Helsingborgshems mål i ägardirektivet

Bolagets mål i ägardirektivet
Helsingborgshem har i uppdrag att bidra till att uppfylla stadens mål och att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. I ägardirektivet för Helsingborgshem finns sex prioriterade mål för bolaget utifrån stadens mål. Här redovisar vi hur vi har arbetat mot dessa mål.

Helsingborgshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Helsingborg
Efter den stora inflyttningen i nybyggda bostäder 2015 var inflyttningen 2016 på en mer normal nivå. Vi minskade nyproduktionstakten för att släppa fram andra aktörer på marknaden, och flera projekt är initierade under 2016 för att öka rörligheten i det befintliga fastighetsbeståndet.

Staden behövde under året 240 hyresrätter till personer med särskilda behov. Helsingborgshem bidrog med 120 lägenheter ur det befintliga beståndet. Det motsvarar 50 procent av det total behovet. (Vårt uppdrag är minst 37 procent vilket motsvarar vår marknadsandel.) Dessutom har bolaget levererat 28 modulbostäder till nyanlända.

Nyckeltal201420152016
Antal inflyttningar i lägenhet1 4661 6131 472
Antal tillförda lägenheter som påbörjats per år, via egen produktion eller på av oss avyttrad mark38613882
Vår andel av stadens behov av lägenheter avsatta till bostäder för hyresgäster med särskilda behov. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsandel som anges i parentesen.65 % (37 %)
84 st lgh
55 % (37 %)
82 st lgh
50 % (37%)
120 st lgh

Helsingborgshem ska skapa en variation av boendealternativ i de stadsdelar där bolaget verkar
De 160 lägenheterna i studentboendet vid Furutorpsgatan bidrar till ett ökat folkliv på Söder.  Nyproduktionen av 51 hyresrätter i Rydebäck har startat. Det blir tre hus som leder till att det blir en mer blandad bostadsmarkad i Rydebäck.

På Drottninghög är den första ombyggnadsetappen klar och hyresgästdialogen för nästa ombyggnadsetapp med start i början av 2017 är genomförd. Ombyggnaden ger en större variation i lägenheternas standard eftersom hyresgästerna kan göra olika tillval.

Vi lanserade boendekonceptet BoBas under hösten. Det riktar sig till hyresgäster som är beredda att själva fixa mer med sitt boende för att bromsa lägenhetens hyresutveckling. Konceptet är utformat tillsammans med Hyresgästföreningen och gäller lägenheter med lägre hyra.

Nyckeltal201420152016
Antal ombyggda lägenheter påbörjat per år55031495

Helsingborgshem ska bidra till att Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad
Under 2016 har Helsingborgshem arbetat tillsammans med Helsingborgs stad för att ta fram bostäder åt de många nyanlända som kom till Helsingborg. Vi har också initierat aktiviteter som ska underlätta integrationen och samarbetat med volontärgrupper i de stadsdelar där vi byggt modulbostäder.

Eget driv är ett framgångsrikt samarbete mellan Helsingborgshem och staden med målet att hjälpa minst 30 personer till arbete, praktik eller studier varje år. Under 2016 blev Eget driv en del i ProjektRekrytera som är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Helsingborgshem, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vårdcentral Drottninghög. Syftet är att hitta vägar ut på arbetsmarknaden för personer som bor på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal.

Vi har fortsatt arbetet med trygghetscertifieringar med goda resultat. I flera områden med låga trygghetssiffror pågår arbetet med att skapa en tryggare och trivsammare bostadsmiljö.

Nyckeltal201420152016
Nöjd kund-index 1)-78,2-
Antal trygghetscertifierade lägenheter per år283211242

1) Nyckeltalet mäts till och med 2016 vart annat år.

Helsingborgshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga
Antalet inflyttningar i studentlägenheter har ökat markant under året sedan studentboendet vid Furutorpsgatan blev klart.

Antalet inflyttade hyresgäster under 26 år gick ner 2016. Förklaringen är att det totala antalet inflyttningar var lägre 2016 än föregående år och att färre lägenheter reserverats till konceptet Max25 eftersom det behövdes fler lägenheter till bostadssociala programmet och till nyanlända. Sannolikt har också de 160 lägenheterna i det nya studentboendet minskat efterfrågan i det ordinarie utbudet.

