Kommunstyrelsens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv
Nöjd Inflytande Index404036Minst index
41
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 1)71,972,272,7Minst 72,3
Antal arbetstillfällen i Helsingborg 1)67 04467 91669 001Minst 69 000
Andel med egenförsörjning efter försörjningsstödsinsats393836Minst 42 %
Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad
Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta till Helsingborg757672Minst index
76
Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter-8989Minst 90 %
Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst908988Minst 90 %
Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten-3530Minst 34 %
Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten706970Minst 71
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare16,615,516,1Max 13,0
I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga
Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)898589Minst 86 %
Andel elever i årskurs 6 med lägst betyget E för ämnesproven i sv, sv2, en och ma939392Minst 94 %
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 - andel positiva svar-8483Minst 85 %
Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos socialtjänsten-6868Minst 75 %

Omvärld - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor
Nöjd-Kund-Index Företagsklimat (SKL:s Öppna jämförelser)68-70Minst 70
Andel företagsamma människor
(har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag)
10,910,911,0Minst 11,2 %
Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
Rankning Sveriges bästa miljökommun10134Plats 10 eller bättre
Avfallsmängd per invånare 1)--397Max 467 kg

Organisation - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap, styrning)808081Minst index
81
Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom stadsledningsförvaltningen788082Minst index
81
Ledarindex enligt HME inom stadsledningsförvaltningen777982Minst index
80
Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 1)65,270,583,8Minst 75 %
Ranking utifrån eBlomlådan211Plats 3 eller bättre
Webbinformation till invånarna - ranking utifrån Informationsindex317Plats 1
Kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder ska vara hög
Nöjd-Uppdragsgivar-Index (NUI, uppdragsgivares bedömning av förvaltningen)-4,44,6Minst 4,5
Nöjd-Kund-Index (NKI, stadens förvaltningsledningars bedömning av förvaltningen)3,94,04,1Minst 4,1

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Stadens soliditet585456Minst 54 %
Resultat skattefinansierad verksamhet, mnkr242187321Minst 136
Avvikelse mot förvaltningens budget3,1 %4,3 %6,9 %0 % avvikelse

1) Resultaten har en eftersläpning på ett år.