Årets verksamhet

Världskonjunkturen är fortsatt försiktigt positiv med tillväxtsiffror i både USA, Sverige och övriga Europa. Däremot är utvecklingen i Kina och resten av Asien osäker. För Helsingborgs Hamn har detta inneburit en fortsatt positiv marknad för lastbilstrafiken på HH-leden och containertrafiken.

Antalet rederier och antalet containeranlöp till Helsingborgs Hamn har varit oförändrat. Turtätheten är hög och vi har goda förbindelser med de stora omlastningshamnarna i Europa. Effekten är att de skånska och sydsvenska import- och exportföretagen kunnat förbättrat sin konkurrenskraft. SECA-direktivet, som ställer krav på låga svavelhalter i fartygens bunkerolja, innebär att fartygen måste använda dyrare olja. Men eftersom oljepriset är lågt har SECA-direktivet ännu inte påverkat fartygstrafiken i Nordsjön och Östersjön negativt.

Konkurshotet för världens sjunde största containerrederi (Hanjin) och de pågående strukturförändringarna bland containerrederierna har inneburit att trenden mot större containerfartyg förstärkts. Utbyggnaden av kran- och kajkapaciteten och en ny strömboj innebär att hamnen är förberedd för större fartyg och fler anlöp.