Så arbetade vi under 2016 för att tänka nytt och uppnå visionen 2035


Helsingborgarna visar vägen
Under 2016 fick 22 av helsingborgarnas projektidéer stöd av Visionsfonden och sedan starten av Visionsfonden är det nu fler än 45 projekt som har fått medel. Hållbara konstprojekt, en global klädkollektion för bättre integration och insatser för såväl flyktingar som hemlösa visar på bredden av årets projekt. Syftet att på olika sätt utveckla staden i riktning mot stadens vision Helsingborg 2035 var gemensamt för dem alla.

På Oslopiren har helsingborgarna varit med och pixlat piren genom att testa små och stora idéer. Besökaren har själv kunnat vara med och utveckla piren som dagligen besökts av mellan 5 och 50 personer. Olika evenemang inom Hx-festivalen, cykling, odling, skateboard, meka med elektronik har lockat mellan 50 och 500 personer under 2016. 15 personer har tecknat så kallade pixelkontrakt. Huvudsakligen är det konstnärer och kulturarbetare, men även två odlingsintresserade samt en cykelentusiast.

Härodlat på #pixlapiren. Foto: Hjördis Hilmarsdottir

Tre nya övergripande program togs fram
Helsingborg är först i landet med ett livskvalitetsprogram där miljö- och folkhälsofrågorna smälts samman. Näringslivsprogrammet förbereder Helsingborg på att bli en hållbar plats som ska attrahera företagsamma människor och företag. I förslaget till Stadsplan 2017 pekar vi ut mark för nya bostäder och service till en mycket större befolkning, utan att biltrafiken ökar eller att vi breder ut oss på värdefull åkermark.

Drakflygning på Råå vallar. Foto: Eva Lie

De EU-finansierade projekten blev fler
Det har startats 17 nya EU-projekt i staden, betydligt fler än under hela förra mandatperioden. De redovisas samlat på stadens webbplats. Projekten gäller många olika utvecklingsområden och innehåller ofta krav på att testa nya metoder, följeforskning och att parterna lär sig av varandra.

Samordnad planering för framtidens infrastruktur
Under 2016 enades familjen Helsingborg om turordningen för de gemensamma infrastruktursatsningarna i Skåne nordväst. 77 danska kommuner prioriterar nu HH-förbindelsen och det sker ett fortsatt arbete med Västkustbanan. Sverigeförhandlingen resulterade i ett handslag med staten, som bland annat ökar framtidssatsningarna på cykel, bostäder och Helsingborgsexpressen.

Peter Danielsson och Benedikte Kjær. Foto: Caroline Göransson

Nya metoder i DrottningH och Hplus
På Dalhem, Fredriksdal och Drottninghög startades projektet Rekrytera för att tillsammans med näringslivet erbjuda trainee- praktikplatser, kontaktnät och yrkesutbildningar samt mentorskap och vägledning till de boende. Projektgruppen består av arbetsförmedlare, coacher, studie- och yrkesvägledare, handläggare, brobyggare, matchare samt läkare. Liksom på Planteringen startades ett nätverk av utbildade stadsdelsmammor i Drottninghög och under året kunde en varsam renovering komma igång utan överklaganden från de boende.

På Hplus-området planerades för att den unika trerörslösningen för avlopp och matavfall ska kunna kopplas till testbädden Recolab dit olika företag kan bjudas in för att kunna testa nya tekniska lösningar. Testbädden ska bland annat samordnas med Öresundskraft när det gäller digital återkoppling, internet of things och gemensamma hållbarhetsaspekter.

Nya typer av tillfälliga bostäder
På en redan tuff bostadsmarknad fick vi tänka nytt för lösa uppgiften att hitta bostäder till våra nyanlända. Helsingborg löste det genom att placera ut moduler i Laröd, på Brohult och vid Maria station. Vi satte upp villavagnar på Stenbrogårdens camping, köpte in bostadsrätter och sökte lägenheter hos privata fastighetsägare. Under 2016 fick staden över 60 miljoner i bidrag för ökat bostadsbyggande från Boverket.