Skattefinansierad verksamhet

Resultaträkning, mnkr

  
2016
Budgetavvikelse
2016

2015

2014
Verksamhetens intäkter1 9154691 4931 440
Verksamhetens kostnader-8 210-407-7 517-7 095
Av- och nedskrivningar-301-1-299-269
Jämförelsestörande poster626245-
Verksamhetens nettokostnad-6 534123-6 278-5 924
Skatteintäkter5 598-615 3585 100
Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning1 2551261 0671 054
Kommunal fastighetsavgift2062201197
LSS-utjämning-1921-192-190
Skattenetto6 868686 4336 161
Resultat före finansiella poster334190155237
Finansiella intäkter552545140
Finansiella kostnader-67-30-13-135
Finansnetto-13-5325
Årets resultat321185187242
Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 19981998387126

Balansräkning, mnkr

  201620152014
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER22 15420 28017 932
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar1132
Materiella anläggningstillgångar6 2275 7385 367
Finansiella anläggningstillgångar12 42211 91711 169
Summa anläggningstillgångar18 66017 65816 538
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsmark23615592
Kortfristiga fordringar708734513
Fordran avgiftsfinansierad verksamhet959847752
Kortfristiga placeringar1 167--
Kassa och bank42588637
Summa omsättningstillgångar3 4942 6221 394
SUMMA TILLGÅNGAR22 15420 28017 932
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital8 2128 2988 111
- varav årets resultat321187242
Summa eget kapital8 2128 2988 111
Avsättningar2 7422 8822 971
Summa avsättningar2 7422 8822 971
Långfristiga skulder4 2473 0812 616
Kortfristiga skulder6 9546 0194 233
Summa skulder11 2019 1006 849