NSRs mål i ägardirektivet

Bolagets mål i ägardirektivet
I ägardirektivet för NSR finns de prioriterade mål som ägarkommunerna gemensamt definierat utifrån bolagets ändamål och uppdrag. Nedan redovisar vi hur vi har arbetat mot dessa mål.

NSR ska vara ledande i miljö och klimatfrågor
Under året har arbetet med att minska mängden avfall fokuserats på att implementera aktiviteterna i Avfallsplanen som antagits i kommunfullmäktige. Samarbete har startats upp med krögarna i staden för att tillsammans arbeta för att minska matavfallssvinnet och öka utsorteringen av matavfall. Tillsammans med privata återbruksaktörer har vi tagit initiativ för att förbättra förutsättningarna för dessa aktörer att utveckla sina idéer och affärer. Till exempel har en afterwork hållits med återbruksverksamheter i Familjen Helsingborg i syfte att få igång ett nätverk mellan dessa verksamheter.

Representanter från NSR har bland annat via studiebesök funnit Antwerpens logistiska lösning på effektiv distribution av återbruk intressant att gå vidare med. Lösningen innebär att secondhandbutikerna beställer vad de vill ha direkt från inlämningscentralen, vilket gör att det helt och hållet är butikernas behov som styr och att antalet omlastningar av återbruksprylar minskar.

Det målorienterade arbetet mot att förebygga avfallets uppkomst har fortsatt genom samverkan i ”Sopsamarbete Skånenordväst” där NSR samarbetar med LSR och Nårab för att nå de ambitiösa målsättningarna. Bolagens gemensamma arbete har visat på möjligheten att nå målen och att effekterna av minskat avfall blir kraftigt reducerade kostnader.

Mängden matavfall minskar vilket beror på att andelen onödigt matsvinn minskar. Totalt sett har mängden avfall per invånare i Helsingborg minskat med ca 0,5 procent mellan 2015 och 2016.

NSR ska värna utveckling av effektiv teknik och att en sund konkurrens upprätthålls
NSR har fått två projekt finansierade via Re:source, som är ett strategiskt innovationsprogram för avfallsminimering och återvinning i syfte att Sverige ska vara världsledande inom detta område. Det ena projektet handlar om att återvinna träavfall till nya spånskivor med hjälp av lim som kan klassas som hållbart. Det andra projektet är att gräva ut gamla soptippar och ta tillvara på de resurser vi tidigare kasserat. Vidare jobbar vi med EU-finansierade projekt för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter till effektivisering i avfallsbranschen samt att ta fram ett fossilfritt och nedbrytbart material som kan ersätta plastpåsar men fortsatt ha samma funktion som plast, med resultatet att återvinning fungerar.

Vinnova har utsett Skåne och Urban Magma till centrum för att ta fram framtidens urbana försörjningssystem. Vera Park, som är ett kluster för miljöteknik inrymt inom NSR:s anläggning i Helsingborg, har fått ansvar för testbädd inom avfall och återvinningsområdet i regionens gemensamma satsning. Projektet löper i 10 år med målsättningen att Vera Park skall vara Europas ledande centrum för cirkulär ekonomi.

För närvarande finns 14 aktörer etablerade på industriparken Vera Park utöver NSR.

NSR ska arbeta för att minska den årliga avfallskostnaden per invånare
Den årliga avfallskostnaden per invånare i Helsingborg uppgår till 567 kr för 2016, vilket i princip är oförändrat jämfört med 2015 då den var 568 kr. I första hand arbetar vi med att modernisera tekniken och dra nytta av möjligheterna med digital kontakt med kunderna. Under året har vi byggt om sopbilar för att nå bättre fyllnadsgrad och därigenom kunnat minska kostnaden för hämtning av avfall.

NSR ska ha nöjda kunder
Kundattitydsmätningen för 2016 visar att vi ligger på 4,3 på en femgradig skala, vilket innebär att kundnöjdheten är oförändrad jämfört med 2015. Målet är att nå 4,4. Under andra halvåret har fluglock installerats på kärl hos småhus i kommunen för att undvika problem med larver och lukt under främst sommaren, en åtgärd som syftar till att förbättra kundernas upplevelse av sophanteringen.