Fastighetsnämndens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Fastighetsnämnden ska erbjuda lokaler och bostäder som motsvarar stadens behov
Nöjd-Kund-Index "Inflytande och lyhördhet"--73Minst 70
Omflyttningar i det bostadssociala programmet34 %32 %34 %Minst 32 %
Andelen nytillkomna bostäder i underrepresenterade bostadsområden--29 %Minst 25 %

Omvärld – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Fastighetsnämnden ska ha nöjda kunder
Nöjd-Kund-Index "Totalt"73 %71 %75 %Minst 70 %
Nöjd-Kund-Index "Temperatur i lokalerna"--52Minst 50
Avslutade hyresgarantier 636998Minst 65
Fastighetsnämnden ska minska fastighetsinnehavets miljö- och klimatpåverkan
Energianvändning i ägda lokaler, kWh/m2145142138Max 144
Köpt energi från fossila energikällor, MWh5 8505 1003 150Max 3 700
Påbörjade nybyggnadsprojekt med medvetna materialval med stöd av miljödatabas gällande kemiska produkter-40 %33 %Minst 20 %

Organisation – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Fastighetsförvaltningen ska ha motiverade och friska medarbetare
Medarbetarundersökning "Jag upplever balans mellan arbete och fritid"--4Minst 4
Hälsofrämjande fysisk aktivitet per medarbetare som uppgår till minst 4 timmar/vecka--84 %Minst 90 %
Fastighetsförvaltningen ska ha hög kompetensnivå
Kompetenshöjande aktiviteter per medarbetare >30 timmar per år-59 %76 %Minst 80 %

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Fastighetsnämnden ska öka fastigheternas värde
Insatser för planerat underhåll (både K och I) i förhållande till totala driftkostnader - lokaler42 %21 %65 %45 %
Planerat underhåll i förhållande till totala driftkostnader - bostad--32 %Minst 35 %
Fastighetsnämndens ekonomi ska vara stabil och balanserad
Andel konkurrensutsatt underhållsprojekt större än en miljon kronor57 %64 %70 %Minst 75 %
Lägre driftskostnad än branschstatistik gällande förskolor, kr/m2452439Minst 20
Uthyrningsgrad - Fastigheter-99 %99 %Minst 98 %
Uthyrningsgrad - Bostäder98 %99 %98 %Minst 98 %