Särredovisning av VA-verksamhet

Resultaträkning, mnkr

 
Not

2016
Budgetavvikelse
2016

2015

2014
Verksamhetens intäkter1220-7220221
Verksamhetens kostnader1-170-8-158-156
Av- och nedskrivningar-45-1-38-39
Verksamhetens nettointäkt5-162426
Resultat före finansiella poster5-162426
Finansiella intäkter0000
Finansiella kostnader1-1010-10-19
Finansnetto-1010-10-19
Resultat efter finansiella poster-6-6147
Resultatavsättning266-14-7
Årets resultat20000

Balansräkning, mnkr

 Not201620152014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar1 2831 1631 026
Finansiella anläggningstillgångar686868
Summa anläggningstillgångar1 3511 2311 094
Omsättningstillgångar565953
Summa omsättningstillgångar565953
SUMMA TILLGÅNGAR1 4071 2901 147
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Långfristiga skulder
Investeringsfond VA-verket3205207209
Förutbetalda anläggningsavgifter VA203176150
Summa långfristiga skulder409383359
Kortfristiga skulder
Skuld till abonnentkollektivet2283319
Skuld till stadskassan959847752
Övriga kortfristiga skulder122717
Summa kortfristiga skulder999907788
Summa skulder1 4071 2901 147
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER1 4071 2901 147

Kassaflödesanalys, mnkr

 Not201620152014
Den löpande verksamheten
Årets resultat000
Återföring av av- och nedskrivningar453839
Justering för ej likviditetspåverkande poster-51-4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital413935
Förändring av rörelsekapital och investeringsfond
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar2-614
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder-2024-1
Ökning (+) / minskning (-) av investeringsfond-2-2-1
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital och investeringsfond-191612
Kassaflöde från den löpande verksamheten225547
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar-165-176-136
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar322620
Försäljning av materiella anläggningstillgångar003
Kassaflöde från investeringsverksamheten-133-150-113
Kassaflöde efter investeringsverksamheten-112-95-66
Finansieringsverksamheten---
Årets kassaflöde-112-95-66

Noter

1. Interna intäkter och kostnader, mnkr

  201620152014
Dagvattenintäkt från Helsingborgs stad (väghållning)555
Kostnad för koncessionsavgifter till gatuverksamheten-1-1-1
Kostnad för andel av central administration 1)-2-2-2
Räntekostnad 2)-10-10-19

1) I kostnad för andel av central administration ingår både kostnader som fördelats enligt schablon utifrån procentuellt påslag på lönesumma och avräkning efter direkt ianspråktagande av gemensamma tjänster.
2) Räntekostnaden baseras på räntan för svenska statsobligationer med fem års löptid med tillägg för en procent.


2. Resultatutredning, mnkr

  201620152014
Summa skuld till abonnentkollektivet283319
Ingående redovisat värde av skuld till abonnentkollektivet331912
Resultatavsättning-6147
Årets resultat000

VA-verksamheten är prissättningsreglerad och föremål för självkostnadsprincipen. Eventuella överskott i verksamheten skuldförs därför mot abonnentkollektivet, för att sedan sänka avgiftsuttaget de närmaste tre åren alternativt användas för nyinvesteringar inom ramen för en tioårsperiod. På motsvarande sätt avräknas underskott mot abonnentkollektivet och om abonnentskulden inte är tillräcklig för att täcka underskottet, så redovisas resterande del som ett negativt resultat för VA-verksamheten.


3. Investeringsfond
Investeringsfonden avser huvudledning från Örbyfältet till staden. Fonden kommer att lösas upp i takt med avskrivningarna på huvudledningen och successivt tillföras VA-verksamheten som intäkter.


4. Övriga upplysningar
Den löpande VA-verksamheten sköts av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), en organisation som ägs tillsammans av Helsingborgs stad, Bjuvs kommun, Båstads kommun, Landskrona stad, Svalövs kommun och Åstorps kommun.