Framtid

Förskola och pedagogisk omsorg
Lärandet i förskolan pågår ständigt, samtidigt som det är ett område som behöver fortsätta utvecklas och bli mer framträdande i den dagliga verksamheten. Det innebär bland annat satsningar för att öka vårdnadshavarnas kunskap om barnens lärande på förskolan. Lärandet är starkt kopplat till förskolans lärmiljö, och den kan ständigt utvecklas för att stimulera barnens lust att lära. Fokus kommer även fortsatt att ligga på språkutvecklande arbetssätt för att ge barnen en stabil grund inför deras fortsatta skolgång. Det handlar också om hur förskolorna kan arbeta för att synliggöra inte bara gruppens arbete utan även det enskilda barnets utveckling. Ett annat område som behöver förstärkas är den röda tråden mellan förskolan och skolan. Det är viktigt att fånga upp och arbeta vidare med barnens lärande och kunskaper i övergången mellan verksamhetsformerna. Framtida utmaningar för förskolan är att kunna erbjuda alla barn en likvärdig förskola där alla barn får samma möjlighet att utvecklas och utnyttja sin potential.

Grundskola med förskoleklass
Det ökande antalet elever innebär stora utmaningar för Helsingborgs stad både när det gäller att säkerställa kompetensförsörjning och lokalförsörjning. Det ökade rekryteringsbehovet kommer att utgöra en särskilt stor utmaning då det redan idag råder brist inom flera yrkesgrupper. För att kunna ta emot allt fler elever måste vi också bygga nya skolor, samtidigt som det finns behov av att förnya det befintliga beståndet. Här är det viktigt att se till att alla lokaler, nya som gamla, är goda lärmiljöer.

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att vara ett prioriterat utvecklingsområde även i fortsättningen eftersom vi behöver bli ännu bättre på att analysera resultat och effekter. På våra skolor behöver analysen av processkvaliteten, det vill säga av det pedagogiska arbetet och dess organisering, utvecklas. Genom väl grundade analyser av processkvaliteten går det att identifiera på vilket sätt det pedagogiska arbetet behöver utvecklas och vilka arbetsformer och arbetssätt vi ska använda oss av för att på bästa sätt kunna möta eleverna utifrån deras förutsättningar och behov.

Gymnasieskola
Under hösten 2017 kommer en ny kommunal gymnasieskola, Helsingborgs lärlingsgymnasium, att starta. Minst hälften av elevernas skoltid kommer att vara förlagd ute på olika företag, vilket är betydligt mer än på ett vanligt yrkesprogram. Detta innebär också ökade valmöjligheter för de elever som är intresserade av ett yrkesprogram i Helsingborg. Helsingborgs lärlingsgymnasium kommer att ha mycket samarbete med övriga skolors yrkesprogram och det lokala näringslivet.

Fokus framöver för den kommunala verksamheten är att fler elever ska nå målen för undervisningen och därmed uppnå kraven för examen. En förutsättning för ökad måluppfyllelse och för att alla elever ska få en likvärdig utbildning är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Därför ligger fokus på gymnasieområdet som helhet på att vidareutveckla kvalitetsarbetet så att vi har ett väl underbyggt beslutsunderlag. I mars 2017 kommer vi att implementera “Skolanalys för pedagoger”, ett verktyg för att göra det enkelt att se elevresultat över tid. Detta är ett sätt att göra det enklare för pedagogen att jobba med sina resultat, och använda dem som ett underlag i det egna utvecklingsarbetet.

Särskola
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra arbetsformerna för att kunna följa upp elevernas betygs- och kunskapsutveckling. Vårt ökade fokus på lärande och kunskapsutveckling leder till högre förväntningar på eleverna och att de, med rätt stöd, får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vi fortsätter arbetet med att utveckla användningen av digitala lärverktyg för att anpassa arbetssättet efter varje elevs förutsättningar. Genom att utveckla arbetet med alternativa kompletterande kommunikationssätt för eleverna i träningsskolan ger vi dem större möjligheter att delta och påverka undervisningen.