslutningen, procent 201620152014
Barn- och utbildningsnämnden283629
Vård- och omsorgsnämnden111417
Stadsbyggnadsnämnden404954
VA-verket707267
Socialnämnden 1)274740
Arbetsmarknadsnämnden131415
Idrotts- och fritidsnämnden202823

1) Andelen extern verksamhet har minskat markant mellan åren 2015 och 2016 med anledning av att socialnämnden har hanterat mottagandet av ensamkommande i egen regi. Under år 2016 startades elva nya boenden för ensamkommande.

Tillbaka >


3. Arvoden och ersättningar till stadens ledning, tkr

  201620152014
Kommunstyrelsens ordförande856836773
Övriga kommunal- och oppositionsråd samt politiska sekreterare41 - 770122 - 762360 - 706
Stadsdirektören1 5251 4691 487

Tillbaka >


4. Av- och nedskrivningar, mnkr

  201620152014
Summa av- och nedskrivningar346337308
Avskrivningar nyttjanderätter och liknande rättigheter200
Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar286288256
Avskrivningar maskiner och inventarier584952
Nedskrivningar---

Tillbaka >


5. Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad, mnkr

  201620152014
Summa jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad6245-
Boverket - bidrag för ökat bostadsbyggande 1)
62--
Återbetalning premier AFA-45-

1) Våren 2016 beslutade regeringen att införa ett statsbidrag till kommuner med syfte att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige. Det bidrag som Helsingborgs stad har fått baseras på inlämnad redovisning till Boverket, en redovisning som motsvarar nybyggnation av 1 893 bostäder.

Tillbaka >


6. Skatteintäkter, mnkr

  201620152014
Summa skatteintäkter5 5985 3585 100
Preliminär skatteintäkt innevarande år5 6205 3625 113
Preliminär slutavräkning innevarande år-2861
Slutavräkningsdifferens föregående år6-10-14

Preliminär skatteintäkt innevarande år motsvaras av de preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen till godo under räkenskapsåret. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras i enlighet med RKR 4:2 på Sveriges Kommuner och Landstings publicerade prognos i december månad respektive år.

Tillbaka >


7. Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, mnkr

  201620152014
Summa generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning1 2551 0671 054
Inkomstutjämningsbidrag1 1521 000931
Kostnadsutjämningsbidrag354334
Strukturbidrag-1414
Regleringsbidrag/-avgift-5-544
Tillfälligt konjunkturstöd--31
Flyktingbidrag736-
Kompensation för höjning av arbetsgivaravgifter för unga-10-

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomster mellan kommuner. Inkomstutjämningen beräknas utifrån skillnaden mellan den egna skattekraften och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i landet. Stadens egen skattekraft för året efter beskattningsåret var 95,0 procent av medelskattekraften i riket. Genom kostnadsutjämningsbidrag jämnas de kostnader ut som styrs av faktorer som kommunerna inte själva kan påverka. Dessa faktorer är åldersstruktur, etnicitet, socioekonomi och geografi. Med strukturbidraget sker en kostnadsutjämning av regionalpolitisk karaktär. I regleringsavgiften sker en reglering mellan kommunerna och staten av de medel staten tillskjuter och de som betalas ut i inkomstutjämningen. Avslutningsvis kan nämnas att det flyktingbidrag som redovisas hänför sig till det statsbidrag som beslutades om år 2015, med syfte att ge ett tillfälligt stöd åt kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Helsingborgs stad har med stöd av RKR:s yttrande periodiserat denna intäkt under perioden december 2015 till december 2016.

Tillbaka >


8. Kommunal fastighetsavgift
Införandet av kommunal fastighetsavgift år 2008 var neutralt för varje enskild kommun. Intäkterna av den kommunala fastighetsavgiften fördelades då lika mellan kommunerna med 1 314,52 kronor per invånare. Avgiften indexuppräknas utifrån taxeringsvärdena löpande varje år och den faktiska förändringen av ökningen i respektive kommun läggs till beloppet från år 2008.

Tillbaka >


9. LSS-utjämning
Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är obligatorisk för kommuner. För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner för denna typ av verksamhet finns ett utjämningssystem, vilket utjämnar kostnaderna för stöd och service till vissa funktionshindrade. Utjämningssystemet är reglerat genom lag och baseras bland annat på antalet verkställda beslut/insatser samt strukturella skillnader.

