Idrott- och fritidsnämndens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Fritid Helsingborg ska ge alla i staden möjlighet att påverka sina val av fritidsverksamheter
Andel 10-19-åringar som är medlemmar i en förening--54 %Minst 52 %
Antal bidragsberättigade aktivitetstillfällen per invånare i åldern 7-20 år4,64,34,3Minst 4,5
Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som anser att de får vara med och bestämma81 %78 %85 %Minst 82 %
Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara öppen och inkluderande
Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag100 %100 %100 %100 %
Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som upplever trygghet och trivsel94 %94 %94 %Minst 94 %
Fritid Helsingborg ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter
Andel anläggningar som är tillgänglighetsanpassade48 %65 %77 %Minst 85 %
Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten--30 %Minst 34 %
Andel pojkar i Fritid Helsingborgs lovverksamhet--39 %Minst 34 %

Omvärld – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Fritid Helsingborg ska ge stadens invånare möjlighet att skapa sina fritidsaktiviteter
Medelbetyg i medborgarundersökning på fråga avseende möjligheter att utöva fritidsintressen7,77,57,5Minst 7,9
Andel barn och ungdomar som upplever sin fritid meningsfull93 %90 %89 %Minst 94 %
Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller utomhusanläggning öppen för verksamhet100 %100 %100 %100 %
Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara hållbar för miljö och klimat
Användning av rent kväve på grönytor (kg/100 kvm)3,02,62,6Max 2,7 kg
per 100 kvm
Andel inköpta ekologiska livsmedel--40 %Minst 40 %

Organisation – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Idrotts- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro3,9 %3,9 %5,9 %Max 5 %
Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME)808180Minst 82
Fritid Helsingborgs kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant
Andel besökare på fritidsgårdar och mötesplatser som är nöjda med informationen om verksamheten-8591Minst 87 %
Andel medarbetare som upplever att de har tillgång till den information som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter80 %81 %75 %Minst 80 %

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Fritid Helsingborgs ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Bokslutsutfall2 029-8 6501 117+-0 tkr
Beläggningsgrad - större hallar-68 %71 %Minst 70 %
Beläggningsgrad - konstgräsplaner--62 %Minst 70 %