Kommunstyrelsens ordförande

Vi har haft ett framgångsrikt år inom staden och koncernen, med god ekonomi och goda resultat i verksamheterna. Helsingborg är en stad som attraherar människor, företag och besökare. Helsingborg är livskvalitet.

Peter Danielsson (M)
Ordförande

Årets tillväxtkommun
Helsingborgs stad blev årets tillväxtkommun 2016. Det är ett pris som vi ska vara stolta över och som vi fick för att vi driver utvecklingen framåt genom digitalisering, nytänkande och innovationer. Attraktiva boendemiljöer, stadsförnyelseprojekt och ett bra företagsklimat är framgångsfaktorer när vi vidareutvecklar Helsingborg och ökar livskvaliteten för alla som bor och verkar i staden.

Nyföretagandet i Helsingborg växer i snabbare takt än i både Skåne och Sverige. Det är betydelsefullt att många nya företag startar, men också att de befintliga företagen växer. Det är grunden för att få fram nya jobb, vilket är en förutsättning för våra möjligheter att finansiera skola, vård och omsorg, men också avgörande för integration, för människors självkänsla och frihet att leva sina liv som de vill.

En gemensam stad
När Helsingborg växer med fler invånare, varav många kommer från andra länder, utsätts staden för prövningar. Under året har vi arbetat framgångsrikt med att möta de många nya helsingborgare som kommit till vår stad. Vår förmåga att samarbeta och få fram bostäder är ett exempel där vi varit särskilt framgångsrika. Helsingborg har allt att vinna på att vi tar tillvara alla nyanländas kompetens och kunnande. Det är viktigt att vi fortsätter vår resa mot en gemensam stad. För en stad som drar isär och ett växande utanförskap påverkar oss alla. Varje krona som går till bidrag är en krona som i stället kunde ha gått till jobb, mer undervisning i skolan, ökad trygghet och bättre välfärd. Utanförskap undergräver vår gemensamma vilja att Helsingborg ska vara en stad för alla.

God ekonomi och bra verksamhetsresultat
Vi har ett välutvecklat kvalitetsarbete i Helsingborg och stadens verksamheter visar goda resultat, ofta till en lägre kostnad jämfört med andra kommuner. Skolresultaten har förbättrats, i Helsingborg blir fler elever behöriga till gymnasiet jämfört med genomsnittet i Sverige. Vårt arbete med energieffektivisering och andra klimatfrågor gör att tidningen Aktuell hållbarhet rankar oss som Sveriges fjärde bästa miljökommun. Ett annat positivt exempel är att stadens kontaktcenter är bäst i kommunsverige på tillgänglighet och bemötande, detta enligt Sveriges Kommuner och Landstings årliga servicemätning.

Vi har fortsatt en mycket god ekonomi i staden och i koncernen. Det är en grundförutsättning för vidareutvecklingen av staden. Den kraftiga befolkningstillväxten skapar högt tryck i våra investeringar, speciellt inom förskolan och skolan. Här måste vi planera och agera smart för att använda resurserna på bästa sätt.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda för ert fantastiska arbete och stora engagemang i Helsingborgs utveckling. Ni gör skillnad och ni skapar värde för alla invånare och företag i Helsingborg.

Peter Danielsson
Kommunstyrelsens ordförande