Tillbaka >


10. Finansiella intäkter, mnkr

  201620152014
Summa finansiella intäkter4535122
Ränteintäkter21352
Ränteintäkter, kommunala koncernföretag223064
Borgensavgifter111
Övriga finansiella intäkter115

Borgensavgifterna avser Öresundskraft AB och Sydvatten AB.

Tillbaka >


11. Finansiella kostnader, mnkr

  201620152014
Summa finansiella kostnader6726141
Räntekostnader4622127
- varav kostnad för ränteswappar i den löpande verksamheten310
Räntekostnader, kommunala koncernföretag-02
Räntekostnader på pensionsavsättningar121
Övriga finansiella kostnader20211

Redovisad räntekostnad är totala räntekostnaden för underliggande ränta och tillämpade räntederivat. För mer information om räntor och räntederivat, se not 26.

Tillbaka >


12. Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998
Denna post visar årets resultat rensat för effekten av förändring av pensionsavsättning som avser tiden före år 1998. För mer information om hur denna är hanterad, se avsnittet Redovisningsprinciper.

Tillbaka >


13. Årets balanskravsresultat, mnkr

  201620152014
Summa årets resultat efter balanskravsjusteringar19962113
Årets resultat enligt resultaträkningen321187242
Avgår:
Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998-122-100-116
Realisationsvinster0-25-13

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras under de närmast tre följande åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar ska ej ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet.

Staden har skilda finansiella målsättningar för skatte- resp avgiftsfinansierad verksamhet. Staden anser därför att det är förenligt med god ekonomisk hushållning att göra avsteg från att resultatet från den avgiftsfinansierade verksamheten ska regleras enligt kommunallagens balanskrav.

Inte heller förändringen av pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 inräknas i kommunallagens balanskrav, då lagen förutsätter att denna kostnad inte redovisas i kommunernas räkenskaper.

Tillbaka >


14. Nyttjanderätter och liknande rättigheter, mnkr

  201620152014
Summa nyttjanderätter och liknande rättigheter1132
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående redovisat värde121110
Nyanskaffningar511
Avyttringar/utrangeringar-3--
Omklassificeringar10--
Summa241211
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående redovisat värde-6-6-6
Avskrivningar enligt plan-200
Avyttringar/utrangeringar---
Omklassificeringar-5--
Summa-13-6-6
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående redovisat värde-3-3-3
Avyttringar/utrangering3--
Summa--3-3

Tillbaka >


15. Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr

  201620152014
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar6 6516 4355 896
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående redovisat värde9 6199 0598 655
Nyanskaffningar464446395
Avyttringar/utrangeringar-110-267-33
Omklassificeringar4038143
Summa10 0139 6199 059
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående redovisat värde-3 184-3 163-2 927
Avskrivningar enligt plan-286-288-256
Avyttringar/utrangeringar10826719
Omklassificeringar---
Summa-3 362-3 184-3 163

Allmän fastighetsinformation, mnkr 201620152014
Summa6 6516 4355 896
Försäkringsvärde på stadens fastigheter (november)15 59214 93214 778
Försäkrad fastighetsyta (m2)866 726848 134862 868
Fastigheter per användningsområde
Markreserv223213216
Verksamhetsfastigheter3 0583 0662 734
Affärsfastigheter1 4141 4061 269
Gator, vägar och parker1 8431 7051 628
Hyresfastigheter, parkeringshus med mera1104345
Övriga fastigheter324

Ovanstående sammanställning visar användningen av stadens fastighetsinnehav. I posten verksamhetsfastigheter ingår fastigheter för stadens egen verksamhet såsom daghem, skolor, fritidsanläggningar, särskilt boende med mera. Med affärsfastigheter menas fastigheter och anläggningar för VA-verksamhet samt hamnområde med småbåtshamn.

Tillbaka >


16. Maskiner och inventarier, mnkr

  201620152014
Summa282717
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående redovisat värde506613572
Nyanskaffningar598048
Avyttringar/utrangeringar-65-187-7
Omklassificeringar-10--
Summa490506613
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående redovisat värde-300-402-357
Avskrivningar enligt plan-58-49-52
Avyttringar/utrangering651517
Omklassificeringar5--
Summa-288-300-402
Summa maskiner och inventarier202206211
- varav tillgångar hänförliga till finansiell leasing282717
Finansiell leasing - redovisat värde vid årets slut
Ackumulerade anskaffningsvärden625435
Ackumulerade avskrivningar enligt plan-34-27-18

Stadens finansiella leasingavtal avser i huvudsak fordon.

