Arbetsmarknadsnämndens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Invånarnas egenförsörjning ska öka
Egenförsörjning efter gymnasial vuxenutbildning65 %72 %75 %Minst 65 %
Egenförsörjning efter jobbprojekt59 %60 %48 %Minst 65 %
Aktiva försörjningsstödstagare87 %90 %92 %Minst 90 %
Egenförsörjning efter försörjningsstödsinsats39 %38 %36 %Minst 42 %
Egenförsörjning efter studieväg 2 och 3 i SFI--81 %Minst 65 %
Godkända studieresultat inom vuxenutbildning--86 %Minst 84 %
Minskat återflöde--31 %Max 31 %
Färre hushåll med långvarigt försörjningsstöd
Andel hushåll med långvarigt försörjningsstöd--44 %Max 42 %
Invånarna ska ha inflytande på verksamhetens utveckling
Utvecklingsprocesser där invånarna aktivt medverkar-18Minst 6
Barn och ungas situation ska förbättras
Barn i försörjningsstödshushåll2 3152 1752 086Högst 2 100 barn

Omvärld – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Vi ska vara en ledande samarbetspartner
Andel av insats- och utbildningsbudgeten som utförs av externa leverantörer.--56 %Minst 57 %
Fokus på arbete och studier i stadens områdes- och mötesplatsarbete.-03Minst 1
Samverkansavtal eller överenskommelser inom Familjen Helsingborg.--3Minst 3
Samverkansavtal eller överenskommelser med lokala myndigheter--3Minst 3
Utarbeta råd med branscher inför och under utbildnings- och insatsplanering--0Minst 5

Organisation – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare
Index för hållbart medarbetarengagemang737277Minst index 79
Vi ska öka tillgängligheten utifrån invånarnas förväntningar
Nöjda besökare76 %83 %85 %Minst 85 %
Utveckla nya e-tjänster utifrån invånarens behov-11Minst 1

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Vår ekonomi ska vara balanserad och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Ekonomiskt resultat217 5598 127Minst 0
tkr
Invånare som får sysselsättning genom socialt ansvarstagande kopplat till upphandling-2413Minst 40
Intäkt av EU-bidrag eller annan extern finansiering6 75703 518Minst 3 500 tkr