Livskvalitet

Många personer har en mycket positiv bild av livskvaliteten i Helsingborg - och det vill vi förstärka framöver. Helsingborgs stad ska bidra till en hållbar utveckling – lokalt, regionalt och globalt. Det vi gör påverkar på många olika sätt de som bor här, men stadens verksamhet påverkar också andra platser på planeten. I Helsingborg ska livskvaliteten vara hållbar.

Foto: Anna Alexander Olsson

Livskvalitetsprogrammet
I januari antog kommunfullmäktige livskvalitetsprogrammet som är stadens övergripande styrdokument för folkhälsa och miljö. Det innehåller politiska viljeinriktningar för Helsingborgs hållbara utveckling, och ska bidra till att staden når visionen Helsingborg 2035. Programmet kopplar också Helsingborg till Skånes regionala utvecklingsstrategi, de nationella miljökvalitets- och folkhälsomålen samt till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Livskvalitet är framtiden
Vi är först ut i Sverige när vi anpassar vår verksamhet till stora trender i omvärlden och sätter människan och människans förutsättningar för god livskvalitet i fokus för vårt arbete med miljö och folkhälsa. Till exempel tar programmet hänsyn till individens möjligheter, förutsättningar och önskemål om att kunna delta i samhället. Dessutom betonar programmet att det är våra individuella val som till allra största delen påverkar oss och våra omgivningar, och att arbetet med livskvalitet inte är något som staden kan driva själv.

Andel ekologisk mat inom Helsingborg stad, procent

Stadens arbete med livskvalitet
Att arbeta med livskvalitet är inget nytt för Helsingborgs stad, tvärtom är det kärnan i allt vi gör. Men det krävs både mod och förändringsvilja att arbeta med livskvalitet. Nu är vi igång. Drygt 120 medarbetare har under 2016 deltagit i en utbildning, och med denna som grund ska de bidra till att kommunkoncernens olika verksamheter förverkligar intentionerna i programmet.

Utsläpp av växthusgaser i Helsingborg

Exempel från koncernen
Så här arbetar koncernen med livskvalitetsprogrammets viljeinriktningar:

 • Varmt välkomnande
  Stadsledningsförvaltningen var en av arrangörerna av Mångfaldsveckan. Förvaltningen genomförde bland annat föreläsningar om hbtq-frågor för anställda i staden. Öresundskraft bidrar till sysselsättning genom att ha 49 sommarjobbare och 31 praktikanter som fått prova på olika arbetsuppgifter. Helsingborgshem arbetar med modellen “attraktiva stadsdelar” där 17 olika kriterier utvärderas för att kartlägga stadsdelar och därefter göra dem mer attraktiva.
 • Allas delaktighet
  Arbetsmarknadsförvaltningen har startat en grupp som består av både anställda och vanliga helsingborgare som på olika sätt bidrar till att förbättra förvaltningens arbete. Överförmyndarnämnden informerar dem man är till för, huvudmännen, och vad de kan förvänta sig av gode män och förvaltare. Detta ger huvudmännen större möjlighet att påverka sitt eget liv. Kulturförvaltningen genomförde under 2016 fyra så kallade invånardialoger med särskilt kulturintresserade invånare. Detta har bidragit till att förvaltningen 2017 inför en ny bemötandekod.
 • Livslång aktivitet
  Skol- och fritidsförvaltningen inspirerar till ett aktivt och hälsosamt liv genom att satsa på fler aktiviteter som ska bidra till att stärka barns och ungas tro på sin egen drivkraft och förmåga till bra livsval. Exempel på sådana aktiviteter är bli ditt bästa jag och en frisk generation. Vård- och omsorgsförvaltningen satsar på maten genom ”Smaka med alla sinnen” där kända kockar tillsammans med personalen både skriver menyerna och lagar maten. Helsingborgs Hamn förebygger olika negativa hälsoeffekter genom att hjälpa medarbetarna att förstå vikten av motion och en balanserad kost.
 • Värdefulla samband
  Fastighetsförvaltningen bidrar till ett minskat ekologiskt fotavtryck genom att välja bättre material vid om- och nybyggnationer. Man har byggt tre skolor med miljöriktiga materialval, och erfarenheterna från det ska användas vid framtida byggnationer. Socialförvaltningen minskar energianvändningen. I vissa av deras lokaler är energianvändningen mindre än 50 procent av den genomsnittliga förbrukningen i kommunens lokaler. NSR väljer hållbara resor och transporter och under 2016 fasades de sista dieselsopbilarna i Helsingborg ut för att ersättas med biogasbilar.
 • Långsiktigt ansvarstagande
  Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med landskap som främjar den biologiska mångfalden, och under 2016 beslutade kommunfullmäktige om Pålsjö naturreservat. Här kommer vi att bevara och utveckla både de biologiska värdena och friluftslivet. Miljöförvaltningen stöttar arbetet med den biologiska mångfalden genom att ha tillsyn över stadens 18 reservat. Genom att marken både skyddas och tas om hand skapas det bra förutsättningarna för att öka den biologiska mångfalden.