Tillbaka >


17. Pågående nyanläggningar, mnkr

  201620152014
Summa pågående nyanläggningar654260286
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående redovisat värde26028697
Nyanskaffningar434360231
Omklassificeringar-40-386-42

Tillbaka >


18. Aktier och andelar, mnkr

 Org nummerSäteÄgar-/röstandel procentBokfört värde
Summa aktier och andelar6 165
Kommunala koncernföretag
Helsingborgs Stads Förvaltning AB556007-4634Helsingborg1006 007
- Helsingborg Arena och Scen AB556870-7607Helsingborg100
- Helsingborg Energi Holding AB556520-3089Helsingborg100
- - Öresundskraft AB556089-7851Helsingborg100
- - - Öresundskraft Företagsmarknad AB556573-6906Helsingborg100
- - - Öresundskraft Kraft & Värme AB556501-1003Helsingborg100
- - - Öresundskraft Marknad AB556519-7679Helsingborg100
- - - Helia Energisalg A/SAS 253485Fredericia, Danmark 100
- - - Modity Energy Trading AB556643-4410Lund50
- - - Prometera AB556872-5641Helsingborg50
- - - EVereg Intressenter AB559015-0651Helsingborg50
- - - EVereg AB 1)559000-6994Helsingborg26
- - - - Clever Sverige AB559000-7075Helsingborg100
- - - Bjuvs Stadsnät AB 559052-7494Bjuv15
- Helsingborgs Hamn AB556024-0979Helsingborg100
- Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB556870-4117Helsingborg100
- - Helsingborgs Stads Parkerings AB556824-6366Helsingborg100
- Helsingborgshems Holding AB556520-7528Helsingborg100
- - AB Helsingborgshem556048-0674Helsingborg100
- - - Helsingborgshem Komplement AB556932-8254Helsingborg100
- - - Helsingborgshem Förvaltning Två AB556932-8239Helsingborg100
- - - Helsingborgshem Förvaltning Tre AB556932-8213Helsingborg100
- - Vårdfastigheter i Helsingborg AB556462-0929Helsingborg100
- Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 8 AB 559092-6779Helsingborg100
- Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 9 AB559095-2502Helsingborg100
Kuriren 2 AB556748-8431Helsingborg1004
Kuriren 6 AB556738-0760Helsingborg10012
Sobeln 28 AB556930-0279Helsingborg1005
Tegskiftet 2 AB556680-1501Helsingborg1006
Nordvästra Skånes Renhållnings AB556217-4580Helsingborg523
- NSR Produktion AB556875-8493Helsingborg100
- Liquidgas Biofuel Genesis AB556588-8392Helsingborg33
Nöjesparken Sundspärlan AB 2)556215-2297Helsingborg400
AB Busspunkten Helsingborg556653-6487Helsingborg260
Sjökrona Exploatering AB556790-5624Helsingborg257
Summa6 045
Övriga aktier och andelar
Sydvatten AB556100-9837Malmö1568
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB556765-3786Helsingborg171
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (kommunalförbund) 3)222000-3087Helsingborg756
Svenska Kommun Försäkrings AB516406-0039Gävle62
Bostadsrätter41
Övrigt3
Summa120

1) Öresundskraft AB har genom EVereg Intressenter AB ytterligare indirekt ägande i EVereg AB med 12 procent, vilket medför att Öresundskraft AB totalt kontrollerar 38 procent av EVereg AB.
2) Helsingborgs stad har genom Helsingborgs Stads Förvaltning AB:s underkoncern ett ytterligare indirekt ägande i Nöjesparken Sundspärlan AB med 3 procent.
3) Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund som samägs av kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.

Aktier och andelar, mnkr 201620152014
Summa aktier och andelar6 1656 1506 148
Ingående redovisat värde6 1506 1486 143
Förvärv/avyttring av Helsingborgs Stads Parkerings AB 1)
0--
Bildande av Räddningstjänsten Skåne Nordväst--6
Andelar bostadsrätter152-1

1) Bolaget Helsingborgs Stads Parkerings AB (tidigare Projektbolag del O AB) förvärvades från extern part och såldes därefter vidare till Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB.

Tillbaka >


19. Långfristiga fordringar, mnkr

  201620152014
Summa långfristiga fordringar6 3255 8355 088
Kommunala koncernföretag5 6225 1324 385
Övriga långfristiga fordringar705705705
Nedskrivning övriga långfristiga fordringar-2-2-2

Huvuddelen av posten övriga långfristiga fordringar utgörs av utlåning till kreditinstitut. Samtliga fordringar är redovisade till nominellt värde.

