Bolagens ekonomi

Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB)

Årets resultat
Bolagets intäkter 2016 uppgick till 88 miljoner kronor jämfört med 93 miljoner föregående år. Av dessa belopp var 33 miljoner kronor respektive 32 miljoner kronor bidrag från Region Skåne och statens kulturråd till de konstnärliga institutionerna på Stadsteatern och Konserthuset. Verksamhetens kostnader var 233 miljoner kronor jämfört med 230 miljoner kronor år 2015. Det kvarstående nettomässiga underskottet i bolaget har täckts via koncernbidrag inom stadens bolagskoncern.

Finansiella mål och soliditet
Bolagets självfinansieringsgrad, definierad som egna intäkter i förhållande till totala intäkter inklusive erhållet koncernbidrag, var 2016 cirka 38 procent. Bolaget strävar efter att vid varje givet tillfälle bedriva en kostnadseffektiv verksamhet samt optimera intäkterna beaktat bolagets uppdrag enligt ägardirektivet, dess samhällsansvar samt ambitionen att utveckla stadens attraktivitet.

Soliditeten i Helsingborg Arena och Scen AB var vid årsskiftet 13 procent. Vid närmast föregående årsskifte var den 12 procent.

Investeringar
Under året har bolaget investerat drygt 3 miljoner kronor i anläggningstillgångar. År 2015 investerade vi 5 miljoner kronor. Fjolårets största investering var jubileumsträdgården på Sofiero, som invigdes i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2016.

Helsingborgs Hamn AB

Årets resultat
Omsättningen uppgick under år 2016 till 373 miljoner kronor jämfört med 351 miljoner kronor föregående år. Intäkterna har ökat inom i stort sett alla verksamhetsområden. Totalt steg godsvolymerna (räknat i ton) med 7,6 procent under året. Oljeprodukter och spannmål har haft högre volymer än normalt, och lastbilstrafiken på färjeleden har ökat med 5 procent. Även volymerna inom containerverksamheten har stigit. Kombinationen av mindre prisökningar och en god kostnadskontroll medförde att bolaget uppnådde ett resultat som är bättre än föregående år.

Helsingborgs Hamn AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 61 miljoner kronor. År 2015 var resultatet 52 miljoner kronor.

Finansiella mål och soliditet
Det finansiella målet i bolagets ägardirektiv är från och med 2016 ett avkastningsmål. Målet är att avkastningen på totalt kapital ska vara minst årsgenomsnittet för Stibor 3 månader[1] plus 5 procentenheter. För 2016 innebar detta ett krav på cirka 4,5 procent. Helsingborgs Hamn AB nådde målet med god marginal och för året var avkastningen på totalt kapital 7,8 procent, beräknat på en genomsnittlig balansomslutning om 767 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 61 miljoner kronor.

Soliditeten var vid årsskiftet 78 procent. Motsvarande siffra förra årsskiftet var 79 procent.

Koncernbidrag har lämnats enligt ägarens önskemål med 54 miljoner kronor järmfört med 55 miljoner kronor närmast föregående år.

Investeringar
Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick under 2016 till totalt 100 miljoner kronor jämfört med 19 miljoner kronor under 2015.

Som ett led i att utöka kapaciteten i takt med kundernas efterfrågan har Helsingborgs Hamn investerat i en ny mobilkran för 34 miljoner kronor. Vidare har kajerna 903 och 904 anpassats för containertrafik med större fartyg, en investering på 28 miljoner kronor. Hamnen har också byggt ut el-infrastrukturen för 10 miljoner kronor samt reinvesterat i maskinparken för 14 miljoner kronor. De nya maskinerna har lägre dieselförbrukning och ger en bättre arbetsmiljö.

[1] Stibor (Stockholm interbank offered rate) är en daglig referensränta för de räntor som de större svenska bankerna använder vid utlåning till varandra.

AB Helsingborgshem

Årets resultat
Omsättningen ökade med 62 miljoner kronor jämfört med föregående år och uppgick för året till 989 miljoner. Ökningen beror främst på färdigställande av nyproduktion på Elineberg, studentboendet vid Furutorpsgatan och bostäder på området Flanken på Fredriksdal.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 118 miljoner kronor jämfört med 107 miljoner kronor närmast föregående år. Ökningen förklaras främst av att bolaget har högre intäkter och lägre övriga rörelsekostnader. Detta motverkar även det faktum att årets resultat inkluderar lägre reavinster från fastighetsförsäljning och att drifts- och underhållskostnaderna var högre än föregående år.

Realisationsvinsterna uppgick under 2016 till 5 miljoner kronor, jämfört med 18 miljoner kronor 2015. Vinsterna uppstod vid försäljningen av två radhus på Närlunda och ett parhus i Laröd.

