Kulturnämndens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete.Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Helsingborg ska ha ett öppet och inkluderande klimat för kultur och bildning
Antal dialoger med invånare, besökare och kulturaktörer--14Minst 8
Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig och välbesökt
Antalet besökare på Dunkers, Fredriksdal och Kärnan327 793217 670284 695
Minst 212 000
Antal innehavare av aktiva kulturkort10 15018 60414 136
Minst 12 500
Antal besökare på Stadbiblioteket och områdesbiblioteken1 036 5391 045 1211 085 114
Minst 1 067 000
Antal besök på kulturförvaltningens hemsidor844 217783 814798 488
Minst 777 000
Andel helsingborgare som anser att det är enkelt att hitta information om kulturella evenemang i Helsingborg--60
Minst 75 %
Barn och unga i Helsingborg ska ha tillgång till att uppleva och skapa kultur
Antal deltagande besök av barn och unga i olika kulturverksamheter riktade till målgruppen46 91054 98863 293
Minst 47 000
Andel av Helsingborgs grundskolor F-9, där varje barn deltar i ett pedagogiskt kulturmöte--85
Minst 70 %

Omvärld – nämndens mål och mätetal

  Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Kulturnämnden ska vara en drivande part i det delregionala och regionala kultursamarbetet
Antal initiativ/ansökningar/projekt initierade av Helsingborg inom det regionala och delregionala kultursamarbetet--7Minst 5
Entreprenörer och talanger i Helsingborg ska ha bra förutsättningar att verka och utvecklas
Andel sökande av kulturstöd som är nöjda med stödprocessen--75 %Minst 70 %
Kulturnämnden ska vara en inspiratör och ett föredöme i staden i miljö- och klimatfrågor
Energiförbrukning på förvaltningens anläggningar (kWh)2 170 7452 075 7482 139 667Max 2 049 000
Andel av resor mellan Helsingborg och Stockholm som görs med flyg--44 %Max 50 %

Organisation – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang (HME)798180Minst 82
Kulturnämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Antal nya digitala lösningar som tillgängliggör kulturutbudet--7Minst 3
Andel medarbetare som under året genomgått någon form av kompetensutveckling inom det digitala området--25 %Minst 50 %

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Kulturnämndens ekonomi ska vara i balans och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Utfall enligt budget, tkr7 5763 6214 184Minst 0
Andelen inköpta livsmedel som är ekologiska-63 %75 %Minst 70 %