Nämndernas resultat

Det redovisade resultatet för stadens nämnder, inklusive stadsgemensamma poster, uppgår till ett totalt överskott om 269 miljoner kronor. Det är väsentligt högre än den prognos som lämnades vid delårsbokslutet per den 31 augusti 2016. Den främsta orsaken till det betydande överskottet är relaterad till stadsgemensamt och den minskning av pensionsskulden för pensioner intjänad före år 1998 som redovisats i årsbokslutet. Dessutom fick Helsingborg en byggbonus beviljad under november månad, en bonus som regeringen infört under året och som har till syfte att uppmuntra bostadsbyggande.

Barn och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens bokslut visar på ett underskott om 31,2 miljoner kronor. Det redovisade resultatet beror i sin helhet på att antalet barn och elever i verksamheten varit betydligt större än vad staden uppskattade inför 2016. Ökningen av barn och elever som går i förskola respektive skola är dels en följd av att ett stort antal nyanlända kommit till Helsingborg, dels ett resultat av att övrig inflyttning till staden också har varit större än förväntat.

Utöver utmaningen med många fler barn och ungdomar i verksamheten har ekonomin också påverkats av svårigheter att rekrytera behöriga förskollärare och pedagoger.

Alla verksamhetsdelar inom barn- och utbildningsnämnden har varit påverkade av nämnda förändringar och redovisar därför ett underskott för året. Förskolans underskott uppgår till 3,4 mnkr. För att möta den ökade efterfrågan har nya enheter och avdelningar öppnat. Dessa fylls successivt med barn, vilket har inneburit att det under hösten varit lättare att erbjuda plats till föräldrar. Grundskolan redovisar ett totalt underskott om 11 miljoner kronor. Arbetet med att möta det ökade antalet nyanlända och deras utbildningsbehov har medfört ett behov att utveckla verksamheten på ett nytt sätt, vilket har bidragit till det ekonomiska underskottet. För gymnasieskolan uppgår det redovisade underskottet till 15,4 miljoner. Underskottet beror framför allt på ökningen av elever på introduktionsprogrammen under våren.

Foto: Sandra Jeppsson

Målning på Brommagatans förskola. Foto: Sandra Jeppsson

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 3 miljoner kronor. Resultatet är betydligt bättre än föregående år och bland annat en följd av effektiviseringar samt tydligare styrning av arbetad tid. Helsingborg har nu de lägsta äldreomsorgskostnaderna i landet jämfört med andra större städer, samtidigt som goda kvalitativa resultat har uppnåtts och presenterats i en undersökning av Sveriges Kommuner och Landsting.

Även om effektiviseringar genomförts och en bättre budgetbalans finns i verksamheten har resultatet påverkats av kostnadsökningar. Årets avtalsenliga löneökning ledde till höjningar som var 8,5 miljoner kronor större än beräknat. Därtill har sjukfrånvaron inom verksamheten stigit med 1,9 procent mot föregående år och därmed har sjuklönekostnaderna ökat.

Under året har fyra vårdboenden och fyra enheter inom LSS gått över till privat regi. I samband med överlåtelsen av vårdboenden valde 95 medarbetare att behålla sin kommunala anställning och inte följa med till de övertagande entreprenörerna. Det medförde en tillfällig övertalighet som skapade merkostnader fram till dess att lämpliga placeringar av personal genomförts.

Efterfrågan på stöd och service till vissa funktionshindrade fortsätter att öka. Under år 2016 var behovet för dessa tjänster ungefär 30 procent högre än föregående år, vilket motsvarar en kostnadsökning på 12 miljoner kronor. Den snabba ökningen ställer krav på hög flexibilitet i verksamheten, något som ibland är svårt att hantera i praktiken. Förvaltningsrätten utdömde under året viten på 1 miljon kronor för att staden inte kunnat möta lagens krav och tillgodose behoven av bostad med särskild service för personer med vissa funktionshinder.

Foto: Anna Alexander Olsson

Foto: Anna Alexander Olsson

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämndens resultat är ett överskott om 39,5 miljoner kronor. Det positiva resultatet är i huvudsak en följd av att flera större investeringsprojekt av olika anledningar har skjutis fram. Under året använde verksamheten endast 54 procent av den beviljade investeringsramen. Projekt där investeringsutgifterna under året har blivit lägre än förväntat är exempelvis kajerna på Oceanpiren, arbetet med Drottninggatan, Järnvägsgatan och Bergaliden, Helsingborgsexpressen, Mariatorget och övertäckningen av reningsverket. Fördröjningen i projekt har medfört lägre räntekostnader och avskrivningar än vad som tidigare varit planerat och den totala avvikelsen för detta uppgår till 34,5 miljoner kronor.

Ytterligare en beståndsdel i nämndens överskott är ökade intäkter från parkeringar om 7,3 miljoner kronor. Dessa intäkter kommer från både parkeringsavgifter och felparkeringsböter. Intäkterna är helt beroende av hur, i vilken omfattning och var bilister väljer att ställa sina bilar. Därmed kan dessa intäkter variera betydligt från år till år.