Finansiella mål och soliditet
De finansiella målen i bolagets ägardirektiv består från och med år 2016 av mål som avser bolagets direktavkastning och totalavkastning. Beräkningen av dessa nyckeltal bygger på en aktuell marknadsvärdering av våra fastigheter.

Marknadsvärdering av bolagets fastigheter
Det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter bedömdes vid årsskiftet vara 14,4 miljarder kronor exklusive pågående nyproduktion. Motsvarande siffra vid föregånde årsskifte var 12,4 miljarder kronor. Med avdrag för 2016 års investeringar innebär detta en värdeförändring på 9,6 procent på befintligt bestånd. År 2015 var värdeförändringen 3,7 procent. Marknadsvärdet kan jämföras med 2016 års taxeringsvärden som uppgår till 9,3 miljarder kronor samt det bokförda värdet på 5,7 miljarder kronor. Motsvarande siffror för 2015 var 8,0 respektive 5,1 miljarder kronor.

Direktavkastning
Direktavkastningen beräknas genom att dividera driftnettot med ett bedömt marknadsvärde. Driftnettot definieras som hyresintäkter minskat med kostnader för drift och underhåll. För 2016 uppgick driftnettot till 347 miljoner kronor. Det genomsnittliga marknadsvärdet år 2016 blir efter en stark utveckling under hela året 13,0 miljarder kronor, vilket ger en direktavkastning på 2,7 procent. Det innebär att bolaget når det uppsatta målet på 2,6 procent trots den stora värdeökningen i fastigheterna.

Totalavkastning
Fastighetsportföljens värdeförändring och direktavkastning ger 12,2 procent i totalavkastning jämfört med 6,3 procent 2015. Det är historiskt sett ett mycket bra ekonomiskt år för AB Helsingborgshem. Målsättningen är att vara i nivå med jämförbara allmännyttiga fastighetsbolag. Det tioåriga genomsnittet för kommunägda fastighetsbolag är 6,4 procent.

Soliditet
Den synliga soliditeten i bolaget uppgår till 24 procent, jämfört med 25 procent 2015.

Av resultat före koncernbidrag och skatt har ägaren enligt ägardirektivet möjlighet att disponera en andel motsvarande aktuell bolagsskatt. Ägaren har valt att inte utnyttja denna möjlighet 2016.

Investeringar
Den totala investeringsvolymen i pågående och avslutade nyproduktions-, ombyggnations- och underhållsprojekt var 747 miljoner kronor jämfört med 906 miljoner kronor 2015. De enskilt största projekten var nyproduktionerna av bostäder i Rydebäck, Husensjö och Mariastaden, studentboendet vid Furutorpsgatan samt modulhusen för nyanlända. Våra största ombyggnationsprojekt har skett på Närlunda Östra och Drottninghög.

Öresundskraft AB

Årets resultat
Omsättningen uppgick till 2 599 miljoner kronor jämfört med 2 417 miljoner kronor år 2015. Ökningen jämfört med föregående år beror främst på ökade anslutningsavgifter inom elnät samt större elhandelsvolymer. Resultat efter finansiella poster uppgick till 343 miljoner kronor jämfört med 281 miljoner kronor 2015. Föregående års resultat påverkades negativt av förlusterna i dotterbolaget Helia Energisalg A/S.

Finansiella mål och soliditet
De finansiella målen i bolagets ägardirektiv består av ett avkastningsmål och ett soliditetsmål.

Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastningsmålet för Öresundskraft AB innebär att avkastningen på sysselsatt kapital[2] minst ska uppgå till årsgenomsnittet för Stibor 3 månader[3] plus 5 procentenheter, vilket motsvarar cirka 4,5 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 9,9 procent, vilket är en förbättring med 1,9 procentenheter eftersom 2015 belastades med engångseffekter. Utfallet ligger väl över målsättningen enligt ägardirektivet.

Soliditet
Soliditeten uppgick vid årets slut till 42 procent, en ökning från föregående år med en procentenhet. Enligt ägardirektivet ska soliditeten minst uppgå till 25 procent.

Koncernbidrag har lämnats enligt ägarens önskemål med 133 miljoner kronor jämfört med 175 miljoner kronor 2015.

Investeringar
Investeringarna uppgick 2016 till 424 miljoner kronor, jämfört med 393 miljoner kronor 2015. De största investeringarna var utbyggnaden av fiber till villor för 99 miljoner kronor, uppförandet av tre vindkraftverk i Össjö för 64 miljoner kronor samt nätombyggnaden för att förstärka inmatningen till Helsingborg för 60 miljoner kronor.

Sammanlagt investerade Öresundskraft drygt 80 miljoner kronor i fjärrvärmenäten. Av den summan investerade vi 36 miljoner kronor i det befintliga nätet och 48 miljoner kronor för att bygga nya nät, bland annat på Gustavslund och Drottninghög.

