Förslag till resultatdisposition

Kommunfullmäktige beslutar:

  • att för den skattefinansierade verksamheten överföra 375 mnkr till resultatdisposition, vilket ger nämnder möjlighet att finansiera särskilt beslutade insatser av engångskaraktär samt projekt, som företrädelsevis löper under pågående verksamhetsår.
  • att räkna av årets underskott om 5,5 mnkr från den upparbetade skulden till avgiftskollektivet inom vatten- och avloppsverksamheten

Skattefinansierad verksamhet, mnkr

 Ingående redovisat
resultat
Ianspråktagen
resultatöverföring
Årets resultat

Resultatjusteringar

Resultatöverföring
till år 2017
Summa skattefinansierat362,9-77,9269,0-179375
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden149,4-32,7-31,253,6139,0
Vård- och omsorgsnämnden39,8-24,9-3,0-11,9
Stadsbyggnadsnämnden24,6-8,039,5-32,124,0
Arbetsmarknadsnämnden56,2-5,58,1-58,8
Socialnämnden11,80,021,6-33,4
Idrotts- och fritidsnämnden5,60,01,1-6,7
Kulturnämnden10,7-3,54,2-11,4
Fastighetsnämnden29,50,019,6-19,629,5
Miljönämnden3,1-0,31,6-4,4
Överförmyndarnämnden-0,10,01,6-1,5
Valnämnden2,90,00,1-3,0
Kommunstyrelsen27,2-3,131,9-6,949,1
Kommunstyrelsen - stadsgemensamt0,00,0173,9-173,90,0
Stadsrevisionen2,20,00,1-2,3

Kommentarer till resultatjusteringar

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag har varit mer omfattande än planerat under året eftersom väsentligt fler barn varit i verksamheterna än planerat
Stadsbyggnadsnämndens justering beror dels på uteblivna kapitalkostnader (-34,4) eftersom investeringarna varit lägre än planerat, dels på tillkommande kostnader för skador från stormen Urd (+ 2,3 mnkr)
Fastighetsnämndens resultat beror i allt väsentligt på låga driftskostnader samt låga energikostnader.
Komunstyrelsens resultat justeras på sedvanligt sätt för uppkomna vinster från försäljning av mark.
Stadsgemensamts resultat nollas alltid ut.

Avgiftsfinansierad verksamhet, mnkr

  Ingående redovisat
resultat
Årets resultat

Resultatjusteringar

Resultatöverföring
till år 2017
Summa avgiftsfinansierat0,0-5,55,50
Vatten- och avloppsverksamheten0,0-5,55,50