Under året har stadsbyggnadsnämnden aktivt försökt minska sin underhållsskuld. Syftet har varit att minska antalet akuta reparationer i infrastrukturen och därmed långsiktigt öka trafiksäkerhet samt tillgänglighet för dem som vistas i Helsingborg. Arbetet ger också ekonomiska fördelar som framför allt kommer att synas i resultaten framöver eftersom kostnaderna för akuta insatser förväntas att bli lägre.

Drömskogen i Pålsjö skog. Foto: Hjördis Hilmarsdottir

Drömskogen i Pålsjö skog. Foto: Hjördis Hilmarsdottir

Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 8,1 miljoner kronor. Det positiva utfallet har bland annat sin grund i att det försörjningsstöd som staden betalar ut har minskat för fjärde året i rad, något som i sin tur resulterat i kostnader som är 2,9 miljoner kronor lägre än förväntat. Minskningen i antalet utbetalda försörjningsstöd motsvarar fem procent, och en genomsnittlig månad har vi lämnat bidrag till 1 954 hushåll. För ekonomiskt stöd till nyanlända får staden ersättning från Migrationsverket, men om dessa hushåll behöver försörjningsstöd efter tre år är det staden som bekostar detta.

Färre personer än förväntat har aktiverats i stadens arbetsmarknadsinsatser, vilket också har påverkat nämndens ekonomiska resultat positivt. De insatser som vi genomfört har inte varit tillräckliga för att nå målen och det finns fortfarande många personer som står utanför arbetsmarknaden.

Det ökade antalet nyanlända i Helsingborg har medfört att fler elever deltar i vuxenutbildningens svenska för invandrare (sfi). Eftersom Migrationsverket bekostar dessa insatser har nämndens resultat inte påverkats nämnvärt av variationen i elevantal. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen har antalet studerande blivit något färre till följd av minskat behov.

Lärling på arbete. Foto: Rickard Johnsson

Lärling på arbete. Foto: Rickard Johnsson

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett överskott om 21,6 miljoner kronor. En viktig förklaring till överskottet är att Helsingborgs stad har fått kostnadsersättning för ensamkommande barn både för 2015 och 2016. Tillströmningen av ensamkommande som anvisades till Helsingborg nådde rekordnivåer i början av året för att sedan avstanna på grund av gränskontrollerna.

Socialnämndens verksamhet för barn, unga och familj redovisar ett överskott om 11,8 miljoner kronor.  Det är bland annat ett resultat av att kostnaderna för externa placeringar minskat genom fler och mer komplexa lösningar på hemmaplan. Dessutom har åtgärder så som exempelvis placeringssamordnare och utökade resurser för rekrytering av familjehem gett positiva resultat. Vi har uppnått en bättre ekonomisk balans inom dessa områden utan att kvaliteten har minskat.

Inom verksamhetsområdet som inriktar sig på social omsorg för vuxna redovisas ett underskott om 26,7 miljoner kronor, vilket beror på ett ökat behov av externa placeringar både för klienter inom socialpsykiatrin och för dem som har ett missbruk. Vidare har de träningslägenheter som öppnat i Ödåkra och på Elineberg ännu inte resulterat i en minskning av externt placerade klienter.

I övrigt är socialnämndens totala överskott en följd av bland annat lägre placeringskostnader för skyddsboende samt lägre personal- och förvaltningsövergripande kostnader.

Idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämndens bokslut visar på ett överskott om 1,1 miljon kronor. Utfallet är en kombination av att överskott har skapats inom vissa områden och att dessa har kunnat användas inom andra områden.

Nämndens öppna verksamhet i form av lovaktiviteter och liknande redovisar ett överskott om 2,3 miljoner. Det är en följd av att vissa nya aktiviteter behövt en uppstartsfas och inte kunnat drivas fullt ut. Fördröjningen i projekten har bland annat haft sin grund i eftersläpning i rekryteringen till vissa tjänster.

Den övergripande fritidsverksamheten redovisar ett överskott om 2,4 miljoner kronor. Den viktigaste orsaken är att kostnaden för satsningen på kompetensutveckling för personalen inom Fritid Helsingborg har varit lägre än förväntat på grund av att vi använt kostnadseffektiva lösningar.

Ovan nämnda överskott har använts till att täcka kostnader för kommunalt ägda idrottshallar och anläggningar. En hinderbana samt en fysbox (en sorts utegym) har skapats på Norrvalla, för att möta efterfrågan på denna motionsform från såväl vuxna som barn. Ett utökat underhållsarbete har genomförts på flera anläggningar, bland annat på Heden inför SM i friidrott.

