Förvaltningsberättelse

Enligt årsredovisningslagen måste en årsredovisning innehålla ekonomisk redovisning som inkluderar balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse samt en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska presentera sådant som är viktigt för att kunna bedöma organisationens verksamhet, ställning och resultat men som inte kan återges i resultaträkning eller balansräkning.

I förvaltningsberättelsen i stadens årsredovisning berättar vi även om händelser under året som är av stor betydelse för oss. För att göra detta kapitel mer översiktligt för dig så har vi delat in det i följande områden: