Revisionsberättelse för 2016

Vi har granskat kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljönämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden, av kommunfullmäktige utsedda arbetsgrupper samt Helsingborgs stads årsredovisning. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed samt återger stadens resultat och ekonomiska ställning på ett rättvisande sätt.

Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att ovanstående styrelse, nämnder, arbetsgrupper samt förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

Vi har granskat barn- och utbildningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed.

Vi tillstyrker att ovanstående nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2016.