Framtid

Integration och arbetsmarknad 

Vi behöver arbeta både lokalt, regionalt och nationellt för att invånare ska få arbete. Men även internationellt. På så sätt kan vi öka rörligheten och skapa en gemensam arbetsmarknad.

Lokalt vill vi skapa ännu fler valmöjligheter inom sfi i kombination för att hjälpa invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Regionalt behöver vi samarbeta med både näringslivet och andra myndigheter.

Nationellt samverkar vi inom Delegationen för unga till arbete och förstärker samarbetet mellan oss som samverkar.

Vi vill samarbeta mer med Danmark och Jobcenter i Helsingör. Under förra året arrangerade vi en gemensam jobbmässa och vi planerar för fler. För att fördjupa samarbetet ytterligare kommer vi att ansöka om ett Interreg-projekt.

Försörjningsstöd

Det kommer att bli fler nyanlända bland dem som har försörjningsstöd. Nyanlända får etableringsersättning från staten under sina första två år i Sverige, sedan upphör den ersättningen. Om de inte har blivit självförsörjande under denna tid måste de ansöka om försörjningsstöd. Det kan öka våra kostnader och kommer troligen att märkas i slutet av 2017.

Vi skiljer på att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd och övrig planering för invånaren. Genom att renodla våra riktlinjer och arbetsmetoder kommer vi att kunna arbeta effektivare.

Frågan om att myndighetsbesluten ska vara likriktade och rättssäkra har hög prioritet i nätverket för försörjningsstöd inom Familjen Helsingborg. Vi ska också fortsätta samverka med andra kommuner som vi jämför oss med. Det är viktigt för att kunna göra rättssäkra bedömningar och för att utveckla vårt arbetssätt.

Invånaren ska ha ett konkret inflytande på hur vi utvecklar vår verksamhet. Vi ska arbeta fram former för det framöver. Det gäller även när vi digitaliserar tjänster för vårt myndighetsarbete.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens övergripande mål är att minska arbetslösheten. Alla studerande ska ha ett jobbmål i sin studieplan.

Vuxenutbildningen ska vara flexibel. Eleverna ska kunna studera i sin egen takt på den tid och den plats som passar. Det ska också gå att kombinera studier med arbete eller med andra studier.

Vi prövar ständigt nya arbetssätt och anpassar utbildningarna så att varje individ kan lyckas. Under 2017 inför vi guider inom vuxenutbildningen. Guiderna ska stödja eleverna genom studierna för att fler ska nå sina mål.

Vi ska fortsätta att utveckla validering och yrkes-sfi. Vi vill att fler ska kunna validera sina kunskaper och få betyg på dessa. Vår ambition är också att alla yrkesutbildningar till viss del ska kunna kombineras med sfi.

Vi fortsätter att utveckla våra e-tjänster och verktyg för lärande. För att kunna erbjuda fler utbildningar kommer vi att arbeta ännu mer tillsammans med de andra kommunerna inom Skåne Nordväst. Tillsammans ska vi ha ett brett utbud av utbildningar som gynnar både invånarna och arbetsmarknaden.