Hela året

  • Helsingborgshem byggde många nya bostäder. Under 2016 flyttade hyresgäster in i nya de husen på Maria Gård och i studentboendet vid Furutorpsgatan med 160 lägenheter. Helsingborgshem bidrog också med bostäder till nyanlända med 28 nybyggda lägenheter och 40 lägenheter från det befintliga beståndet.
  • I nära samarbete med stadens fastighetsägare lyckades fastighetsförvaltningen ordna bostäder åt 223 nyanlända invånare. Det innebär att samtliga nyanlända som blivit anvisade till kommunen har fått en bostad. Även de runt 500 ensamkommande barn som kom till Helsingborg under 2015 och 2016 har fått någonstans att bo under asylprocessen.
  • Helsingborgs stad fortsätter att växa och under det gångna läsåret har vi välkomnat drygt 700 nya elever i stadens grundskolor. Det ökade invånarantalet innebär även ett ökat behov av förskoleplatser och för att möta det öppnade vi flera nya förskolor under året. Några exempel är Curios Kids på Fredriksdal, Galaxens förskola på Filborna och Vintergatans förskola i Ödåkra.
Målning på en av stadens förskolor. Foto: Christian Holmström

Målning på en av stadens förskolor. Foto: Christian Holmström

  • Fritid Helsingborg arbetade för ökad tillgänglighet i hallar och anläggningar genom det så kallade Rättviseprojektet. Syftet är att fördelningen av tider ska bli mer rättvis, anläggningarna ska utnyttjas effektivare och det ska finnas tydliga principer för hur lokalerna ska kunna bokas. De nya principerna utgår från Riksidrottsförbundets, specialidrottsförbundens och Helsingborgs stads regler och rekommendationer och började gälla under hösten.
  • Verksamheterna En frisk generation, Bli ditt bästa jag och Zonen är exempel på nystartade verksamheter i Fritid Helsingborgs uppdrag att öka den fysiska aktiviteten bland unga. Dessutom skapade vi ett antal nya aktivitetsytor, bland annat tå utegym, så kallade fysboxar.

Lavdim och Kadim, ungdomsledare på Zonen. Foto: David Lundin

  • Under 2016 kördes hela 90% av alla renhållnings- och slamtransporter i Helsingborg med fossilfritt bränsle. Fordonen drivs av främst biogas.
  • Överförmyndarnämndens verksamhet expanderade. Personalstyrkan växte från sex till tio personer för att kunna möta det ökade behovet av insatser som framförallt 2015 års stora antal nyanlända fört med sig.
  • Utbyggnaden av fibernätet fortsatte. I december tecknade Öresundskraft och företaget IP-Only ett avtal som innebär att många hushåll på landsbygden kan få tillgång till fiber, och att de som ansluter sig får tillgång till tjänsterna i Öresundskrafts stadsnät.
  • Vård- och omsorgsnämnden beslutade att utveckla valfriheten inom omsorgen och ge externa leverantörer möjlighet att bedriva omsorgsarbete här. Bland annat ska fyra LSS-boenden konkurrensutsättas och fler ska ges möjlighet att driva daglig verksamhet.