[2] Definierat som: Rörelseresultat inklusive finansiella intäkter i relation till medelvärdet av balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder.
[3] Stibor (Stockholm interbank offered rate) är en daglig referensränta för de räntor som de större svenska bankerna använder vid utlåning till varandra.

Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB

Årets resultat
Omsättningen uppgick under året till 376 miljoner kronor jämfört med 411 miljoner kronor under 2015. Minskningen beror på att vi har lagt ut driften av behandlingsverksamheterna för farligt avfall, biogas, balning av papper och plast samt sortering av industriavfall på externa operatörer.

NSR uppvisade ett resultat efter finansiella poster på 0 miljoner kronor jämfört med 9 miljoner kronor närmast föregående år.

Renhållningskollektivet i Helsingborg redovisade ett underskott om 10 miljoner kronor. Orsaken är bland annat att systemet för att registrera företagskunder på återvinningscentralerna blev försenat. En annan orsak är att insamlingskostnaderna blev högre när vi la om affärssystemet. Våra körningar blev inledningsvis inte helt effektiva när vi införde systemet.

Finansiella mål och soliditet
Det finansiella målet i bolagets ägardirektiv består av ett soliditetsmål.

Enligt ägardirektivet ska bolaget sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent, vilket uppfyllts under året. Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 15 procent, samma som vid närmast föregående årsskifte.

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 64 miljoner kronor vilket var samma omfattning som närmast föregående år. Av detta var 34 miljoner kronor investering i fyrfackskärl för källsortering till villor i Ängelholm.

Vi påbörjade investeringen i infrastrukturen för att hantera lakvatten från behandlingsanläggningen i Helsingborg 2014, och under 2016 har vi investerat ytterligare 6 miljoner kronor i detta projekt. Övriga investeringar består bland annat av slutreglering av investering i biogasanläggningen, it-infrastruktur, verksamhetssystem för abonnenter samt nya containrar.

Övriga bolag

 Övriga bolag i koncernen består i huvudsak av sådana vars verksamhet är att äga och förvalta aktier i övriga bolag samt av några mindre bolag som förvaltar fastigheter eller parkeringsanläggningar.

Under året har Helsingborgs stad förvärvat Helsingborgs Stads Parkerings AB (namnändrat från Projektbolag del O AB). Verksamheten i bolaget består i att äga och förvalta parkeringsanläggningar. Bolaget såldes i slutet av året vidare till moderbolaget i bolagskoncernen, Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB.

Nyckeltal för stadens verksamhetsdrivande bolag

  
Ägarandel

Nettoomsättning, mnkr 1)
Resultat efter
finansiella poster, mnkr
(%)2015201620152016
AB Helsingborgshem med underkoncern100927989106,7117,7
Öresundskraft AB med underkoncern1002 4172 599280,8343,1
Helsingborgs Hamn AB10035137351,860,6
Helsingborg Arena och Scen AB 2)10093880,20,2
Vårdfastigheter i Helsingborg AB1001197,96,3
Kuriren 2 AB100000,00,1
Kuriren 6 AB100110,40,4
Sobeln 28 AB100000,10,2
Tegskiftet 2 AB100000,20,2
Helsingborgs Stads Parkerings AB 3)100-0--0,1
Nordvästra Skånes Renhållning AB med underkoncern524113769,40,2
Nöjesparken Sundspärlan AB402330-1,50,1
AB Busspunkten Helsingborg2610100,5-0,2
Sjökrona Exploatering AB25330,0-0,0

1) Beloppen är avrundade till hela mnkr. Detta innebär att belopp under 0,5 mnkr avrundas till 0.
2) För Helsingborg Arena och Scen AB är erhållet koncernbidrag inkluderat i resultat efter finansiella poster.
3) Helsingborgs Stads Parkerings AB förvärvades i slutet av år 2016. Redovisad nettoomsättning samt resultat efter finansiella poster avser tid efter förvärvstidpunkten.

  Balansomslutning, mnkr 1)Soliditet, procentMedeltal anställda
201520162015201620152016
AB Helsingborgshem med underkoncern5 8146 4512524216233
Öresundskraft AB med underkoncern4 9845 2314142354335
Helsingborgs Hamn AB7607747978220215
Helsingborg Arena och Scen AB1911831213181197
Vårdfastigheter i Helsingborg AB34332137--
Kuriren 2 AB118383--
Kuriren 6 AB223352--
Sobeln 28 AB113948--
Tegskiftet 2 AB222333--
Helsingborgs Stads Parkerings AB 2)-23-0--
Nordvästra Skånes Renhållning AB med underkoncern4764501515146160
Nöjesparken Sundspärlan AB91031291619
AB Busspunkten Helsingborg1316810--
Sjökrona Exploatering AB26269696--

1) Beloppen är avrundade till hela mnkr. Detta innebär att belopp under 0,5 mnkr avrundas till 0.
2) Helsingborgs Stads Parkerings AB förvärvades i slutet av år 2016.