Tillbaka >


20. Förråd och exploateringsmark, mnkr

  201620152014
Summa förråd och exploateringsmark23615592
Förråd122
Exploateringsmark23515390

Tillbaka >


21. Kortfristiga fordringar, mnkr

  201620152014
Summa kortfristiga fordringar764793567
Utlåning kommunala koncernföretag255213219
Kundfordringar83105108
Fordringar staten133019
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader286290168
Övriga kortfristiga fordringar15715553

Tillbaka >


22. Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar utgörs till sin helhet av medel som vid årsskiftet var insatta på stadens skattekonto. Redovisat värde motsvarar marknadsvärdet på placeringen.

Tillbaka >


23. Eget kapital, mnkr

  201620152014
Summa eget kapital8 6208 2998 111
Skattefinansierad verksamhet
Ingående redovisat värde8 2998 1117 869
Årets resultat321187242
Summa8 6208 2998 111
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ingående redovisat värde--6
Överfört kapital till Nordvästra Skånes Renhållnings AB---6
Årets resultat---
Summa---
Summa eget kapital8 6208 2998 111
Uppdelning av eget kapital, mnkr201620152014
Årets resultat321187242
Övrigt eget kapital8 2998 1117 869

Tillbaka >


24. Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

  201620152014
Pensionsförpliktelser intjänade före år 19982 0542 1522 233
Pensionsförpliktelser (ålderspension) intjänade sedan år 19981019795
Särskild avtalspension446
Övriga förpliktelser-75
Summa pensioner och liknande förpliktelser2 1592 2602 339
Särskild löneskatt524547566
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser2 6832 8062 905
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr201620152014
Ingående redovisat värde2 8062 9053 007
Förändring av pensioner och liknande förpliktelser under året-100-80-83
- varav intjänad pension11718
- varav ränte- och beloppsuppräkningar294226
- varav ändringar av försäkringstekniska grunder---
- varav övrigt-26-12-13
- varav utbetalningar-114-117-115
Förändring av särskild löneskatt-23-19-19
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser2 6832 8062 905
Aktualiseringsgrad (procent)969695
Antal visstidsförordnade (personer)---
Försäkrat pensionskapital hos KPA för förmåns- och efterlevandepensioner (mnkr)369343324
Överskottsmedel i försäkring på balansdagen (mnkr)17130

Tillbaka >


25. Övriga avsättningar, mnkr

  201620152014
Summa övriga avsättningar587666
Ingående redovisat värde766668
Avsättningar-170
Ianspråkstagna avsättningar-18-8-2
Outnyttjade belopp som återförts---
Förändring av nuvärde000
Summa avsättningar587666
Specifikation övriga avsättningar, mnkr201620152014
Garanti för miljösanering, Castor & Pollux 1)
Ingående redovisat värde101010
Avsättning---
Ianspråktagen avsättning0--
Förändring av nuvärde000
Summa101010
Återställning äldre soptippar 2)
Ingående redovisat värde222223
Avsättning---
Ianspråktagen avsättning-1--1
Förändring av nuvärde---
Summa212222
Miljösanering fastigheten Ångfärjestationen (del av Gamla Staden 1:1) 3)
Ingående redovisat värde263030
Avsättning---
Ianspråktagen avsättning-10-4-
Förändring av nuvärde-00
Summa 162630
Outnyttjade lokaler Bredgatan (Mindpark)
Ingående redovisat värde-45
Avsättning---
Ianspråktagen avsättning--4-1
Förändring av nuvärde---
Summa --4
Oceanhamnen 4)
Ingående redovisat värde15--
Avsättning-15-
Ianspråktagen avsättning-4--
Förändring av nuvärde---
Summa 1115-
Lokaler Ship
Ingående redovisat värde2--
Avsättning-2-
Ianspråktagen avsättning-2--
Förändring av nuvärde---
Summa -2-

