Barn- och utbildningsnämndens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Alla förskolor och skolor ska utveckla arbetsformer som gynnar ett faktiskt inflytande för barn och elever
Andel elever som har inflytande över arbetssätt-86,6 %87,1 %Minst 88 %
Andel elever som anser att deras lärare tar hänsyn till deras åsikter-91,0 %91,7 %Minst 92 %
Alla förskolor och skolor ska medvetet påverka och stimulera barn och elever att utveckla förståelse för samhällets demokratiska värderingar
Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter-89,7 %89,4 %Minst 91 %
Andel elever som anser att de vuxna i skolan reagerar när en elev kränks-91,4 %91,8 %Minst 92 %
Alla förskolor och skolor ska på ett systematiskt sätt utveckla arbetsformer som tar hänsyn till varje individs behov och förutsättningar
Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena-90,0 %90,6 %Minst 91 %
Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet-89,3 %90,5 %Minst 90 %
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 679,4 %79,1 %78,0 %Minst 80 %
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 976,0 %74,6 %76,3 %Minst 76 %
Genomsnittligt meritvärde i grundskolan224,7226,9230,9Minst 228
Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar -25,741,9Max 24
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 84,7 %80,7 %85,1 %Minst 82 %
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram exkl. nyinvandrade--90,4 %Minst 86 %
Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommarskola-83,7 %87,5 %Minst 85 %
Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår kraven för gymnasieexamen73,4 %79,8 %81,3 %Minst 81 %
Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program som uppnår kraven för gymnasieexamen82,6 %86,3 %90,8 %Minst 87 %
Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår96 %95 %93 %100 %
Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår 94 %92 %93 %100 %

Omvärld - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Alla förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever inkluderande och utmanande lärmiljöer
Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver-75,7 %76,5 %Minst 77 %
Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära-83,7 %85,0 %Minst 85 %
Andel elever som upplever att deras lärare ger dem utmaningar-91,0 %91,1 %Minst 92 %
Tjänstegaranti: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse/kulturupplevelse per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet89 %99 %99 %100 %
Alla förskolor och skolor ska reducera matsvinnet
Matsvinn, gram per ätande-9184Max 90

Organisation - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Barn- och utbildningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Index för Hållbart medarbetarengagemang, HME81 %83 %84 %Minst 83
Sjukfrånvaro4,8 %5,3 %5,5 %Max 5 %
Alla förskolor och skolor ska använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Tjänstegaranti: Vi garanterar att vårdnadshavare i förskolan i ett strukturerat digitalt forum kan följa förskolans lärande-
processer
--99 %Minst 100 %
Tjänstegaranti: Vi garanterar att gymnasieeleverna i ett
strukturerat digitalt forum ser hur de utvecklas i förhållande till de mål de ska nå
--66 %Minst 100 %

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Nämndens verksamheter ska vara effektiva med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
Bokslutsutfall24,610,9-31,2+-0 mnkr