Jämförelse med andra kommuner

I Helsingborg jämför vi oss med andra kommuner för att kunna utvärdera våra resultat och kvaliteten på våra tjänster. Vi deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Undersökningen består av cirka 40 nyckeltal fördelade på fem områden. Syftet är bland annat att informera invånarna om kvaliteten på den kommunala servicen. 2016 deltog 250 av landets 290 kommuner i undersökningen och här nedan redovisar vi resultatet.

Mer information om Helsingborgs resultat i Kommunens kvalitet i korthet finns på stadens webbplats.

Tabellen visar Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuners. Grön färg betyder att vi är bland de 25 procent bästa kommunerna och röd färg betyder att vi är bland de 25 procent sämsta kommunerna. Gul färg betyder att vårt resultat ligger i mitten jämfört med andra kommuner.

Bästa 25%   Mittersta 50%  Sämsta 25%

Tillgänglighet

          

Helsingborg
Genomsnitt
alla kommuner
Genomsnitt
större städer
1)
Nyckeltal2012201320142015201620162016
Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent828796951008688
Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga, procent35266219905248
Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen, procent----907880
Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation, timmar/vecka-828181845984
Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, procent4157100100956364
Genomsnittlig väntetid för de som inte fått plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum, dagar395900302828
Genomsnittlig väntetid för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats, dagar20183951325753
Genomsnittlig handläggningstid för beslut om försörjningsstöd vid nybesök, dagar18191917171617

Trygghet

          

Helsingborg
Genomsnitt
alla kommuner
Genomsnitt
större städer
1)
Nyckeltal2012201320142015201620162016
Invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen, index50504951465855
Antal olika vårdare i genomsnitt som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, antal personer-101413121515
Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd5,75,65,75,4-5,3 2)5,3 2)

Delaktighet och information

          

Helsingborg
Genomsnitt
alla kommuner
Genomsnitt
större städer
1)
Nyckeltal2012201320142015201620162016
Valdeltagande i senaste kommunvalet, procent--80,3--83,1 3)83,8 3)
Kommunens webbinformation till invånarna, index88919296937685
Invånarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling, index54545659635664
Invånarnas uppfattning om insyn och inflytande över kommunens verksamhet, index40404040364038

Effektivitet

          

Helsingborg
Genomsnitt
alla kommuner
Genomsnitt
större städer
1)
Nyckeltal2012201320142015201620162016
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn117 939122 295132 655139 381-136 712 2)136 570 2)
Andel elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), procent--80,079,379,077,979,8
Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska (alt. svenska som andraspråk) och matematik, procent74747575747173
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, procent85,389,087,384,288,886,487,4
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8, andel positiva svar, procent---84837577
Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng295301322339353382359
Gymnasieelever med examen inom fyra år, procent---69,071,971,473,0
Kostnad gymnasieskola, kr/elev93 94994 55297 926102 659-122 856 2)109 973 2)
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng, procent 4)75738584836871
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/boende605 619608 317581 008595 564-816 215 2)739 853 2)
Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende, procent81808281808382
Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst, andel av maxpoäng, procent94978891886667
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/kund154 856159 330161 207178 461-272 085 2)266 435 2)
Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst, procent89909089889190
Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng, procent 4)82848284908078
Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats eller utredning från socialtjänsten, procent74708185847879

Samhällsutveckling

          
HelsingborgGenomsnitt
alla kommuner
Genomsnitt
större städer
1)
Nyckeltal2012201320142015201620162016
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år, procent 5)73,473,573,774,0-78,9 2)77,4 2)
Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, procent6,16,05,95,7-4,3 2)4,7 2)
Antal nya företag, helårsprognos baserad på första halvåret, antal per 1000 invånare7,77,87,96,78,05,46,3
Nöjd kund-index företagsklimat67-68-70 6)68 3)67 3)
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare6,47,07,98,8-11,7 2)10,2 2)
Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, procent40435147-39 2)45 2)
Andel miljöbilar i kommunorganisationen, procent82787984793352
Andelen inköpta ekologiska livsmedel första halvåret, procent15172842422634
Invånarnas uppfattning av kommunen som en plats att bo och leva på, index66666768626063


1) Gruppen större städer, enligt Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000 – 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.
2) Avser 2015.
3) Avser 2014.
4) Delnyckeltalen varierar mellan åren varför en jämförelse mellan år blir ungefärlig.
5) Invånare i Helsingborg som arbetar i Danmark är inkluderade i Helsingborgs resultat.
6) Resultatet är preliminärt då det endast avser perioden januari till november 2016.