1) Garanti för miljösanering, Castor & Pollux avser en avsättning för framtida åtagande att sanera en avyttrad tomt på Bredgatan i Helsingborg. I samband med försäljningen lämnade staden en garanti för eventuellt tillkommande behov av sanering av förorenad mark. Årligen genomförs provtagningar i marken enligt särskild kontrollplan. Redovisad avsättning bedöms vara tillräcklig för att täcka lämnad garanti vid försäljningen av fastigheten. Slutdatum för åtagandet är år 2035.
2) Återställning av äldre soptippar avser Rögle deponi och en övertäckning pågår i samråd med Länsstyrelsen och Ängelholms kommun. Redovisad avsättning bedöms utifrån känd information vara tillräcklig och beräknat slutdatum för övertäckningen är år 2026.
3) Miljösanering av fastigheten Ångfärjestationen är ett pågående saneringsprojekt av hinder och förorenad mark i området. Redovisad avsättning bedöms utifrån känd information vara tillräcklig och beräknat slutdatum för saneringsprojektet är utgången av år 2019.
4) Oceanhamnen avser pågående saneringsarbete av föroreningar och hinder i mark i samband med exploatering av hamnområde. Redovisad avsättning bedöms utifrån känd information vara tillräcklig för etapp 1, men inför etapp 2 som planläggs till år 2017 behöver en komplettering ske. Det pågående saneringsprojektet har ett beräknat slutdatum till slutet av år 2020.

Tillbaka >


26. Finansiella räntebärande lån, mnkr

  201620152014
Långfristiga räntebärande lån3 4282 6772 222
- varav svenska obligationslån3 4002 6502 200
- varav finansiell leasing282722
Kortfristiga räntebärande lån4 6163 9802 471
- varav svenska obligationslån6001 200800
- varav certifikatsupplåning3 6002 0551 394
- varav utnyttjad checkräkningskredit och finansiell leasing 1)36638542
- varav skulder till kommunala koncernföretag50340235
Summa finansiella räntebärande lån8 0446 6574 693
Förfallostruktur obligationslån och certifikatsupplåning, mnkr201620152014
Förfallotid inom tre månader2 8001 7552 094
Förfallotid senare än tre månader men inom ett år1 4001 500100
Förfallotid senare än ett år men inom tre år1 8001 4001 800
Förfallotid senare än tre år men inom fem år8501 250400
Förfallotid senare än fem år
750--
Summa skuld obligationslån och certifikatsupplåning7 6005 9054 394
Övrig information för obligationslån och certifikatupplåning
Genomsnittlig kapitalbindningstid på balansdagen exklusive kreditlöften (år)1,91,41,1
Genomsnittlig kapitalbindningstid på balansdagen inklusive kreditlöften (år)3,12,82,5
Genomsnittlig räntebindningstid på balansdagen
- med derivat (dagar)57725485
- utan derivat (dagar)51716146
Genomsnittlig upplåningsränta under året
- med derivat (procent)-0,040,050,80
- utan derivat (procent)-0,080,030,80
Övrig information om checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit (mnkr)800800800
Utnyttjad checkräkningskredit netto (mnkr) 1)--10

1) Stadens koncernkontostruktur innehåller konton med såväl positiva som negativa saldon per bokslutsdagen. Likvidmässiga koncernkonton med negativa saldon redovisas som utnyttjad checkräkningskredit i kategorin kortfristiga räntebärande lån i balansräkningen. På total nivå är utnyttjad checkräkningskredit mot extern part 0 mnkr inom koncernkontostrukturen vid utgången av år 2016.

Tillbaka >


27. Övriga långfristiga skulder, mnkr

  201620152014
Summa övriga långfristiga skulder819787772
Trafikverket - bidrag till infrastrukturell investering Maria Station303299333
Investeringsfond VA-verket205207209
Förutbetalda anläggningsavgifter VA203176150
Investeringsbidrag skattefinansierad verksamhet999965
Övriga långfristiga skulder9615

Redovisad skuld till Trafikverket avser medfinansiering för den planerade infrastrukturella investeringen av Maria Station. Tidplanen för detta projektet är inte helt färdigställd, men projektet förväntas vara slutfört senast år 2024 och då förväntas också stadens skuld vara helt reglerad.

Investeringsfonden i VA-verket, interimsbokade anläggningsavgifter inom VA och redovisade investeringsbidrag i den skattefinansierade verksamheten periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång. Flertalet anläggningar relaterade till investeringsfonden i VA har en nyttjandetid på 50 år, en förutbetald anläggningsavgift periodiseras i huvudsak över 50 år, medan investeringsbidrag till den skattefinansierade verksamheten vanligen avser investeringar med en bedömd nyttjandeperiod om 33 år.

