Resultaträkning

Klicka på noterna i kolumnen Not nedan för att komma till den aktuella noten. Vill du läsa alla noter så hittar du dem även samlade under rubriken Noter.

Resultaträkning, mnkr

 
Not

2016
Budgetavvikelse
2016

2015

2014
Verksamhetens intäkter12 1374631 7061 652
Verksamhetens kostnader2, 3-8 376-411-7 668-7 243
Av- och nedskrivningar4-346-2-337-308
Jämförelsestörande poster 5626245-
Verksamhetens nettokostnad-6 524112-6 254-5 899
Skatteintäkter65 598-615 3585 100
Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning71 2551261 0671 054
Kommunal fastighetsavgift82062201197
LSS-utjämning9-1921-192-190
Skattenetto6 868686 4336 161
Resultat före finansiella poster344180179262
Finansiella intäkter10451535122
Finansiella kostnader11-67-10-26-141
Finansnetto-2358-20
Årets resultat321185187242
Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998121998387126
Årets balanskravsresultat1319962113