Målanalys

Fritid Helsingborg ska ge alla i staden möjlighet att påverka sina val av fritidsverksamheter.

Andelen ungdomar som är med i en förening ser ut att öka. Tendensen syns i resultaten från fritidsvaneundersökningen Ung Livsstil som Fritid Helsingborg genomför i samarbete med Stockholms universitet. Det är en större andel av eleverna på både mellan- och högstadiet som är medlem i förening 2015 jämfört med 2012 då den förra undersökningen gjordes. Föreningslivet i Helsingborg har tillsammans med sin samorganisation, HISO, och Fritid Helsingborg arbetat med olika åtgärder och projekt för att stimulera medlemskap i föreningar. Insatserna ser ut att bära frukt. Att föreningslivet växer märks även genom att det ekonomiska stödet till föreningarna utnyttjas i större grad. Antalet bidragsberättigade aktivitetstillfällen har ökat.

Vi har på olika sätt arbetat vidare med att få fler ungdomar mer delaktiga i vår verksamhet. Under vårterminen genomförde vi ett antal öppna möten där ungdomar från närområdena bjöds in för dialog om verksamheten och aktiviteter. I vår enkätundersökning bland besökare på fritidsgårdar och mötesplatser ser vi en ökning av andelen ungdomar som anser att de har möjlighet att var med och bestämma. Även om det återstår arbete när det gäller ungdomarnas delaktighet och inflytande är resultatet ett kvitto på att det vi gör ger effekt.

Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara öppen och inkluderande.

Den öppna fritidsverksamheten är en trygg och säker miljö. I vår enkätundersökning bland besökare på fritidsgårdar och mötesplatser uppgav 94 procent att de är trygga. Frågor i enkäten kopplade till relationer mellan ungdomar och personal fick också höga betyg vilket bidrar till en öppen och välkomnande verksamhet.

Tjänstegarantin om att erbjuda aktiviteter i den öppna fritidsverksamheten för ungdomar varje helgfri lördag är uppnådd. Vår nya verksamhet Zonen är ett bra exempel. Zonen finns i Teknikhallen bakom Olympia och har snabbt blivit en mycket populär aktivitet. Mellan 100 och 200 ungdomar deltar varje lördag då vi bland annat spelar fotboll och erbjuder möjligheter att prova på andra idrotter.

Fritid Helsingborg ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter.

Fritidsgårdar och mötesplatser fortsätter att arbeta med riktade insatser för att nå fler flickor. Det har dels varit utökningar av redan populära aktiviteter som dans och teater, dels helt nya saker. Ett bra exempel på det senare är att vi efter förslag från flickorna i området har startat fotboll för flickor på Närlunda i samarbete med Stattena IF. Det har blivit en mycket omtyckt aktivitet som även flickor från andra bostadsområden har kommit för att delta i. Genom att anordna verksamhet för barn i åldern 10-12 år i lokaler utanför fritidsgården har vi kunnat öppna anläggningarna redan tidigt eftermiddag för tonåringarna. På det sättet får de äldre ungdomarna mer tid i verksamheten, men det innebär också att de som endast kan delta på eftermiddagen har möjlighet att komma till oss. Vi når målet när det gäller andel flickor för de som är i åldern 10-12 år. För de äldre flickorna behöver vi utveckla verksamheten för att locka fler.

Sommarlovsverksamheten kunde 2016 utökas med hjälp av de extra medel som staden rekvirerade från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för sommarlovsaktiviteter för barn mellan sex och femton år i framförallt socioekonomiskt svaga områden. Med kort varsel skapade föreningslivet, övriga förvaltningar och Fritid Helsingborg en mängd aktiviteter som utökade ett redan stort utbud med nya alternativ. Fritid Helsingborgs ordinarie sommarlovsaktiviteter hade omkring 1 300 deltagare 2016. Av dessa var 44 procent pojkar. Vi har alltså lyckats skapa ett program som tilltalar flickor och pojkar i lika stor utsträckning.

Våra lokaler och anläggningar ska vara tillgängliga för alla invånare i staden. Sedan en tid har arbetet med att tillgänglighetsanpassa byggnader och utemiljöer varit ett prioriterat uppdrag. Under 2016 har vi bland annat förbättrat parkeringsplatser och ramper för personer med funktionsvariationer vid ett flertal idrottsplatser. Arbetet vi gör tillsammans fastighetsförvaltningen ger resultat och andelen anläggningar som är tillgänglighetsanpassade har ökat jämfört med föregående år. Så långt det är praktiskt möjligt fortsätter arbetet tills alla lokaler och anläggningar är anpassade.

Fritid Helsingborg ska ge stadens invånare möjlighet att skapa sina fritidsaktiviteter.

Med ett brett utbud av aktiviteter, anläggningar med hög standard och stöd till föreningslivet arbetar Fritid Helsingborg dagligen för att helsingborgarna utifrån sina önskemål ska kunna forma sina fritidsaktiviteter. Resultaten från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning indikerar att invånarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen i staden. I dialog med enskilda och föreningar ska vi fortsätta att utveckla verksamheten för att utbud och möjligheter ska bli större. Vi behöver ständigt analysera och anpassa de delar av fritidsutbudet i staden som vi ansvarar för, så att det möter invånarnas önskemål och behov.