Tillbaka >


28. Övriga kortfristiga skulder, mnkr

  201620152014
Summa övriga kortfristiga skulder2 3752 0981 779
Leverantörsskulder619514456
Övriga kortfristiga skulder976726654
Upplupna kostnader för semester, löner, sociala avgifter och löneskatter410391363
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter370467306

Tillbaka >


29. Pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

  201620152014
Visstidspension förtroendevalda322
Visstidspension inkomstsamordnad456
Avgångsersättning till förtroendevalda121211
Särskild löneskatt och sociala avgifter556
Summa pensioner och liknande förpliktelser242425
Antal visstidsförordnade (personer)91011

I posten ingår pensionsförpliktelser för förtroendevalda som regleras i pensionsbestämmelserna enligt PRF-KL/PBF. Storleken på förpliktelsen utgår ifrån att nuvarande förtroendeuppdrag fullföljs mandatperioden ut och för den anställde att anställningen upphör vid lägsta möjliga ålder.

Stadens pensionsåtagande för inkomstsamordnade visstidspensioner skulle öka med 4,8 mnkr inklusive löneskatt om reducering av inkomstsamordning helt skulle upphöra.

Tillbaka >


30. Borgensåtagande, mnkr

  201620152014
Summa borgensåtagande524494639
Öresundskraft AB4578258
Nordvästra Skånes Renhållnings AB1099685
Sydvatten AB259205176
Föreningar101105109
Bostadsrättsföreningar101010
Kommunalt förlustansvar egna hem011

Tillbaka >


31. Derivatinstrument, mnkr

  201620152014
Ränteswappar
- Nominellt belopp/säkrad volym brutto (mnkr)2 3001 100900
- Nominellt belopp/säkrad volym netto (mnkr)1 1001 100900
- Ränterisk (mnkr)515541
- Differens marknadsränta (procent)2,152,052,28
- Marknadsvärde på balansdagen (mnkr)-139-113-89

Staden använder ränteswappar för att säkra sig mot ogynnsamma ränteförändringar, i detta fall ränteuppgång.

Tillbaka >


32. Leasing, mnkr

  201620152014
Finansiella leasingavtal
Redovisat värde282717
Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter:
- med förfallotid inom ett år885
- med förfallotid senare än ett år men inom fem år20158
- med förfallotid senare än fem år---
Variabla leasingavgifter som ingår i årets resultat---
Operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter:
- med förfallotid inom ett år21149
- med förfallotid senare än ett år men inom fem år201611
- med förfallotid senare än fem år---
Operationella leasingavgifter som ingår i årets resultat19137

De finansiella leasingobjekten i Helsingborgs stad avser i huvudsak fordon.

Tillbaka >


33. Övriga ansvarsförbindelser
Staden har lämnat kapitaltäckningsgaranti för Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterbolag Helsingborgshems Holding AB, Helsingborg Energi Holding AB och Helsingborg Arena och Scen AB. Kapitaltäckningsgaranti har även lämnats för Helsingborgs Stads Parkerings AB som är dotterbolag till Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB, vilket i sin tur ägs av Helsingborgs Stads Förvaltning AB. Det innebär att staden förbinder sig att svara för att nämnda bolags egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

Tillbaka >

34. Justering för ej likviditetspåverkande poster, mnkr

  201620152014
Summa justering för ej likviditetspåverkande poster-7-137
Realisationsvinster/-förluster5-2513
Övriga ej likviditetspåverkande poster-1212-6

I posten 5 mnkr ingår realisationsvinster/-förluster vid försäljning av bostadsrätter samt utrangering av anläggningar. Vinsterna uppgår sammanlagt till 0,2 mnkr och förlusterna som sammanlagt uppgår till 4,9 mnkr är hänförliga till utrangeringar inom fastighetsförvaltningen. Av övriga ej likviditetspåverkande poster utgör 7,7 mnkr intäktsredovisning av förutbetalda anslutningsavgifter/investeringsbidrag.

Tillbaka >


35. Ökning/minskning kortfristiga skulder, mnkr

  201620152014
Summa ökning/minskning kortfristiga skulder9131 828-7
Kortfristiga räntebärande lån och certifikat6361 509-131
Övriga kortfristiga skulder277319124

Tillbaka >


36. Försäljning anläggningstillgångar
Under året har ingen försäljning av fastigheter skett, utan endast mindre avyttringar.

Tillbaka >


37. Likvida medel, nettolikviditet och deras förändring
Stadens internbank optimerar kapitalflödena i kommunkoncernen genom att matcha de kommunala koncernföretagens likviditetsbehov. Internbanken lånar även upp externt kapital för vidareutlåning inom kommunkoncernen. De kommunala koncernföretagens kapitalbehov initieras av företagen själva och avser så väl rörelselikviditet som långfristigt kapitalbehov. Skillnaden mellan in- och utlåningen i internbanken utgör i allt väsentligt stadens räntebärande nettolikviditet.

Tillbaka >