Nyckeltal

Vuxenutbildning

 201420152016
Extern kundnöjdhet
Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra, procent85 %91 %92 %
Kvalitet
Andel lärare i sfi med pedagogisk högskoleexamen, procent 1)64 %62 %-
Andel lärare på grundläggande och gymnasial nivå med pedagogisk högskoleexamen, procent 1)87 %76 %-
Volymer
Grundläggande vuxenutbildning, årsplatser, antal254299341
Gymnasial vuxenutbildning, årsplatser, antal1 4311 2271 183
Särvux, unika elever, antal807960
Svenska för invandrare, unika elever, antal2 3332 9403 391
Kvalificerad yrkesutbildning, årsplatser, antal263370369
Ekonomi
Kostnad per årsplats, grundläggande vuxenutbildning, kr36 74039 96036 600
Intäkter, mnkr493642
Kostnader, mnkr142155157
Nettokostnader, mnkr93119115

1) Dessa uppgifter levereras från SCB med ett års eftersläpning, därav inga tillgängliga värden för 2016 vid publicering av denna årsredovisning.

Försörjningsstöd

 201420152016
Kvalitet
Väntetid från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut av försörjningsstöd, dagar191919
Volymer
Hushåll med försörjningsstöd, snitt per månad, antal2 1892 0601 954
Ekonomi
Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr8 3468 2928 444
Försörjningsstöd, mnkr 1)219218226
Intäkter, mnkr345
Kostnader, mnkr307295287
Nettokostnader, mnkr304291282

1) Inkluderar försörjningsstöd till nyanlända under deras tre första år med uppehållstillstånd, vilket vi får ersättning från Migrationsverket för.

Arbetsmarknad

 201420152016
Kvalitet
Resultat vid avslut av kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel som börjat arbeta, procent24 %24 %22 %
Resultat vid avslut av kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel som börjat studera, procent6 %5 %8 %
Volymer
Deltagare som avslutats i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal2 0621 9432 028
- varav andel kvinnor, procent45 %45 %42 %
Ungdomar i kommunala feriejobb/-praktik, antal775809763
Mottagna flyktingar, antal9871 2681 026
- varav barn, antal377498408
Ekonomi
Intäkter, mnkr123122148
Kostnader, mnkr181174209
Nettokostnader, mnkr585261