Helsingborgs Hamns mål i ägardirektivet

Bolagets mål i ägardirektivet
Helsingborgs Hamn har i uppdrag att bidra till att uppfylla stadens mål och att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. I ägardirektivet för Helsingborgs Hamn finns fyra prioriterade mål för bolaget utifrån stadens mål. Nedan redovisar vi hur vi har arbetat mot dessa mål.

Helsingborgs Hamn ska ge näringslivet förutsättningar för utveckling och skapande av arbetstillfällen och välstånd
Som logistiskt nav har Helsingborgs Hamn ett viktigt uppdrag för staden och invånarna – men även nationellt. 12 000 arbetstillfällen och 330 företag kan direkt eller indirekt kopplas till vår verksamhet. Genom fortlöpande investeringar i ny teknik, nya arbetssätt, utveckling av medarbetare och ökad kapacitet på kajer och terminaler bygger vi ut och förbättrar våra tjänster.

Våra volymer och nyckeltal drivs både av vår förmåga att vara en effektiv hamn och av konjunkturerna i Sverige, Europa och resten av världen.

Nyckeltal201420152016
Antal kunder som genererar en omsättning på minst 10 miljoner kronor778
Andel av bolagets omsättning som de tre största kunderna genererar (exklusive färjetrafik)31 %27 %27 %
Antal ton gods som passerar genom hamnen (tusental)7 1387 3857 946
- varav ton med färja (tusental)4 2864 5244 805
Antal passagerare med färja (tusental)7 6567 6707 514
Antal lastfordon med färja (tusental)400422442
Antal personfordon med färja (tusental)1 4141 4121 377

Helsingborgs Hamn ska möjliggöra en ökad andel sjöledes transporter
En ökad andel sjötransporter kräver nytänkande och kreativitet där hamnen och kunderna tillsammans utvecklar lösningarna. Rederiet MacAndrews var föregångare i Skandinavien när de inkluderade frakt med eget tåg från Helsingborgs Hamn i sitt erbjudande. Detta är både miljöeffektivt och  kostnadseffektivt. Rederiet Cool Carriers banantrafik med nya veckoanlöp innebär en ökad effektivitet för Sveriges fruktimportörer eftersom rederiets trafik går direkt till Helsingborg istället för via omlastningshamnar på kontinenten. Det betyder att transporttiden blir minst en vecka kortare.

Yard Planning, föravisering, möjligheter för längre fartyg och ombyggnad av kajer är projekt som kräver omfattande investeringar och som leder till en attraktivare hamn under kommande år.

Nyckeltal201420152016
Antal TEU sjöledes (tusental) 1)214209214
Antal TEUmed järnväg (tusental) 1) 202020

1) Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Helsingborgs Hamn ska minska sin miljöpåverkan
Satsningen med att byta ut arbetsmaskiner fortsatte under 2016. Vi köpte in nya maskiner med bästa miljöklass. Vi genomförde en omfattande energikartläggning för att effektivisera och möta hamnens framtida behov av energi. Det nya systemet för yard planning minimerar antalet lyft och förflyttningar av containrar, vilket är positivt även ur miljösynvinkel.

Nyckeltal201420152016
Antal liter diesel (tusental)909880884
Antal liter diesel per hanterad enhet5,034,934,91

Helsingborgs Hamn ska ha den bästa arbetsmiljön bland Sveriges hamnbolag
Arbetsmiljö och säkerhet är något som hela tiden måste underhållas, utvecklas och inte minst pratas om. Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Att se risker som strategiska affärsmöjligheter skapar en organisation som snabbt identifierar risker och vänder risker till just möjligheter.

Vårt mål är att utveckla ett gemensamt arbetssätt för att standardisera och förbättra vår verksamhet. Det gemensamma arbetssättet kommer att införas stegvis, med fokus på små vardagsförbättringar som hjälper oss att samarbeta bättre.

Medarbetarna är den största resursen i säkerhetsarbetet. Arbete blir mer tillfredsställande och meningsfullt om alla deltar i utvecklingen av nya arbetssätt och bidrar till att bygga en framgångsrik, bekväm och effektiv arbetsplats. Genom små förbättringar i vardagen kan vi få en mer säker och trygg arbetsmiljö.

Hamnens fyra värdeord – ansvarsfulla, vänliga, ärliga, utvecklande – ska vi konkretisera i både ord och handling. Antal tillbud har ökat eftersom fler små tillbud rapporteras. Läkarbesöken har rört klämskador och stressymptom.

Nyckeltal201420152016
Antal tillbud i hamnen192147
Antal olyckor i hamnen 1)14813
Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök603

1) Vi har under 2016 anpassat våra definitioner av tillbud och olycka till arbetarskyddsstyrelsens definitioner.