Sammanfattning av stadens ekonomi och viktiga förutsättningar

 • Helsingborg har redovisat stabila och goda årsresultat över tid: Staden infriar väl det lagstadgade kravet på en god ekonomisk hushållning.
 • Låg kommunalskatt jämfört med övriga större städer: Den kommunala skattesatsen för Helsingborg är 20,21 procent, vilket är 1,28 procentenheter lägre än snittet för gruppen städer med 50 000 till 200 000 invånare.
 • Soliditeten är mycket god: Helsingborg redovisar en soliditet som är bland de högsta av landets 290 kommuner.
 • Hög grad av självfinansiering för investeringar: Ambitionen är att ha ett positivt kassaflöde i verksamheten för att av egen kraft betala genomförda investeringar och år 2016 var självfinansieringsgraden 80 procent.
 • Hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen: Staden har valt att redovisa hela pensionsåtagandet för intjäning före år 1998 om 2 552 miljoner kronor som en skuld, vilket ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen.
 • Högsta möjliga kreditvärdighet (AAA): Standard & Poor´s ger fortsatt staden högsta möjliga kreditbetyg (AAA), vilket ger Helsingborg och dess ägda bolag goda möjligheter till kapitalanskaffning med bra villkor.
 • Stabil ekonomisk utveckling i ägda bolag: Helsingborgs Hamn AB, AB Helsingborgshem, Öresundskraft AB med underkoncern och NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) redovisar en stabil ekonomisk utveckling inom respektive bransch.
 • Mångfasetterat näringsliv med ett stort antal privata aktörer: Det finns många små och medelstora bolag som bedriver sin verksamhet i Helsingborg. Det gör att staden inte är beroende av enskilda företag, något som tryggar sysselsättningen.
 • Campus Helsingborg: Vid Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet, finns möjligheter för vidareutbildning av hög kvalitet och i nära samverkan med organisationer samt företag i regionen.
 • Stadigt ökande befolkning: Stadens befolkningstillväxt är fortsatt stark. Under året ökade antalet invånare med 2 638 personer, vilket betydde en total befolkning på 140 547 personer vid årsskiftet.
 • Stort antal besökande: Näringsliv och en attraktiv miljö för turism leder till att många besöker Helsingborg. Det gynnar ekonomin och är viktigt för målet att vara en global och pulserande stad.

Känslighetsanalys - resultateffekt, mnkr

Löneökning 1 procent-41
100 nya heltidstjänster-47
Ökade priser tjänster och varor med 1 procent-36
Ökat försörjningsstöd med 1 procent-2
Förlust utlåning med 1 procent-63
Infriade borgensförbindelser med 1 procent-5
Skattehöjning med 1 kr303
Ökning rikets skatteunderlag med 1 procent61
Ökat tillskott från staten med 1 miljard till kommunsektorn ( kommuner och landsting)10
Ökat tillskott från staten med 1 miljard till enbart kommunerna14
Ökade taxor med 1 procent5
Förändring samtliga statsbidrag med 1 procent20