Öresundskrafts mål i ägardirektivet

Bolagets mål i ägardirektivet
Öresundskraft har i uppdrag att bidra till att uppfylla stadens mål och att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. I ägardirektivet för Öresundskraft finns tre prioriterade mål för bolaget utifrån stadens mål. Nedan redovisar vi hur vi har arbetat mot dessa mål.

Öresundskraft ska vara den bästa energi- och kommunikationspartnern inom regionen
2016 var ett framgångsrikt år på många sätt. Leveranserna av el, gas, fjärrvärme och kyla fungerade överlag väl, med undantag för en handfull oplanerade elavbrott. Fiberutbyggnaden – närmare 3 500 villlor fick fiber – och andra infrastrukturarbeten löpte enligt plan. Det inkluderade bland annat en förstärkning och utbyggnad av fjärrvärmenätet i Ängelholm, fortsatt projektering av utbyggd fjärrkyla i Helsingborg och modernisering av tre gastankställen i Helsingborg och Höganäs. Parallellt fortsatte förstärkningen och moderniseringen av elnätet i Helsingborg där bland annat fördelningsstationerna Gyhult och Hållplatsen fick ny utrustning.

Intresset för fjärrkyla ledde till att både Helsingborgs lasarett och Wihlborgs fastigheter i Helsingborg valde fjärrkyla i kommande nybyggnation respektive renovering. Lantmännen valde att ersätta naturgas med fjärrvärme för torkning av spannmål vid sin anläggning i Helsingborg.

Vi genomförde flera förbättringar inom vår kundservice. Det blev längre öppettider och enklare att anmäla flyttning, chattmöjligheter blev bättre liksom möjligheterna till självservice. Vi lanserade en  företagsversion av appen Kraft-O-metern som gör det möjligt att följa den egna energianvändningen.

Öresundskraft uppmärksammades både lokalt och internationellt för sitt kunnande inom fjärrvärme och energiåtervinning, en kunskap som efterfrågas såväl professionellt som av internationell media.

Mot bakgrund av detta kom årets SKI-mätning som en överraskning. Kundnöjdheten minskade från 71,3 år 2015 till 68,3 år 2016. Utvecklingen följde energibranschen som helhet vilken backade med 3,2 enheter. För Öresundskrafts del innebär resultatet att vi ska arbeta målinriktat med en aktivare privatkundskontakt, särskilt inom områdena elhandel och elnät, liksom fjärrvärme.

Nyckeltal201420152016
Marknadsandel(elhandel) i egna nät 1) 49 %52 %53 %
Avbrottsminuter per kund21,927,521,5
Svenskt kvalitetsindex, SKI 2)71,471,368,3

1) Elhandelsvolym i egna nät (Helsingborg, Ängelholm, Bjuv) jämfört med transiterad volym i samma nät.
2) SKI mäts årligen under hösten och redovisas i december. Betygsskala 0-100.


Öresundskraft ska vara en förebild inom hållbara energilösningar
Öresundskrafts vision styr mot en framtida, hållbar energianvändning med bland annat förnybar elproduktion och hållbara transporter. Det innebär att företaget arbetar med flera projekt som styr mot en hållbar energianvändning. Ett exempel under 2016 var möjligheten för gasanslutna villakunder i Helsingborg att välja biogas enligt principen om grön gasväxling. Ett annat exempel var den föreningsägda solcellsparken på Vera Park som började byggas under året. Öresundskraft och NSR har tagit initiativ till solcellsparken.

Investeringarna i förnybar elproduktion fortsatte genom bygget av tre vindkraftverk i Össjö. Därtill var Öresundskraft behjälpligt med anslutningen av vindkraftparken vid Rögle och Västraby till elnätet.