I skol- och fritidsförvaltningens attitydundersökning uppger 89 procent av eleverna i grund- och gymnasieskolan att de har en meningsfull fritid. Resultatet är något lägre än i föregående års undersökning. I vår undersökning bland besökare på fritidsgårdar och mötesplatser var det 92 procent av de svarande som ansåg att de har en meningsfull fritid.

Satsningen på spontanidrott fortsätter. Som ett led i denna har två så kallade fysboxar byggts på Harlyckans respektive Norrvalla idrottsplatser. Dessa utegym ger nya möjligheter till en aktiv fritid med fysisk träning på tider som utövaren själv bestämmer. På Rydebäcks idrottsplats installerade vi under 2016 rörelsestyrd belysning på konstgräsplanen, ännu en av flera åtgärder för att öka tillgängligheten till våra anläggningar.

Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara hållbar för miljö och klimat.

Inom grönyteområdet har vi fortsätt vårt framgångsrika miljöarbete som bland annat innebär att vi kunnat minska användningen av rent kväve på gräsplanerna vi ansvarar för. Vid anläggningen av nya grönytor har vi använt nya metoder som innebär minskade transporter och därmed mindre miljöpåverkan. När vi lade om matchplanen på Harlyckans idrottsplats kunde lastbilstransporterna minskas med tjugo procent. Bevattningsmängden på planen har även minimerats och tillförseln av näringsämnen har optimerats.

Inom ramen för den stora utbildningssatsningen Fritidslyftet fick alla medarbetare inom Fritid Helsingborg en introduktion till stadens livskvalitetsprogram. Kunskap är grunden för att utveckla vårt arbete mot ett, ur alla aspekter, hållbart samhälle. Våra workshops kring livskvalitetsprogrammet i samarbete med miljöförvaltningen blev mycket lyckade och gav tillfälle till många intressanta och lärorika diskussioner.

De val vi gör påverkar miljö och klimat. Genom att välja ekologiska livsmedel så långt det är möjligt bidrar vi till att minska den negativa miljöpåverkan. Under 2016 har vi nått vår målsättning att minst 40 procent av livsmedlen vi köpte in var ekologiska.

Idrotts- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfallet för sjukfrånvaron 2016 är 5,9 procent, jämfört med 3,9 procent föregående år. Förklaringen till den höga sjukfrånvaron ligger i att vi har ett fåtal medarbetare med längre sjukskrivningar. Hur dessa individer har möjlighet att återgå i arbete avgör om nämnden återigen kommer under målvärdet på fem procent. Rehabilitering pågår för samtliga medarbetare i enlighet med stadens rehabtrappa.

Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) var vid 2016 års medarbetarenkät 80, att jämföra med 81 föregående år och 80 år 2014. Nämndens värde ligger alltså strax under stadens resultat på 81. Värdet på delindex ledarskap har ökat jämfört med 2015 vilket är mycket glädjande. I synnerhet som har vi anställt flera nya chefer under 2016.

Fritid Helsingborg har en verksamhetsövergripande arbetsgrupp som diskuterar resultaten från medarbetarenkäten och lägger förslag till förbättringar. Under 2017 blir frågorna om det något lägre övergripande HME-indexet samt rutinerna för medarbetarsamtalen viktiga områdena för arbetsgruppen.

Under 2016 genomförde Fritid Helsingborg Fritidslyftet, en stor satsning på kompetensutveckling för alla medarbetare. Vid de mer än 70 utbildningstillfällena fick vi möjlighet att fördjupa oss i allt från mänskliga rättigheter till sparsam körning. Vi har fått nya kunskaper och samtidigt stärkt sammanhållningen och utvecklat samarbetet i personalgruppen.

Fritid Helsingborgs kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant.

Information och kommunikation kopplat till våra verksamheter är ständigt i fokus. Fritid Helsingborg har sedan våren 2016 en egen kommunikatör som i samarbete med verksamheterna arbetar med att uppdatera och förbättra vår information i olika kanaler. Vi kan se förbättringar när det gäller vårt genomslag på sociala medier. Till exempel tror vi att framgången för flera av de sent beslutade sommaraktiviteterna till delar beror på att vi fick fler följare på Facebook.

Vår enkät på fritidsgårdar och mötesplatser pekar mot att vi har blivit bättre på att informera ungdomarna om våra aktiviteter. Vårt genomslag på sociala medier har troligen även här spelat roll för den positiva utvecklingen.

När det gäller den interna informationen behöver bli bättre. Resultaten från vår enkät bland alla medarbetare inom Fritid Helsingborg är något lägre an föregående år när det gäller tillgången till information för att utföra arbetsuppgifter. Information inom organisationen behöver fortsatt vara ett prioriterat område för Fritid Helsingborg.

Fritid Helsingborgs ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.

Idrotts- och fritidsnämnden arbetar för att redovisa en ekonomi i balans. Det innebär att inga större under- eller överskott ska uppstå, utan tilldelade resurser ska utnyttjas i verksamheten. En stabil ekonomi är grunden för att kunna bedriva en långsiktigt stabil verksamhet. Aktuellt utfall visar på ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet beror framförallt på en eftersläpning i uppstarten av de nya satsningar som initierades i internbudgeten för 2016. Våra anläggningar är flitigt använda. Föreningslivet växer och därmed ökar även antalet bokningar i hallar och på idrottsplatser. De stora hallarna har hög beläggningsgrad. På konstgräsplanerna kan fler erbjudas tider. I dialog med föreningar kan vi utveckla arbetet med bokningar av anläggningar så att utnyttjandet blir bättre.