Årets verksamhet

Staden växer och behovet av bostäder och skollokaler är stort. Under 2017-2023 planerar vi för nyinvesteringar på cirka 3 miljarder kronor. Det är aktuellt med helt nya skolor på Gustavslund samt i Rydebäck och Mariastaden. Detaljplanerna är klara och längst har arbetet kommit på Gustavslund där skolan kommer att kunna tas i bruk hösterminen 2017.

Ett riktigt lyckat projekt var Helsingborgen, huset för studenternas verksamhet. Helsingborgen ligger på Söder, nära Campus Helsingborg, och tillsammans med de många studentbostäderna där bidrar det till förnyelsen av stadsdelen.

Under sommaren monterade vi paviljonger i bland annat Rydebäck och på Filborna för att på kort sikt kunna möta behoven inom skolan och förskolan. Ombyggnaden av Lilla Elinebergsskolan blev klar tidigare än planerat, och den kunde liksom tillbyggnaden av Husensjö skola tas i bruk under höstterminen.

Olympias ombyggnad går vidare och arenan blir klar våren 2017. Konjunkturen i byggbranschen är stark och det har varit svårt att få in attraktiva anbud på framför allt ombyggnader. Såväl LSS-bostäderna som de stora skolprojekten drivs i så kallad strategisk partnering. Det betyder att vi tillsammans med hyresgästen och våra entreprenörer utvecklar och effektiviserar vår process men också att vi förvissat oss om att ha kapacitet tillgänglig för att kunna genomföra projekten.

Den snabba befolkningsökningen och stora invandringen leder trots rekordstort bostadsbyggande till trångboddhet och ökande bostadsbrist. Det bostadssociala programmet har fått tillgång till det antal lägenheter som behövts för att klara det traditionella uppdraget, och genom ett hyra lokaler lyckades vi och  socialförvaltningen skapa HVB-hem (hem för vård eller boende) till drygt 400 ensamkommande flyktingbarn. Från 1 mars fick kommunerna även ansvar för att ta fram bostäder åt de flyktingar som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Helsingborgs kommun. I nära samarbete med andra  fastighetsägare lyckades vi under året ordna bostad åt 223 personer av den kategorin.

Fastighetsnämnden beslutade att låta riva vårdboendet Fregatten.

Vi mäter hur våra hyresgäster uppfattar våra lokaler och vår service. Vid höstens mätning fick vi vårt bästa resultat hittills – det var samtidigt det näst bästa resultatet i hela landet.

Vårt arbete med energieffektivering går vidare. Den så kallade normalårskorrigerade förbrukning blev drygt 2 procent lägre än föregående år.