Elever och lärare deltar i projektet En frisk generation. Foto: Mats Roslund

Projektet ”En frisk generation” på Nanny Palmkvistskolan. Foto: Mats Roslund

Kulturnämnden
Kulturnämnden redovisar ett överskott på 4,2 miljoner kronor. Utfallet beror till stor del på att antalet besökare har ökat i verksamheten jämfört med tidigare. Entréintäkterna för Dunkers kulturhus och Helsingborgs museer är 1,9 miljoner högre än förväntat. På Dunkers har även arrangemangsverksamheten, uthyrningen samt försäljningen av utställningen Loranga givit ett överskott på 0,6 miljoner.

I början på året antog nämnden ett nytt regelverk för stöd till det fria kulturlivet som ska möjliggöra ekonomiskt stöd för fler olika aktörer och på nya sätt. Den största förändringen är att det nu finns möjlighet att söka verksamhets- och hyresstöd för stadigvarande kulturverksamhet, vilket bland annat Kulturhotellet och Helsingborgs kulturförening fått. De nya reglerna för ekonomiskt stöd har införts successivt under året. Det stegvisa införandet har medfört att budgeten för detta ändamål inte nyttjats helt utan skapat ett överskott för verksamheten på 0,7 miljoner kronor.

Ytterligare en bidragande orsak till det redovisade utfallet är att medel för kultur/kulturaktiviteter i skolorna inte har använts fullt ut, vilket påverkat resultatet positivt med 0,7 miljoner. Grunden till denna utveckling har varit dels förändringar i programläggningen, dels att vissa program inte har efterfrågats.

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämndens resultat för året motsvarar ett överskott på 19,6 miljoner kronor. Utfallet har sin huvudsakliga grund i att de lokaler som staden äger har haft en hög uthyrningsgrad. Verksamheten har varit stabil. Våra internhyror har varit förankrade på marknaden samtidigt som konkurrensutsatt upphandling och effektiv styrning bidragit till låga driftskostnader. De kostnader som framför allt varit lägre än förväntat är relaterade till uppvärmning. Det är också ett kvitto på att energieffektiviseringen har gett resultat.

Investeringsvolymen för fastighetsnämnden är större än någonsin. Den snabba befolkningsökningen driver efterfrågan och framför allt är det skolverksamhetens behov av fler lokaler som ökat snabbt. Flera projekt pågår för att möta tillväxten och exempelvis har Elinebergsskolans lågstadiedel byggts om under året, Husensjöskolan har byggts till och vi har påbörjat en skola på Gustavslund. Kostnaden för avskrivningar om 154,5 miljoner kronor är ganska linjär med föregående år, men förväntas öka successivt framåt i takt med att investeringarna färdigställs.

Fastighetsverksamheten innefattar även ägande av ett antal bostäder. Inom denna verksamhet redovisas ett underskott om 1,6 miljoner krornor. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till uppdraget att ha hand om bostäder för nyanlända. Eftersom det i många fall inte är möjligt att ta ut en hyresintäkt som täcker driftskostnaderna för dessa bostäder, så uppstår underskott. Under året har bostäder förmedlats till 223 nyanlända med uppehållstillstånd.

Miljönämnden
Miljönämndens bokslut visar på ett överskott i verksamheten om 1,6 miljoner kronor. Detta överskott beror till största delen på ökade intäkter för miljöövervakning. Därtill har det uppstått positiva ekonomiska effekter till följd av lägre personalkostnader. Minskningen beror på sjukskrivningar, vakanser och tillfälliga lösningar i samband med chefsbyten.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens resultat för året uppgår till 1,6 miljoner kronor. De faktorer som påverkat utfallet är bland annat kostnadsbesparande åtgärder. Nämnden observerade tidigt under året att den ändrade flyktingpolitiken sannolikt skulle medföra att färre ensamkommande barn kom till Helsingborg.  Med anledning av detta avvaktade vi med att rekrytera enligt tidigare planer, och som en följd har exempelvis kostnaderna för administrativ personal blivit lägre än förväntat.

Stadsrevisionen och valnämnden
Stadsrevisionen och valnämnden redovisar båda ett överskott om 0,1 miljon kronor för 2016. Verksamheterna har inte haft några större avvikelser mot förväntat ekonomiskt utfall.

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt
Kommunstyrelsen redovisar tillsammans med stadsgemensamt ett överskott på 206 miljoner kronor, varav stadsledningsförvaltningen står för 32 miljoner och stadsgemensamt för 174 miljoner. Stadsledningsförvaltningens överskott består dels av positiva resultat från mark- och exploateringsverksamheten, dels av överskott inom avdelningarna för strategisk samhällsutveckling, digitalisering samt näringslivs- och destinationsutveckling.

Inom stadsgemensamt är årets positiva resultat främst hänförligt till att pensionskostnaderna blev 86 miljoner kronor lägre än förväntat. Därtill har staden fått ett statsbidrag om 62 miljoner. Bidraget infördes av regeringen under våren 2016 med syfte att främja ett ökat bostadsbyggande i landet.