Förbättra arbetsklimat

Hur gör ni för att medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet med att förbättra arbetsklimatet?

Helsingborgs stad
Helsingborgs stad ska verka för goda arbetsmiljöer med ett positivt och öppet arbetsklimat. Detta betyder att alla är engagerade och delaktiga i arbetsmiljö- och hälsoarbetet. För att stödja detta sätter vi frågor om arbetsklimat på dagordningen. I olika samtal – mellan chef och medarbetare, på arbetsplatsträffar och andra möten samt i olika samverkansgrupper – diskuterar vi arbetsmiljöfrågor och skapar en medvetenhet om hur vi kan motverka ohälsa.

Öresundskraft AB
Vår vision är att Öresundskraft ska ha den bästa arbetsmiljön inom energibranschen. Visionen ställer krav på oss att regelbundet kartlägga riskerna i både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Detta görs avdelningsvis, och därefter tar chef och medarbetare tillsammans fram handlingsplaner. Vi driver också initiativet ”innergi på jobbet”. Det är ett ledar- och medarbetarprogram som hjälper medarbetarna att optimera tempot i vardagen för att öka produktiviteten, kreativiteten och välbefinnandet men samtidigt öka medvetandet för personligt ansvar och bättre beslutsfattande.

AB Helsingborgshem
För oss är det viktigt med dialog och ett inkluderande förhållningssätt. Det kräver ett aktivt arbete som involverar chefer, enskilda medarbetare och arbetsgrupper, och för att lyckas är det viktigt att våra ledare kan skapa förutsättningar för delaktighet. Gemensamma medarbetardagar som syftar till att utveckla verksamheten är ofta en startpunkt för engagemanget. På bolagsnivå finns en arbetsmiljökommitté och en aktiv hälsogrupp.

Helsingborgs Hamn AB
Vi har regelbundna medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar. Dessutom kartlägger vi genom intervjuer och enkäter kontinuerligt verksamheten för att se hur hur arbetsklimatet kan förbättras och vilka åtgärder som behöver sättas in. Arbetsmiljöarbetet är kontinuerligt och drivs i skyddskommittén, driftutskott och projektgrupper. Vi har en tydlig och transparent arbetsmiljöplan med åtgärder och handlingsplaner så att alla kan följa vad som sker.

Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB
NSR:s medarbetare är uppskattade för sina arbetsinsatser, både av kollegor, kunder och samarbetspartner. En viktig faktor för arbetsklimatet är ökad förståelse och respekt för varandras arbetsuppgifter. Under året har flera medarbetare kunnat prova nya arbetsuppgifter på andra avdelningar.

Helsingborg Arena och Scen AB
Vi driver ett aktivt arbetsmiljöarbete i alla våra verksamheter. I det och vid våra arbetsplatsträffar tar vi upp frågor och förslag som kan bidra till ett förbättrat arbetsklimat.