Vad används skattepengarna till?

En "100-lapp" i kommunalskatt används på följande sätt

Summa100
Förskola med skolbarnomsorg15,58
Grundskola med förskoleklass20,54
Gymnasieskola7,25
Särskola1,17
Fritidsverksamhet3,08
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade19,75
Insatser enligt LSS och LAS7,01
Invidivid- och familjeomsorg, barn och ungdom3,41
Individ- och familjeomsorg, vuxen1,93
Kultur2,59
Gator, vägar och parker5,09
Stadsbyggnad1,20
Försörjningsstöd (inklusive administration)4,00
Arbete, integration och näringsliv0,39
Vuxenutbildning1,48
Miljö- och hälsoskydd0,42
Räddningstjänst1,74
Politik och revision0,89
Övrigt2,50

Nettokostnadernas fördelning på olika verksamheter, procent

Nettokostnaderna är det som återstår av de löpande kostnaderna när vi har tillgodoräknat oss våra löpande intäkter, exempelvis barnomsorgsavgifter och avgifter för bygglov. Nettokostnaderna finansieras i första hand av skatter och statsbidrag. Diagrammet ovan visar hur nettokostnaderna fördelar sig på stadens olika verksamheter.

Intäkter, procent


Kostnader, procent


Extern verksamhet, procent

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. Under 2016 köptes sådan verksamhet in av extern part för 1 795 mnkr. Diagrammet ovan visar hur detta fördelas mellan stadens olika nämnder.