Ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen

Sammanställningen nedan presenterar de ekonomiska engagemangen inom kommunkoncernen. Syftet med tabellen är att ge en samlad bild av de ekonomiska transaktioner som sker mellan de enheter som ingår i den sammanställda redovisningen. Under året har inga aktieägartillskott eller utdelningar lämnats mellan parterna. Sammanställningen exkluderar rörelserelaterade fordringar och skulder av kortfristig karaktär. Redovisade poster för försäljning och räntor avser transaktioner under hela kalenderåret 2016, medan belopp för lån, borgen samt koncernbidrag avser redovisade saldon vid utgången av året. Samtliga belopp i tabellen är uttryckta i mnkr.

Staden och dess ägda bolagFörsäljning 1)RäntorLånBorgenKoncernbidrag
IntäktKostnadIntäktKostnadGivareMottagareGivareMottagareGivareMottagare
Helsingborgs stad86-24022-5 625-0---
Helsingborgs Stads Förvaltning AB----0----182187
Helsingborg Arena och Scen AB11-48--1-----147
Helsingborgs Hamn AB12-34------54-
Helsingborgshems Holding AB----0-4 420----
AB Helsingborgshem32-126--14------
Vårdfastigheter i Helsingborg AB90--0-21----
Helsingborg Energi Holding AB--------133133
Öresundskraft AB med underkoncern259-26--4-950-0133-
Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB---------36
Helsingborgs Stads Parkerings AB0-0--0-23----
Nordvästra Skånes Renhållnings AB21-28--2-211----

1) Intäkter har justerats för fakturering avseende poster som varit föremål för aktivering. Därtill har kostnader varit föremål för justering för den mervärdesskatt på koncerninterna fakturor som inte varit möjlig att lyfta.