Nämnder

Helsingborgs stad är en politiskt styrd organisation som är uppdelad på ett antal nämnder. Nämnderna består av politiker som beslutar i olika frågor. Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda som verkställer nämndens beslut, handlägger ärenden och driver den dagliga verksamheten.

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas utöver de nämnder som är obligatoriska – nämligen kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige beslutar också om hur många ledamöter det ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Kommunfullmäktige bestämmer vilket ansvarsområde varje nämnd ska ha – och nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde.