Så styrs Helsingborg

Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid ”kommunens regering”. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunkoncernen.

Kommunkoncernens ledningssystem
Ledningssystemet är en process för att planera och följa upp verksamheten där vi kopplar samman mål och ekonomi. Syftet är att säkerställa att vi uppfyller de politiska målen, oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller extern regi. Ledningssystemet ger ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet samt öppnar upp för dialog, dels inom kommunkoncernen, dels med dem som verksamheterna riktar sig till.

Program som sammanfattar den politiska viljan
I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som innehåller den politiska viljeinriktningen. Utifrån det programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål, som i sin tur blir utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina egna mål och planer.

Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive  uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

Helsingborg 2035 pekar ut riktningen
Visionen Helsingborg 2035 pekar ut riktning för hur kommunkoncernens verksamheter ska utvecklas. Den ska också engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra i omvärlden ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg och kunna bidra till att vi uppnår visionen. Visionen hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för människor och företag.

Omvärlden påverkar vad vi gör
För att möta framtidens utmaningar med smarta långsiktiga lösningar behöver vi kunskap och insikt om vad som händer i vår omvärld. Staden tar varje år fram en trend- och omvärldsanalys där vi undersöker de trender som präglar samhällsutvecklingen. Trend- och omvärldsanalysen och stadens styrdokument är viktiga planeringsunderlag för att gå från insikt till handling.