Stadens mål

Kommunfullmäktige beslutar om ett stadsövergripande styrkort för Helsingborgs stad. Det  innehåller åtta tvärsektoriella mål som nämnder och bolag arbetar mot. Till varje mål finns ett eller flera mätetal som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Alla mätetal har ett målvärde som visar ambitionen för 2016. Det samlade resultatet av de mätetal som finns till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi måluppfyllelsen för stadens styrkort 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål i styrkortet nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare - Mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde 2016
Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv
Nöjd-Inflytande-Index40403641
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 1)71,972,272,772,3
Antal arbetstillfällen i Helsingborg 1)67 04467 91669 00169 000
Andel med egenförsörjning efter försörjningsstödsinsats39383642
Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad
Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta till Helsingborg75767276
Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter-898990
Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst90898890
Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten-353034
Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten70697071
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare16,615,516,113
I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla
barn och unga
Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)89858986
Andel elever i årskurs 6 med lägst betyget E för ämnesproven i sv, sv2, en och ma93939294
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 - andel positiva svar-848385
Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos socialtjänsten-686875

Omvärld - Mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde 2016
Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma
människor
Nöjd-Kund-Index Företagsklimat (SKL:s Öppna jämförelser)68-7070
Andel företagsamma människor (godkänd för F-skatt, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag)10,910,911,011,2
Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
Rankning Sveriges Bästa Miljökommun1013410
Avfallsmängd per invånare 1)--397467

Organisation - mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde 2016
Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap, styrning)80808181
Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 1)65708475
Ranking utifrån eBlomlådan2113
Webbinformation till invånarna - ranking utifrån Informationsindex3171

Ekonomi - mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde 2016
Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Stadens soliditet58545654
Resultat skattefinansierad verksamhet242187321136

1) Resultaten har en eftersläpning på ett år.