Mål- och resultatstyrning i nämnder och verksamheter

Fokus på ständiga förbättringar
Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner ser vi vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi har en resultatkultur som innebär att vi agerar på och kommunicerar våra resultat för att ständigt bli bättre. Syftet är att stödja arbetet mot målen och skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för dem som verksamheten riktar sig till.

Mål- och resultatstyrning mot stadens mål
I kommunkoncernens ledningssystem arbetar nämnderna och förvaltningarna med mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi formulerar prioriterade och mätbara mål inom fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi.

  • Perspektiven invånare och omvärld har ett yttre fokus. Det handlar om dem vi finns till för samt förändringar och förutsättningar i vår omvärld.
  • Perspektiven organisation och ekonomi har ett inre fokus. Här handlar det om produktivitet och hur vi använder våra resurser.

I vår mål- och resultatstyrning har vi en målkedja mellan de politiska målen, verksamhetens mål och varje medarbetares mål. Arbetet med mål och resultat visar vi i styrkort för staden, nämnder och verksamheter.

Medarbetar- och ledarskap
I Helsingborg vill vi ha ett ledarskap som visar riktningen mot stadens vision och mål. Det innebär ett inspirerande, handlingskraftigt och modigt ledarskap, vilket väcker medarbetarnas motivation, engagemang och vilja att utveckla och utvecklas.

Medarbetarna är delaktiga när vi planerar och följer upp mål och resultat. I ledarskapet ingår att främja kreativitet, idéer och innovationer i utvecklingen av verksamheten. Vi vill ta tillvara varje medarbetare som en idébärare och omsätta kreativitet i smarta lösningar.

Mer information
För mer information om ledningssystemet, mål- och resultatstyrning, stadens mål, kommunens regelverk och styrdokument, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Våra resultat finns på helsingborg.se. 

Här är Helsingborgs trend- och omvärldsanalys.