Motivera och inspirera

Hur inspirerar och motiverar ni era medarbetare till goda arbetsinsatser?

Helsingborgs stad
Genom ett medarbetarskap och ledarskap i samspel inspirerar och motiverar vi våra medarbetare till goda arbetsinsatser. Uppgiften för våra ledare är att väcka medarbetarna motivation, engagemang och vilja att utveckla och utvecklas. Det är genom att förtydliga och förmedla mål och färdriktning som medarbetarna blir inspirerade. Ett medarbetarskap och ledarskap i samspel leder till en kultur där vilja, arbetsglädje och talanger utvecklas och där olikheter integreras på ett sätt som skapar värde.

Öresundskraft AB
Alla chefer är utbildade i det coachande förhållningssättet, ett värdefullt verktyg för att stödja och motivera medarbetarna till ökade prestationer. Chefens uppgift är att skapa förutsättningar för medarbetarens egen utveckling, motivation och vilja till ansvar. I vår feedbackskola tränar vi på att ta emot och ge feedback på ett konstruktivt sätt. Feedback är universalverktyget för att skapa bra relationer och öka motivationen.

AB Helsingborgshem
Det är genom att se, höra och bekräfta medarbetarna som vi når resultat. Det är de som arbetar på Helsingborgshem och de som arbetar tillsammans med oss som gör skillnad. Därför är det viktigt att vi hela tiden strävar efter att vara en arbetsgivare med ett attraktivt uppdrag som människor vill arbeta för. Att visa hur vårt arbete gör skillnad inspirerar till fortsatt goda arbetsinsatser och gör våra medarbetare stolta.

Helsingborgs Hamn AB
I vår nya struktur för medarbetarsamtal finns en tydlig utvecklingsplan. Medarbetaren tar fram planen tillsammans med sin chef och är på så sätt själv med och påverkar sin egen utveckling. Under 2016 satsade vi ytterligare på ledarskap i form av ett ledarskapsprogram där samtliga chefer fick träna och vidareutveckla sitt ledarskap. Programmet fokuserade på ansvaret för medarbetarens utveckling och motivation. Vi arbetar även med friskvård, till exempel mindfulness, kostföreläsningar och sport för att motivera och inspirera till en hälsosam livsstil.

Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB
Vi ger medarbetarna stort ansvar och vi värderar deras personliga nätverk högt. Men vi är också en organisation som vågar satsa och vara modig, något som medarbetarna ofta tycker är inspirerande. Vi ska våga gå före och visa vägen genom samarbete och innovationer.

Helsingborg Arena och Scen AB
I det löpande arbetet motiverar vi våra medarbetare till goda arbetsinsatser genom att vara noga med att ge dem feedback. Inspiration och motivation uppnås också genom att ta till vara initiativ och idéer från medarbetare och visa att de leder till faktiskt resultat, till exempel i form av genomförda föreställningar, skolsamarbeten och liknande. Vi vill bejaka medarbetarnas kreativitet, vi kan till och med säga att för att lyckas med vårt uppdrag är vi helt beroende av deras kreativitet – det finns det många exempel på i våra verksamheter.