Ansvarstagande medarbetare

På vilka sätt ger ni era medarbetare förutsättningar att ta ansvar för sina uppdrag och därmed bidra till stadens gemensamma utveckling?

Helsingborgs stad
Utvecklingsprogrammet Medarbetarskap Helsingborg syftar till att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att ta ansvar för sitt uppdrag. Genom programmet sker en kontinuerlig dialog med  medarbetare om vad det innebär att vara anställd i Helsingborgs stad. I samtalet för medarbetare och chef en dialog om verksamhetens mål och utmaningar, medarbetarens uppdrag, kompetens och utvecklingsområden.

Öresundskraft AB
Vi har sedan år 2011 arbetat med modellen Högpresterande team. Modellen bygger på hur gruppen tillsammans kan ta ansvar för uppgifterna där målsättningen är att leverera bra resultat, hög kvalitet och välmående. Modellen är kopplad till vår målstyrningsprocess, där varje team träffas för att tillsammans gå igenom mål och handlingsplan för de närmaste två månaderna.

AB Helsingborgshem
För oss är det en självklarhet att våra medarbetare är aktiva i den årliga verksamhetsplaneringen, och under medarbetardagar är fokus på vår affärsplan och vårt uppdrag. Under 2016 har vi även vidareutvecklat processen för medarbetarsamtal där vi diskuterar förväntningar, mål, utveckling och förutsättningar. I arbetet med att utveckla våra grupper diskuterar vi kontinuerligt vad vårt uppdrag innebär, och vår värdegrund ger var och en ytterligare förutsättningar för att själv ta ansvar.

Helsingborgs Hamn AB
Vi har väldefinierade rollbeskrivningar där det enkelt och tydligt framgår vilket ansvar som förväntas av medarbetaren. Verksamheten inför en förändrad process för målstyrning som tydligt beskriver vilket ansvar medarbetarna har och hur de kan bidra till verksamhetens och stadens utveckling.

Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB
NSR:s verksamhetsstyrning kopplar ägardirektivets mål till medarbetarnas ansvar. Vi har prioriterat att ha en bra balans mellan struktur och kultur i vår affärsplan, där vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Vår företagskultur innebär att medarbetarnas mod stimulerar till medbestämmande och kreativa lösningar.

Helsingborg Arena och Scen AB
Ett ansvarstagande förutsätter att medarbetarna ges verktygen för att axla det. I detta ligger att placera rätt uppgifter på rätt nivå i organisationen. Uppdraget behöver också vara tydligt, åtminstone dess ramar. Leveranstid, ekonomiska och personella ramar och en klar målbild ska framgå på ett sätt så att uppdraget kan planeras och utformas. I en kreativ och innovationsinriktad verksamhet kan ett uppdrag som är alltför tydligt och detaljerat i alla sina delar verka negativt. Därför kan det många gånger vara viktigt att låta vissa delar i ett uppdrag vara öppna för egna initiativ och till och med improvisation.