Vi arbetar för ett aktivt och hälsosamt liv och vill göra det möjligt personer i olika åldrar att aktivera sig.  Under flera år har vi på somrarna anordnat simskola för barn och unga på Drottninghög, och 2016 fick även ensamkommande barn som bor i Helsingborgshems lägenheter denna möjlighet.

Nyckeltal201420152016
Andel inflyttade hyresgäster under 26 år exkl. studenter19,6 % (288 st)16,3 % (263 st)12,9 % (190 st)
Antal inflyttningar i studentlägenheter (Totalt antal studentlägenheter inom parentes)193 (282)170 (282)346 (442)

Helsingborgshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur
Genom våra kundteam, i vårt arbete med attraktiva stadsdelar och i vårt proaktiva bosociala arbete främjar vi initiativ inom företagande, utbildning och kultur på olika sätt och nivåer.

Helsingborgshem var projektledare i arbetet med SABO:s framtidsprogram “Allmännyttan mot år 2030” och ansvarade för delstudien “Framtidens boende”. Arbetet involverade näringsliv, forskare, trendspanare och hyresgäster. Vi stod under året även värd för SABO:s kommunikationsdagar med temat “En digital allmännytta”.

För att stödja initiativ inom utbildningsområdet samarbetar vi med Campus Helsingborg, bland annat genom medlemskap i Campus vänner. Vi samarbetar också med Malmö högskola genom att vara mentorer för sistaårselever på fastighetsföretagarprogrammet. Vidare har vi under året involverat studenter från utbildningen i arkitektur vid Malmö högskola för utvecklingen av Pålsjö damm.

Vårt samarbete med kulturlivet fortsätter. Förra året satsade vi tillsammans med Kulturhotellet och Helsingborgs stad på Culture Hub, en flyttbar container som fungerar som öppen ateljé, scen och verkstad. Under Sveriges Radios Musikhjälpen 2016 bidrog vi till insamlingen genom att låta Culture Hub fyllas med olika aktiviteter på Gustav Adolfs torg. Vi har också genomfört flera olika aktiviteter i de olika  stadsdelarna tillsammans med externa samarbetspartner. Syftet är att skapa mötesplatser för barn, unga och hyresgäster genom sång, konst, dans och teater. Några exempel är zumba, konstväggen och sommarlovsaktiviteten Rampljus.

Nyckeltal201420152016
Antal examensarbete och forskningsprojekt som Helsingborgshem initierar5412
Antal lägenheter förmedlade, med förtur efter beslut från Näringslivskontoret, till näringsliv och verksamheter under etablering110

Helsingborgshem ska minska sitt ekologiska fotavtryck
Under 2016 har vi tagit ett stort kliv för att reducera företagets ekologiska fotavtryck. Alla fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet har hela året värmts med miljömärkt fjärrvärme. Detta har resulterat i att vi mer än halverat våra koldioxidutsläpp från uppvärmning och transporter. Vi är stolta över att kunna presentera siffrorna och att bidra till att våra kunder minskar sitt ekologiska fotavtryck genom att bo i våra fastigheter. Vi har också installerat flera nya solcellsanläggningar på hustaken.

Efterfrågan på att kunna resa mer miljövänligt ökar bland våra kunder och vi har utökat möjligheten till elbilsladdning i våra bostadsområden, både i samband med nyproduktion och i befintliga bostadsområden. Vi har också arbetat för att öka intresset av att använda bilpooler som ett alternativ till att själv äga bil.

Vi har köpt elcyklar till våra kontor och de används ofta för resor inom staden. Vi använder också  digitaliseringens möjligheter för att kunna mötas virtuellt.

De nybyggda Parkhusen på Slottshöjden blev klara i början av året och är det första projekt som Helsingborgshem certifierat enligt ett av de stora certifieringssystemen, Miljöbyggnad. Vi har som ambition att flera av våra nybyggnadsprojekt också ska bli certifierade.

Nyckeltal201420152016
Fastigheternas energianvändning (kWh/m2 Atemp), normalårskorrigerad116,0115,6115,1
CO2-emissioner (kg), normalårskorrigerad4 532 6204 822 4742 409 367