Framtid

I det korta perspektivet är det vi kallar lakvattenprojektet viktigt för NSR. Detta innebär att vattnet delas upp och renas på Filborna-anläggningen innan det släpps ut i Öresund. Tidigare har lakvattnet skickats till NSVA för rening. Det är också viktigt för NSR att följa upp att de tvingande kraven i de upphandlingsavtal som vi tecknat med olika entreprenörer följs.

NSR har fått samordningsansvaret för förorenade massor i ägarkommunerna. Det innebär att vi inte längre bygger soptippar i regionen. Det finns planer för sluttäckningen av våra deponier, och dem följer NSR. Arbetet med sluttäckning kommer att intensifieras under kommande femårsperiod, och vi kommer att samarbeta med ägarkommunerna om hur vi ska ta hand om massorna.

I det längre perspektivet är det viktigt att vi fått till stånd en deponi för farligt avfall för att kunna tillgodose Öresundskrafts framtida behov. Anläggningen har färdigställts i början av 2017.

NSR:s utveckling kommer att präglas av att finna nya vägar att påverka uppkomsten av avfall. Kunskap om beteende och kommunikation kommer att vara nyckelfaktorer för att nå det ambitiösa målet om en halvering av mängden avfall.