Den populära elbilspoolen i Helsingborg flyttades till en plats vid Knutpunkten, alldeles i anslutning till pendeltågen. Liksom tidigare laddas bilarna av solen. Därtill fick det av Öresundskraft delägda Clever i uppdrag att bygga laddplatser i Helsingborg, bland annat vid Stortorget och Sofiero samt på Söder och på Nicolaiskolans parkering. Ett nytt 10-årigt leveransavtal om restvärme tecknades med Kemira AB. Samarbetet är ett bra exempel på industriell symbios för vilket Kemira nominerades till EU-kommissionens pris EU Sustainable Energy Awards. Tankstället för LBG, flytande biogas, togs åter i drift efter att ha skadats vid en lastbilsbrand 2015. Nobina förnyade avtalet med Öresundskraft om biogas till sina bussar vilket innebär att ett 45-tal regionbussar tankar biogas vid bussdepån i Helsingborg under ytterligare sex år.

Liksom tidigare år ligger Helsingborg i topp bland Sveriges tio största kommuner när det gäller resurseffektiv uppvärmning. Detta tack vare fjärrvärmen där rester och avfall används som bränsle istället för olja, kol eller naturgas. En studie från 2014 visar till exempel att utan fjärrvärme hade de årliga CO2-utsläppen i närområdet varit 131 000 ton större. Det motsvarar utsläppen från 73 000 bilar.

Nyckeltal201420152016
Såld biogas (GWh)5379103
Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar av förnybar el6194143
Antal uppförda snabbladdstolpar för elbilar i landet-3345
- varav antal inom Helsingborgsregionen-32
Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet96 %96 %95 %
Primärenergifaktor Helsingborg 1)0,080,070,10
PrimärenergifaktorÄngelholm 1) 0,140,130,13

1) Primärenergifaktorn visar hur stor andel primära, av människan orörda, resurser såsom exempelvis träd, olja, kol och gas som krävs för att få en kilowattimme användbar energi. Förutom själva primärenergin krävs det ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärrvärme samtidigt behövs det endast 0,10 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsingborg samt 0,13 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm. EU-mål, tydliggjort i COP21 i Paris.

Öresundskraft ska säkerställa att vi har ett väl utbyggt fibernät till egna hem och företag
Stadsnätet täcker i huvudsak tre kommuner: Helsingborg, Bjuv och Höganäs.

Tillsammans med Bjuvs kommun bildade Öresundskraft under 2016 det samägda bolaget Bjuv Stadsnät AB. Bolagets uppgift är att bygga ut och äga det passiva fibernätet medan Öresundskraft erbjuder stadsnätet och dess tjänsteutbud till lokala privatkunder och företag. Under 2017 kommer utbyggnad att ske till cirka 1 500 villor i Bjuv.

I Höganäs erbjuds Öresundskrafts stadsnät på motsvarande sätt som i Bjuv men i samarbete med Höganäs Energi, som äger det passiva nätet. Nätet i Höganäs växer med cirka 1 000 nya portar per år.

Den stora motorn i tillväxten är den egna utbyggnaden till villor inom tätorterna i Helsingborgs kommun där vi under året byggt ut till 3 460 villor och anslutit 68 procent av dem. Vid utbyggnad byggs områdesnätet fram till tomtgränsen till samtliga villor, och de som beställt anslutning kopplas in.  Vi har beslutat att bygga ut till alla återstående villor inom tätorterna i Helsingborgs kommun. Utbyggnaden beräknas pågå fram till och med 2018. Utöver utbyggnaden till villor ansluter vi även nya fastigheter och kopplar in befintliga privata hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag.

Eftersom den nationella fiberaktören IP-Only beslutat att bygga fiber på landsbygden i Helsingborgs kommun beslutade Öresundskraft att inte bygga på landsbygden. Med anledning av detta har parterna träffat ett avtal som ger Öresundskraft rätt att leverera digitala tjänster via IP-Onlys nät på Helsingborgs landsbygd.

Nyckeltal201420152016
Antal inkopplade portar i Stadsnätet21 45424 86029 710
Antal utbyggda/förberedda villor respektive år2 7932 8933 460