Fem år i sammandrag

 20122013201420152016
Utförda tjänster
Barn i förskola och pedagogisk omsorg, folkbokförda i Helsingborg6 9727 1607 3167 4117 595
Barn i fritidshem, folkbokförda i Helsingborg4 5034 6914 8875 1615 470
Grundskola och förskoleklass, folkbokförda elever i Helsingborg13 41113 73914 19314 86015 584
Gymnasieelever, folkbokförda i Helsingborg4 8534 6314 4714 5194 748
Vårdboende, antal personer 1)1 1791 1371 1401 1341 142
Hemtjänst, antal personer4 2654 2754 3764 3394 268
Hemsjukvård, antal personer 2)---2 6532 550
Gode män och förvaltare, antal413488451600695
Försörjningsstöd, mnkr 3)231229219218226
Hushåll som någon gång under året erhållit försörjningsstöd, antal 4)4 4014 3694 1713 7633 532
Ungdomar i kommunalaferiejobb/praktik, antal705777775809763
Placeringar i familjehem, antal354326330367413
Bibliotek, antal utlån, tusen812758743725722
Sålda kulturkort, antal 5)5 7925 56010 15018 60414 136
Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen11610093116131
Fotbollsplaner av konstgräs, antal89101313
Näridrottsplatser (idrottsanläggningar som är öppna för alla i närmiljön), antal1215161717
Resenärer i kollektivtrafiken, antal13 593 96713 856 45114 202 78314 562 30314 766 330
Cykelvägar, antal kilometer366367369370372
Svenska för invandrare, antal unika elever2 0032 1022 3332 9403 391
Kommunala naturreservat, antal 6)67778
Helsingborgs stads kommunkoncern – ekonomi
Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr557708529433721
Soliditet, procent283232,183130
Nettolåneskuld, mnkr4 9624 6055 3666 2076 965
Antal helårsarbetare 7)8 6998 7528 9619 53510 156
Helsingborgs stad - ekonomi
Invånare 31 december, antal132 011132 989135 344137 909140 547
Färdigställda bostadslägenheter, antal466599784509889
Kommunal skattesats, procent 8)20,2120,2120,2120,2120,21
Skattenetto per invånare, kr43 76945 21445 52146 64748 866
Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr268346242142259
Soliditet, exklusive utlåning till ägda bolag, procent5858585456
Självfinansieringsgrad av investeringar, procent86137955680
Antal helårsarbetare 7)7 4997 6767 9438 4889 093


1) Antal personer som hade verkställda beslut om vårdboende den 1 oktober respektive år.
2) År 2015 infördes nytt systemstöd och beräkningsmetod för uppföljning av hemsjukvård. Därmed är siffror från tidigare år inte fullt jämförbara med år 2015 och framåt.
3) Inkluderar försörjningsstöd till nyanlända, ett försörjningsstöd som staden får ersättning från Migrationsverket för under de nyanländas tre första år med uppehållstillstånd.
4) Hushåll som avser nyanlända med uppehållstillstånd (från ankomstår och tre kalenderår framöver) ingår inte i denna siffra. Ekonomiskt bistånd (schablonintäkter) från staten täcker kostnaderna i dessa ärenden, vilket innebär att de inte belastar stadens budget. Socialstyrelsens tar fram en liknande siffra som dock avser samtliga hushåll som någon gång under året fått ekonomiskt bistånd och denna är därmed inte jämförbar med stadens uppgift som visas här.
5) Inför år 2014 tog Kulturnämnden beslut om att sänka priset på kulturkort markant vilket ledde till en ökad försäljning av dessa. Många valde att därefter att köpa kulturkortet i stället för medlemskap i Helsingborgs museiförening. Ökningen från år 2014 till 2015 beror till stor del på att Helsingborgs stads anställda fick ett kulturkort för 2015 i julklapp.
6) Utöver de kommunala naturreservaten finns 10 stycken statliga naturreservat i Helsingborg.
7) Antal anställda i staden 1 november, omräknat till årsarbetare. I detta ingår stadens timanställda, exklusive de i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) och ferieungdomar.
8) Som jämförelse har gruppen större städer (kommuner med 50 000 – 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent) en genomsnittlig skattesats på 21,44.