Extern verksamhet

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna verksamhet köps in av extern part. Diagrammen nedan visar hur stor denna externa del är i förhållande till nämndens totala verksamhet samt hur den fördelas inom de verksamhetsområden där extern verksamhet förekommer. Extern verksamhet definieras här som ”Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än staden eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits externt skulle staden utfört dem i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning.”

Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Procent av kostnadsomslutning

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning